Skip links

e-SELLER

e-SELLER

Διάρκεια Έργου

15/10/2022 – 14/10/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-DE02-KA220-VET-000085685

Περιγραφή Έργου

Το έργο e-SELLER είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών. Στόχος του είναι να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα του λιανικού εμπορίου, εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, όπου οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο δε διαθέτουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.

Ο κόσμος βρίσκεται στη μέση ενός διατομεακού ψηφιακού μετασχηματισμού, που υποκινείται μέχρι ενός σημείου από την πανδημία της COVID-19 που βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή, την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό ισχύει και για τον τομέα του λιανικού εμπορίου και τη διαδικασία ψηφιοποίησής του με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, εικονική πραγματικότητα κ.λπ.), οι οποίες απαιτούν νέες δεξιότητες, ικανότητες και στρατηγικές πολιτικής.

Μέσω των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του, το έργο e-SELLER αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • να εξοπλίσει τους παρόχους ΕΕΚ/εκπαιδευτές με ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες του εργατικού δυναμικού του αγροτικού λιανικού εμπορίου, μέσω της χρήσης ψηφιακού και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • να προετοιμάσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό των Εμπορικών Επιμελητηρίων/Συνδέσμων ώστε να προσαρμόσουν τις πολιτικές και τις προσεγγίσεις τους με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • να συνδέσει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε αγροτικές περιοχές με τον τομέα της ΕΕΚ, μέσω συνεργειών και της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες
  • να επεκταθεί η γνώση των συμμετεχόντων οργανισμών-εταίρων
  • να διαδοθούν τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τρία αποτελέσματα:

α) Μια έκθεση για το ψηφιακό ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του τομέα του λιανικού εμπορίου στις αγροτικές περιοχές,

β) ένα πρόγραμμα κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων και να διευρυνθούν οι γνώσεις τους και, τέλος,

γ) μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

e-SELLER

Αποτελέσματα Έργου

ΑΕ1:

Θα είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιέχει τις 3 εθνικές εκθέσεις (Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία), όπου θα περιγράφονται οι ψηφιακές δεξιότητες, οι ανάγκες και οι προκλήσεις του εργατικού δυναμικού του λιανικού εμπορίου στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί.

ΑΕ2:

Θα είναι ένα σύνολο ενοτήτων σχετικά με τεχνολογίες και κοινωνικές δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Θα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο που περιέχουν παραδείγματα για το πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, καθώς και μια σειρά από περιστρεφόμενες ηλεκτρονικές κάρτες που περιέχουν σενάρια σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών δεξιοτήτων σε εργασιακές εμπειρίες στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο και την επίλυση αυτών.

ΑΕ3:

Θα είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χωρίζεται σε 3 επιμέρους υποπλατφόρμες, μία για τις εκπαιδευτικές ενότητες, μία για τις περιστρεφόμενες ηλεκτρονικές κάρτες με τα σενάρια και μία για τα εκπαιδευτικά βίντεο. Θα περιλαμβάνει επίσης κουίζ αυτοαξιολόγησης για να παρέχει στους τελικούς χρήστες του την ευκαιρία για αυτορυθμιζόμενη μάθηση και παρακολούθηση της μαθησιακής τους διαδικασίας.

H Σύμπραξη

WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG – Συντονιστής Εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT – Δυτικογερμανικό Συμβούλιο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων) βρίσκεται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με έδρα το Ντίσελντορφ, και αποτελεί το περιφερειακό συμβούλιο που εκπροσωπεί και ενώνει τα επτά Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με τις 188.800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, το 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενους και τον ετήσιο κύκλο εργασιών των 116,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Παρά την ανεξαρτησία των επιμέρους επιμελητηρίων, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
– συντονισμός των απόψεων σχετικά με την ομοιόμορφη υλοποίηση των κοινών καθηκόντων των βιοτεχνικών επιμελητηρίων
και ειδικευμένων επαγγελμάτων,
– εκπροσώπηση των κοινών προβληματισμών των επιμελητηρίων έναντι του κράτους
κυβέρνηση και τις ανώτερες κρατικές αρχές,
– τη διατήρηση των σχέσεων των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων με τα άλλα βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.
επαγγελματικές οργανώσεις, τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και τα επιστημονικά ιδρύματα,
– την εφαρμογή κοινών μέτρων σε κρατικό επίπεδο προς το συμφέρον όλων των βιοτεχνιών και ειδικευμένων επαγγελμάτων,
– εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.
Τα εξειδικευμένα θέματα στα οποία δίνει προτεραιότητα η WHKT περιλαμβάνουν τη νομοθεσία για τη βιοτεχνία και το εμπόριο και τη βιομηχανία, οργανωτικά θέματα και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τη σχολική πολιτική. Επιπλέον, η WHKT ασχολείται με οικονομικές παρατηρήσεις και στατιστικές, εμπειρογνώμονες, θέματα σχεδιασμού και περιβάλλοντος, Ευρώπη, πολυμέσα, σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και εργασίες δημοσίων σχέσεων.

Κε.Δι.Βι.Μ. KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Europe Unlimited e.V – εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Europe Unlimited e.V. ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να δοκιμάζει μέτρα και δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην άρση των προκαταλήψεων και των συνόρων μεταξύ ανθρώπων όλων των κοινωνικών στρωμάτων και ηλικιών μέσω της κατανόησης, των συναντήσεων και της διαπολιτισμικής μάθησης, καθώς και να επιτρέπει τις διασυνοριακές πολιτιστικές ανταλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Europe Unlimited θεωρεί ότι ο ρόλος της και η ιδιαίτερη δύναμή της είναι να συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς τομείς κάτω από μια κοινή στέγη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη συμπληρωματική τους τεχνογνωσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατεύθυνση των καταστατικών στόχων.

Σύλλογος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ) είναι η καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού κόσμου στη Θεσσαλία και αποτελεί επίσης έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1957 στη Λάρισα και έχει μέλη επιχειρήσεις και κλάδους από διάφορους τομείς. Ο ΣΘΕΒ με την πολυετή εμπειρία του έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα μέλη του.
Ο ΣΘΕΒ στοχεύει βασικά στην ανάπτυξη με βάση ισχυρές μεθόδους παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Όσον αφορά τη STHEV, το κεντρικό μέσο για την ανάπτυξη αυτή είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η εταιρεία αποτελεί την καρδιά αυτού που ονομάζουμε ελεύθερη οικονομία της αγοράς και ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι υποχρέωση του Συνδέσμου να υπερασπιστεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και να παρακινήσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κατοβίτσε είναι ένα μη κυβερνητικό ίδρυμα με περισσότερα από 500 μέλη, τα οποία είναι κυρίως επιχειρήσεις ΜΜΕ. Το Επιμελητήριο επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην περιοχή της Σιλεσίας. Νομιμοποιεί έγγραφα, παρέχει εργαστήρια και σεμινάρια για εταιρείες και παρέχει νομική υποστήριξη. Επίσης, προωθεί δραστηριότητες διεθνοποίησης μεταξύ των μελών.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κατοβίτσε ιδρύθηκε από 103 ιδρυτές στις 13 Φεβρουαρίου 1990 και καταχωρήθηκε στις 21 Μαρτίου 1990. Πρόκειται για έναν οργανισμό οικονομικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος συνεργάζεται με επιχειρηματικές οντότητες. Το Επιμελητήριο έχει νομικό καθεστώς βάσει του νόμου περί οικονομικών επιμελητηρίων της 30ής Μαΐου 1989 και του δικού του καταστατικού. Το ΕΒΕ στο Κατοβίτσε συνεχίζει την παράδοση του Εμπορικού Επιμελητηρίου που ιδρύθηκε στο Κατοβίτσε το 1922 και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σιλεσίας, το οποίο λειτούργησε τα έτη 1927-1950.

DANMAR COMPUTERS SP ZOO – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Danmar Computers είναι μια εταιρεία ΕΕΚ που παρέχει κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και αναπτύσσει λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και εξατομικευμένες λύσεις ΤΠΕ. Επίσης, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης έργων – το AdminProject, το οποίο είναι σήμερα το μοναδικό προϊόν στην αγορά που είναι αφιερωμένο στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Εκτός από την τεχνογνωσία που σχετίζεται με τον τομέα της πληροφορικής, η Danmar έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig Partnerships, επί του παρόντος Erasmus+ και HORIZON2020. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων το προσωπικό της εταιρείας εργάζεται πάνω σε μεθοδολογίες, διεξάγει αναλύσεις αναγκών, εκπονεί εκθέσεις, σχεδιάζει προγράμματα σπουδών και παρέχει κατάρτιση – όλα αυτά ως απάντηση στις ανάγκες και τις επιθυμίες συγκεκριμένων ομάδων-στόχων. Καθώς ο τομέας της πληροφορικής αποτελεί το φυσικό πεδίο δραστηριότητας της Danmar Computers, η εταιρεία δημιουργεί συχνά διάφορα εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των έργων (πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά βιβλία, βιντεοσκοπημένα μαθήματα και άλλες διαδραστικές ψηφιακές λύσεις). Η DANMAR διαθέτει έμπειρο προσωπικό, οι ικανότητες του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως κατά την υλοποίηση αυτού του έργου.

e-SELLER Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

e-SELLER Εκδηλώσεις

e-SELLER Ενημερώσεις

Εκπαίδευση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου e-SELLER

Εκπαίδευση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου e-SELLER

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου e-SELLER το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ πραγματοποίησε εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε 22 με 24 Ιανουαρίου 2024. Προσεγγίστηκαν τεχνολογικά ζητήματα όπως επαυξημένη πραγματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, SEO και αυτοματοποιημένο εμπόριο. Στον τομέα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά [...]
e-SELLER To 2o Newsletter είναι πλέον διαθέσιμο!

e-SELLER To 2o Newsletter είναι πλέον διαθέσιμο!

Ενίσχυση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου! Έξι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί από την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Γερμανία, εστιάζουν στην εκπαίδευση πάνω σε ψηφιακά εργαλεία απαραίτητα στην έντονα ψηφιακή εποχή που ζούμε. Μετά από έρευνα πάνω στους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί αυτή τη στιγμή το λιανικό εμπόριο σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ, [...]
Όλα τα νέα του e-SELLER
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X