Skip links

Digi4SME: «Digital Competences of VET Trainers for SME»

Digi4SME: «Digital Competences of VET Trainers for SME»

Διάρκεια Έργου

01/04/2021-31/03/2023

Κωδικός Έργου

2020-1-IT01-KA226-VET-009004

Περιγραφή Έργου

Η τρέχουσα κρίση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έπληξε ορισμένους τομείς σε μεγάλο βαθμό σε όλον τον κόσμο, με έναν από αυτούς να είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και χρειάζονται καλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπαλλήλους. Πρέπει να συνεχίσουν να μαθαίνουν σε διάφορους τομείς για να μπορούν να διαρκέσουν σε αυτό το νέο, δύσκολο και ταραχώδες περιβάλλον. Ωστόσο, η πανδημία έχει καταργήσει ακόμη και τη δυνατότητα κατάρτισης, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι να παρέχουν εκπαίδευση στο διαδίκτυο. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Για να γίνει αυτό, η εκπαίδευση, και στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων η εκπαίδευση ΕΕΚ, πρέπει να είναι διαθέτει υψηλή ποιότητα και να είναι χωρίς αποκλεισμούς.

Το Digi4SME είναι ένα έργο 24 μηνών που σκοπεύει στο να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των εκπαιδευτών ΕΕΚ ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Το έργο στοχεύει επίσης στην προώθηση του πλαισίου DIgCompEdu που δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Η κύρια ομάδα στόχος είναι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ (χωρίς καθόλου ή με βασικές ψηφιακές δεξιότητες) που εργάζονται σε κέντρα ΕΕΚ, ιδίως εκείνοι οι οποίοι παρέχουν εκπαίδευση που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ως δευτερεύουσα ομάδα στόχος μπορεί να οριστούν οι εκπαιδευόμενοι των προαναφερθέντων κέντρων ΕΕΚ, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που μέσω ψηφιακά ενεργοποιημένων μεθόδων μάθησης θα βελτιώσουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το έργο αναμένεται να επηρεάσει τα συμμετέχοντα άτομα, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τις ομάδες στόχους και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 7 εταίρους, προερχόμενους από 5 διαφορετικές χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία.

 

 

Digi4SME

Πνευματικά Αποτελέσματα

ΠΑ1:

Ο ανιχνευτής αναγκών κατάρτισης θα περιέχει ένα σύνολο διάφορων δοκιμών με τη μορφή ερωτήσεων, εργασιών και δηλώσεων επάρκειας του πλαισίου DigCompEdu που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των επιλεγμένων περιοχών του πλαισίου DigCompEdu. Στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί ένας εξατομικευμένο για κάθε χρήστη μονοπάτι κατάρτισης, το οποίο θα δείχνει τα αποτελέσματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλαισίου και μια αυτοματοποιημένη διαδρομή προς τις 6 ενότητες των διαδικτυακών μαθημάτων.

ΠΑ2:

Ο κύριος στόχος του ΠΑ2 είναι να αναπτύξει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ με τη χρήση ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου για εκπαιδευτές ΕΕΚ που περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μάθημα το οποίο αποτελείται από 6 ενότητες – η καθεμία αντιστοιχεί σε έναν τομέα του DigCompEdu. Πρόκειται για μία καινοτόμο εφαρμογή ιστού που επιτρέπει στους χρήστες να περάσουν από μια προσαρμοσμένη σε αυτούς διαδρομή μάθησης και να μετρήσουν την πρόοδο τους, υποδεικνύοντας το τρέχον και το επιθυμητό επίπεδο τους και ορίζοντας ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.
Εκτός από το θεωρητικό μέρος, θα παρέχει και πρακτικά παραδείγματα και συνδέσμους με υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε ένα δεδομένο τομέα.

H Σύμπραξη

Diciannove Società Cooperativa – Συντονιστής εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Ιδρύθηκε το 2005 ως συνεταιριστική εταιρεία τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανισμών που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα και δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, παρέχοντας λύσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας σε 3 περιφερειακά τμήματα Υγείας και στο Εθνικό Υπουργείο Παιδείας. Η διαχείριση έργων τόσο σε τοπικό, περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μέρος της βασικής επιχείρησης, καθώς και οι συνεργασίες με κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την παροχή μαθημάτων στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Το όραμα της Diciannove είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη καινοτόμων λύσεων για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας με δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό οδηγούμενη από κοινωνικούς σκοπούς. Η Diciannove αναπτύχθηκε πρόσφατα σε διάφορες κοινωνικές, συμβουλευτικές και διαχειριστικές δραστηριότητες.
Η ποικιλομορφία και η διαπολιτισμική κατάρτιση αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των δραστηριοτήτων της Diciannove, οι οποίες δεν είναι μόνο προσανατολισμένες στο προϊόν, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο συνεχούς συζήτησης και ενεργού εμπλουτισμού στη διαχείριση επιχειρησιακών καταστάσεων, προγραμματισμού και θεσμικών πολιτικών, τόσο σε τοπικό, ιταλικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Diciannove είναι ειδική στο γράψιμο λογισμικού, στην εύρεση καινοτόμων λύσεων ανοιχτού κώδικα, στη δημιουργία προσαρμοσμένων διαδικτυακών πλατφορμών και έχει αρμοδιότητα στη διαμόρφωση και τη διαχείριση των πλατφορμών ανοιχτού κώδικα διαδικτυακής εκμάθησης.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες, υποστήριξη υπηρεσιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «Τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Κέντρο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής στο Rzeszow της Πολωνίας. Το CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνδεδεμένοι συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Η αποστολή του CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να αυξηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής.

LABC S.R.L. – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
H LABC S.R.L. ιδρύθηκε για να συγχωνεύσει την εμπειρία πέντε ανώτερων ευρωπαίων συμβούλων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, της ατομικής και της κοινοτικής ευημερίας. Όλοι οι συνεργάτες είναι ανώτεροι σύμβουλοι στους επιμέρους τομείς του με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα τους και φέρνουν στην εταιρεία όλες τις συνδέσεις και τις συνεργασίες τους με περισσότερους από 200 ενδιαφερόμενους φορείς, με έδρα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.
Η LABC είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα και υιοθετεί τις αρχές της συνεργατικής μάθησης και της δημιουργικότητας για να καθορίσει και να καθοδηγήσει την ικανότητα της δημιουργίας. Η αποστολή της LABC είναι να χρησιμοποιεί πάντα τις σωστές λύσεις για συγκεκριμένα θέματα. Με έμπειρο προσωπικό, η LABC είναι σε θέση να συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με τη σωστή και πιο αποτελεσματική προσέγγιση.

SC Ludor Engineering SRL – εταίρος, Ρουμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Ludor Engineering είναι μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Ρουμανία, προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των υπηρεσιών μηχανικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης προϊόντων, πρωτοτύπων και συνεργαζόμενων έργων της ΕΕ. Το φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, καθώς και τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεκμηρίωση εγκαταστάσεων και πειραμάτων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων. Είναι μέλος της ICONIC, ενός ρουμανικού συμπλέγματος πληροφορικής, που περιλαμβάνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και τοπικές αρχές. Η Ludor διαθέτει εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως εκτύπωση 3D, γραφικά υπολογιστών, ρομποτική, drone , εικονική πραγματικότητα, κ.λπ. καθώς και σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, ψηφιακών και μη ψηφιακών. Διαθέτει βαθιά κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών και των μεθόδων που τις βελτιώνουν λόγω της συμμετοχής της σε πολλά έργα και δραστηριότητες αφιερωμένες στην τυπική, μη τυπική και ανεπίσημη εκπαίδευση, που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, των διαχειριστών και του προσωπικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INSTALOFI LEVANTE SL – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Instalofi Levante S.L. – FyG Consultores (FyG) είναι ένας μη τυπικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης, o opo;iow προωθεί την τοπική αγορά εργασίας καθώς και τη δια βίου μάθηση ενηλίκων και νέων. Η FyG εργάζεται ενεργά στις υπηρεσίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και να διαχειριστούν τη μάθηση, την εργασία και τη σταδιοδρομία τους. Τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται από την FyG σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων και τις καινοτόμες ιδέες, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη υπηρεσιών, τη σκέψη σχεδιασμού υπηρεσιών, τις βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, τις δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικής και την εκπαίδευση ήπιων δεξιοτήτων.
Η FyG δραστηριοποιείται ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες και τους βοηθά να βρουν απασχόληση, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.
Ιδρύθηκε το 2001, είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας επίσης τις μικρομεσαίες εταιρείες και τους επιχειρηματίες να βελτιώσουν τις στρατηγικές που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν. Ως πάροχος καινοτόμων λύσεων, προσθέτει επιχειρηματική αξία μέσω της εφαρμογής μεθοδολογίας κατάρτισης σε επαγγελματικό επίπεδο, καινοτόμων τύπων, μεθόδων συνεργασίας και συνεργασιών, επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης σχετικά με τη διεθνοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια, η FyG ανέπτυξε και υλοποίησε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), την εκπαίδευση ενηλίκων, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Polish Chamber of Commerce – PCC) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων στην Πολωνία, το οποίο συνδέει περίπου 156 μέλη, που αντιπροσωπεύουν περίπου 300.000 επιχειρηματίες απ’ όλη την Πολωνία. To PCC εμπλέκεται στη συμμετοχή της για την ανάπτυξη της συνολικής κρατικής οικονομικής πολιτικής και των πολιτικών του τομέα. Το PCC αξιολογεί τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι δημόσιες αρχές και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολωνών επιχειρηματιών έναντι του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ιδίως μέσω της έκδοσης απόψεων σχετικά με σχέδια νόμου που αφορούν την οικονομία.
Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του PCC είναι η εκπροσώπηση των πολωνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Συνδέεται με πολλά επιχειρηματικά αυτοδιοίκητα επιμελητήρια παγκοσμίως μέσα από στενή διμερή συνεργασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το PCC διοργανώνει εθνικές εκθέσεις, καλεί τους επιχειρηματίες σε διεθνείς εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, οικονομικά φόρουμ, πολυμερείς και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις.

Digi4SME Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

Digi4SME Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Digi4SME Ενημερώσεις

Τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο Digi4SME!

Τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο Digi4SME!

Στις 21 και 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα η τελική διακρατική συνάντηση του έργου Digi4SME, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Ρουμανία. Οι εταίροι, συζήτησαν για την εξέλιξη του έργου από την αρχή της υλοποίησής του και έθεσαν τις βάσεις για την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του μετά και [...]
Το Newsletter του έργου Digi4SME μόλις κυκλοφόρησε!

Το Newsletter του έργου Digi4SME μόλις κυκλοφόρησε!

Το ενημερωτικό δελτίο του έργου Digi4SME μόλις κυκλοφόρησε! Για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις του έργου κατεβάστε την ελληνική έκδοσή του! Κατεβάστε την ελληνική έκδοση εδώ!
Όλα τα νέα του Digi4SME
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X