Skip links

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για την «ΈΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΈΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15 – 29 ΕΤΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό:EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
Το «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) ως Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa».
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝ.ΕΜ.Υ.,Ε.Σ.Ε.Ε., ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε., ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, AN.KA. και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σκοπός του έργου αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε ανώτατο αριθμό έως 543 νέους άνεργους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γεννημένους κατά το διάστημα από 27/11/1985 έως και 26/11/2000, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης ενεργειών: επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, επιδότησης κινητικότητας και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας.
Η ενέργεια της κατάρτισης περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών που συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ (μεικτό ποσό), είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Ηλικία: 15 – 29 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής (26 Νοεμβρίου 2015) της αίτησης  EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Συνεπώς, δικαίωμα υποβολής αίτησης διατηρούν άτομα που έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.
2. Ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).
3. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
4. Αποχή από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
5. Εντοπιότητα, η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, β) Λάρισας, γ) Μαγνησίας και Σποράδων, δ) Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και ε) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες και υλοποιείται το έργο.

Τα ανωτέρω κριτήρια συνιστούν τυπικά κριτήρια, τις ελάχιστες δηλαδή απαιτήσεις για το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια ακολουθούν τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Βάσει των ανωτέρω, για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια ανεργίας: προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας.
2. Εκπαιδευτικό επίπεδο: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.
3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης/ απασχόλησης: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
4. Οικογενειακή κατάσταση: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών.
5. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
6. Μειονεκτούσες Ομάδες: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που ανήκουν σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες (Άτομα με αναπηρία, Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Θύματα trafficking, Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά, Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Πρώην χρήστες ουσιών, Οροθετικοί, Άστεγοι).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/ Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.
ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. Να αποστείλουν, την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (βλέπε ενότητα 5), ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στην διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις 21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «EGF Larisa».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιος ο οποίος δεν αποστέλλει στο φορέα την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 7/7/2017 και λήγει στις 21/07/ 2017, ώρα 14.00 μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας αρχίζει στις 7/7/2017 2017 και λήγει στις 21/07/2017.

ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
I. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
II. Υπεύθυνη δήλωση προς το ΕΙΕΑΔ ότι :
α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή
β ) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων
γ) δεν έχω την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

δ) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
III. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

IV. Για την ιδιότητα του ανέργου ζητείται Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που έχει εκδοθεί κατά το διάστημα που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά είτε από τοπικό ΚΠΑ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος.
V. Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα που έχει εκδοθεί κατά το διάστημα που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής και περιλαμβάνει το διάστημα που είναι ασφαλισμένος ο υποψήφιος από την εγγραφή του έως την ημέρα έκδοσης της (με την ένδειξη «Από αρχή έως τέλος»).
VI. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών.
Επισήμανση: Σε περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, ζητείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μόνιμης διαμονής του υποψηφίου που να πιστοποιεί τη μη συμμετοχή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
VII. Βεβαίωση παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης / απασχόλησης στο οποίο να αναγράφεται ο φορέας υλοποίησης, ο τίτλος του έργου καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος.
VIII. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου (σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. 14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ).
IX. Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της εφορίας οικονομικού έτους 2016 (ατομικό ή οικογενειακό μόνο για τις περιπτώσεις έγγαμων υποψηφίων ή ανήλικων υποψηφίων που δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2016 και είναι προστατευόμενα μέλη). Για τους αιτούντες που έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης δηλώνεται το ατομικό εισόδημα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εντός του προηγούμενουέτους (2016), ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οφείλει να υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση. Το οικογενειακό εισόδημα, γίνεται αποδεκτό από όσους δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις έγγαμων υποψηφίων ή ανήλικων υποψηφίων που είναι προστατευόμενα μέλη και δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2016. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση καθίσταται άκυρη.
X. Πιστοποιητικό/ δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις που ο αιτών ανήκει στις Μειονεκτούσες Ομάδες (άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα trafficking, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, Ρομά, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, άστεγοι). Η ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών από επίσημο φορέα που πιστοποιεί τη σχέση του ατόμου με τη συγκεκριμένη κατηγορία και είναι σε ισχύ. Ειδικότερα:
Για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία, Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, η πάθηση και η χρονική της διάρκεια.

Αξιολόγηση Φακέλου υποψηφίων
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Επισημαίνεται πως προσόντα/ιδιότητες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη και ο φάκελος υποψηφιότητας θα απορρίπτεται.

Πληροφορίες για το Έργο
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ: http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410.537489/90, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, πρόσωπο επαφής Κωνσταντίνος Παναγούλης καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: thessaly@reg.inegsee.gr

X