Skip links

Digi4SME: «Digital Competences of VET Trainers for SME»

Digi4SME: «Digital Competences of VET Trainers for SME»

Διάρκεια Έργου

01/04/2021-31/03/2023

Κωδικός Έργου

2020-1-IT01-KA226-VET-009004

Περιγραφή Έργου

Η τρέχουσα κρίση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έπληξε ορισμένους τομείς σε μεγάλο βαθμό. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και χρειάζονται καλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπαλλήλους. Πρέπει να συνεχίσουν να μαθαίνουν σε διάφορους τομείς για να μπορούν να διαρκέσουν σε αυτό το νέο, δύσκολο και ταραχώδες περιβάλλον. Ωστόσο, η πανδημία έχει καταργήσει ακόμη και τη δυνατότητα κατάρτισης, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι να παρέχουν εκπαίδευση στο διαδίκτυο. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Για να γίνει αυτό, η εκπαίδευση και στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η εκπαίδευση ΕΕΚ, πρέπει να είναι έτοιμη για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς.

Το Digi4SME είναι ένα έργο 24 μηνών που σκοπεύει στο να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των εκπαιδευτών ΕΕΚ ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Το έργο στοχεύει επίσης στην προώθηση του πλαισίου DIgCompEdu που δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Η κύρια ομάδα στόχος είναι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ (χωρίς καθόλου ή με βασικές ψηφιακές δεξιότητες) που εργάζονται σε κέντρα ΕΕΚ, και ιδίως σε εκείνους που παρέχουν εκπαίδευση η οποία αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η δευτερεύουσα ομάδα στόχος μπορεί να οριστεί ως οι εκπαιδευόμενοι των προαναφερθέντων κέντρων ΕΕΚ, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που μέσω ψηφιακά ενεργοποιημένων μεθόδων μάθησης θα βελτιώσουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το έργο αναμένεται να επηρεάσει τους συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τις ομάδες στόχους και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 6 εταίρους, από 5 διαφορετικές χώρες, Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία.

 

 

Digi4SME

Πνευματικά Αποτελέσματα

IO1:

Ο ανιχνευτής αναγκών κατάρτισης θα περιέχει ένα σύνολο διάφορων δοκιμών με τη μορφή ερωτήσεων, εργασιών και δηλώσεων επάρκειας του πλαισίου DigCompEdu που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των επιλεγμένων περιοχών του πλαισίου DigCompEdu. Στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί ένας εξατομικευμένο για κάθε χρήστη μονοπάτι κατάρτισης, το οποίο θα δείχνει τα αποτελέσματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλαισίου και μια αυτοματοποιημένη διαδρομή προς τις 6 ενότητες των διαδικτυακών μαθημάτων.

IO2:

Ο κύριος στόχος του IO2 είναι να αναπτύξει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ με τη χρήση ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου για εκπαιδευτές ΕΕΚ ο οποίος περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μάθημα που αποτελείται από 6 ενότητες – η καθεμία αντιστοιχεί σε έναν τομέα του DigCompEdu. Πρόκειται για μία καινοτόμο εφαρμογή ιστού που επιτρέπει στους χρήστες να περάσουν από μια προσαρμοσμένη σε αυτούς διαδρομή μάθησης και να μετρήσουν την πρόοδο τους, υποδεικνύοντας το τρέχον και το επιθυμητό επίπεδο τους και ορίζοντας ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.
Εκτός από το θεωρητικό μέρος, θα παρέχει και πρακτικά παραδείγματα και συνδέσμους με υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ένα δεδομένο τομέα.

H Σύμπραξη

Diciannove Società Cooperativa – Συντονιστής Εταίρος- Ιταλία

more info
Ιδρύθηκε το 2005 ως συνεταιριστική εταιρεία τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανισμών που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα και δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, παρέχοντας λύσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας σε 3 περιφερειακά τμήματα Υγείας και στο Εθνικό Υπουργείο Παιδείας. Η διαχείριση έργων τόσο σε τοπικό, περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μέρος της βασικής επιχείρησης, καθώς και οι συνεργασίες με κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την παροχή μαθημάτων στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Το όραμα της Diciannove είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη καινοτόμων λύσεων για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας με δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό οδηγούμενη από κοινωνικούς σκοπούς. Η Diciannove αναπτύχθηκε πρόσφατα σε διάφορες κοινωνικές, συμβουλευτικές και διαχειριστικές δραστηριότητες.
Η ποικιλομορφία και η διαπολιτισμική κατάρτιση αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των δραστηριοτήτων της Diciannove, οι οποίες δεν είναι μόνο προσανατολισμένες στο προϊόν, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο συνεχούς συζήτησης και ενεργού εμπλουτισμού στη διαχείριση επιχειρησιακών καταστάσεων, προγραμματισμού και θεσμικών πολιτικών, τόσο σε τοπικό, ιταλικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Diciannove είναι ειδική στο γράψιμο λογισμικού, στην εύρεση καινοτόμων λύσεων ανοιχτού κώδικα, στη δημιουργία προσαρμοσμένων διαδικτυακών πλατφορμών και έχει αρμοδιότητα στη διαμόρφωση και τη διαχείριση των πλατφορμών ανοιχτού κώδικα διαδικτυακής εκμάθησης.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA -εταίρος- Ελλάδα

more info
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες και υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI -εταίρος- Πολωνία

more info
Το Κέντρο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής από το Rzeszow της Πολωνίας. Η ένωση CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνδεδεμένοι συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Η αποστολή της ένωσης CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να αυξηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής.

LABC S.R.L.  -εταίρος- Ιταλία

more info
H LABC S.R.L. ιδρύθηκε για να συγχωνεύσει την εμπειρία πέντε ανώτερων ευρωπαίων συμβούλων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, της ατομικής και της κοινοτικής ευημερίας. Όλοι οι συνεργάτες είναι ανώτεροι σύμβουλοι στους ειδικούς τους τομείς με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα τους, και φέρνουν στην εταιρεία όλες τις συνδέσεις και τις συνεργασίες τους με περισσότερους από 200 ενδιαφερόμενους φορείς με έδρα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.
Η LABC είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα και υιοθετεί τις αρχές της συνεργατικής μάθησης και της δημιουργικότητας για να καθορίσει και να καθοδηγήσει την ικανότητα της δημιουργίας. Η αποστολή της LABC είναι να χρησιμοποιεί πάντα τις σωστές λύσεις για συγκεκριμένα θέματα. Με έμπειρο προσωπικό, η LABC είναι σε θέση να συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με τη σωστή και πιο αποτελεσματική προσέγγιση.

SC Ludor Engineering SRL -εταίρος- Ρουμανία

more info
Η Ludor Engineering είναι μικρομεσαία επιχείρηση ΜΜΕ με έδρα τη Ρουμανία, αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των υπηρεσιών μηχανικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης προϊόντων, πρωτοτύπων και συνεργαζόμενων έργων της ΕΕ. Το φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων που υποστηρίζουν τεχνολογίες και σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, καθώς και τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεκμηρίωση εγκαταστάσεων και πειραμάτων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων. Είναι μέλος της ICONIC, ενός ρουμανικού συμπλέγματος πληροφορικής, που περιλαμβάνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και τοπικές αρχές. Η Ludor διαθέτει εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως εκτύπωση 3D, γραφικά υπολογιστών, ρομποτική, drone , εικονική πραγματικότητα, κ.λπ. καθώς και σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, ψηφιακών και μη ψηφιακών. Έχει μια βαθιά κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών και των μεθόδων που τις βελτιώνουν, λόγω της συμμετοχής της σε πολλά έργα και δραστηριότητες αφιερωμένες στην τυπική, μη τυπική και ανεπίσημη εκπαίδευση, που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών των διαχειριστών και το προσωπικό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INSTALOFI LEVANTE SL -εταίρος- Ισπανία

more info
Η Instalofi Levante S.L. – FyG Consultores (FYG) είναι ένας μη τυπικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προωθεί την τοπική αγορά εργασίας καθώς και τη δια βίου μάθηση ενηλίκων και νέων. Η FYG εργάζεται ενεργά στις υπηρεσίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους για να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και να διαχειριστούν τη μάθηση, την εργασία και τη σταδιοδρομία τους. Τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται από την FyG σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων και τις καινοτόμες ιδέες, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη υπηρεσιών, τη σκέψη σχεδιασμού υπηρεσιών, τις βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, τις δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικής και την εκπαίδευση μαλακών δεξιοτήτων.
Η FyG δραστηριοποιείται ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες και τους βοηθά να βρουν απασχόληση, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.
Ιδρύθηκε το 2001, είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας επίσης τις εταιρείες να βελτιώσουν τις στρατηγικές που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές και σε διεθνείς επιχειρήσεις. Ως πάροχος καινοτόμων λύσεων, προσθέτει επιχειρηματική αξία μέσω της εφαρμογής μεθοδολογίας κατάρτισης σε επαγγελματικό επίπεδο, καινοτόμων τύπων, μεθόδων συνεργασίας και συνεργασιών, επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης για τη διεθνοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια, η FyG ανέπτυξε και υλοποίησε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), την εκπαίδευση ενηλίκων, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη.

Digi4SME Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

Digi4SME Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Digi4SME Ενημερώσεις

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο Digi4SME

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο Digi4SME

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαδικτυακά, στις 29 Απριλίου 2021, η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Digi4SME: «Digital competencies of VET Trainers for SME» με συντονιστή εταίρο τη Diciannove Societa Cooperativa στην Ιταλία. ΣτόχοιΟ βασικός στόχος του έργου Digi4SME είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της εκπαίδευσης των μικρών και […]

Όλα τα νέα του Digi4SME
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X