Skip links

Γιατί να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης;

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία Επιπέδου 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους.
Σκοπός του είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Φιλοσοφία του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η άμεση και πλήρης προσαρμογή, με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων σύμφωνα με τις ταχύτατα μεταλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η φιλοσοφία αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, όπου περιγράφεται η Συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα στη διαδικασία μάθησης στη ζωή κάθε ατόμου. Από τη συνεχιζόμενη κατάρτιση εξαρτάται η διατήρηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή σε δομικές αλλαγές και τεχνικές εξελίξεις, η παραμονή στη δουλειά, η εξέλιξη της καριέρας ή η επιστροφή στην αγορά εργασίας.
Από τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, πάλι, εξαρτάται η προσωπική ανάπτυξη αλλά και η κινητικότητα προς τα επάνω(one-step-up) όσων έχουν χαμηλά προσόντα και δεξιότητες και επιθυμούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.
Ο ευρωπαϊκός στόχος για 15% συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση το 2020 απέχει αρκετά από το να είναι ρεαλιστικός για τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη. Αντίθετα, τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται μικρή υποχώρηση των ποσοστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, μαζί με τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, χωρίς να μπορεί να κινηθεί πάνω από το 3% (το 2010), για να ξαναπέσει στο 2,4%(το 2011). Δεν εμφανίζει αξιοσημείωτη διαφορά στη συμμετοχή αντρών και γυναικών (2,6% και 2,3% αντίστοιχα, το 2011). Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς, και σε αντίθεση με τη γενική ευρωπαϊκή τάση αυξημένης συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση(EU27 9,9% σε σχέση με τον Μέσο Όρο 9,5%), κυρίως λόγο της συμμετοχής τους σε προγράμματα γλωσσομάθειας αλλά και λόγω των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας, στην Ελλάδα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (1,2%). Πολύ χαμηλό είναι και το ποσοστό ατόμων που συμμετέχουν στη Δια Βίου Μάθηση με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο: μόλις 0,4%, όπως και στις υπόλοιπες χώρες.
Ποιες είναι όμως οι πολιτικές;

  1. Να αυξηθεί η συμμετοχή ατόμων με χαμηλά προσόντα σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσα από την ενίσχυση δράσεων παρότρυνσης, την παροχή κινήτρων για πρόσβαση και συμμετοχή, καθώς και τη θέσπιση ευκολιών φροντίδας, ώστε άντρες και γυναίκες να βοηθιούνται να συνδυάζουν επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες τους με τη μάθηση.
  2. Να αναπτυχθούν άμεσες και εύκολα προσβάσιμες, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες για τους ενήλικες κάθε ηλικίας σε θέματα διά βίου επαγγελματικής ανάπτυξης, αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και πληροφόρησης για δυνατότητες πιστοποίησης προσόντων και διά βίου μάθησης.
  3. Να αξιοποιηθούν τα πορίσματα του PIAAC για τις πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στους ενήλικες καθώς και τα εργαλεία ανίχνευσης των αναγκών σε δεξιότητες, τα οποία θα αναπτυχθούν από τη συνεργασία του ΟΟΣΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  4. Να αναδειχθεί η σημασία και να ολοκληρωθεί η διαδικασία θέσπισης εθνικού συστήματος πιστοποίησης εκροών της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την εκπαιδευτική κοινότητα που έχει δρομολογηθεί.

Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια δια βίου μάθησης συχνά επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ώστε να διευκολυνθεί μεγάλος αριθμός ανέργων να τα αξιοποιήσει ως μοχλό διείσδυσης στην αγορά εργασίας.

 

X