Skip links

EU VALUES

EU VALUES

Διάρκεια Έργου

01/04/2022 – 01/04/2024

Κωδικός Έργου

2021-2-EL02-KA220-YOU-000048042

Περιγραφή Έργου

Το EU Values είναι ένα έργο Erasmus+ με διάρκεια 24 μηνών. Ο κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει την κατανόηση της ΕΕ από τους νέους και να τους καλλιεργήσει το αίσθημα του ανήκειν σε αυτήν, ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει να συμμετάσχουν στις κοινότητές τους ή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ένωσης.

Οι νέοι και ιδίως οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες έχουν επηρεαστεί έντονα από διάφορες οικονομικές κρίσεις και υφέσεις, με την τελευταία να οφείλεται στην πανδημία της Covid-19, η οποία επηρέασε σημαντικά τις προοπτικές τους για το μέλλον και δημιούργησε μια γενική δυσπιστία προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, το έργο EU Values προέκυψε από την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, φορείς αλληλεγγύης και φορείς θετικής αλλαγής για τις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εμπνεόμενοι από τις αξίες της ΕΕ και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Μέσω των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του, το έργο EU Values αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
– Καλύτερη γνώση σχετικά με την ΕΕ και τις αξίες της, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους νέους, καθώς και για οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με τους νέους ή για τους νέους.
– Προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής ικανοί να επηρεάζουν ενεργά το περιβάλλον τους, όντας αυτοί που συμμετέχουν στη βελτίωση της κοινωνίας.
– Διευκόλυνση της ένταξης των νέων που ανήκουν σε ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Προώθηση της συνύπαρξης των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των νέων διαφορετικού υπόβαθρου.
– Προώθηση καινοτόμων πρακτικών και κοινωνικού μετασχηματισμού, μέσω της δημιουργίας κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογίας για την εκπαίδευση των νέων στις αξίες της ΕΕ και την ιστορία της.

Θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για νέους και κατευθυντήριες γραμμές για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που εργάζονται για την υποστήριξη των νέων να μεταδώσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου στους νέους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ομάδες που κινδυνεύουν από αποκλεισμό και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτού του είδους το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στους μετανάστες, τους οποίους θέλουμε να καλωσορίσουμε και να ενσωματώσουμε στην ΕΕ, καθιστώντας τους κοινωνούς της ιστορίας και των αξιών της.

EU VALUES

Αποτελέσματα Έργου

ΑΕ1:

Το Πλαίσιο Γνώσεων της ΕΕ για τη Νεολαία θα απευθύνεται στους ίδιους τους νέους, που αναζητούν πληροφορίες, αλλά και σε όσους εργάζονται μαζί τους, δηλαδή σε συμβούλους νέων, εκπαιδευτικούς, συλλόγους και ΜΚΟ, οι οποίοι θα το χρησιμοποιούν ως πηγή για να σχεδιάσουν μελλοντικές εκπαιδευτικές διαδρομές για τα μέλη τους, ώστε να τις ενσωματώσουν στις δραστηριότητές τους με τους νέους. Θα αποκαλύψει επίσης το πιο αναγκαίο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για τη γνώση των διαφόρων αξιών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

ΑΕ2:

Αυτό το αποτέλεσμα αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικό περιεχόμενο που υποστηρίζει την ενίσχυση των γνώσεων και της γενικής κουλτούρας σχετικά με την ΕΕ, καθώς και ενότητες που πραγματεύονται τη σημασία της συμμετοχής στη ζωή του πολίτη της ΕΕ για τη δημοκρατία. Παράλληλα με αυτό το περιεχόμενο, οι εταίροι θα αναπτύξουν διδακτικές σημειώσεις, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που στοχεύουν σε νέους που εργάζονται συνεργατικά, προωθώντας τη συνύπαρξη των πολιτών και την κοινωνική συνοχή μεταξύ νέων από διαφορετικές καταβολές και πραγματικότητες.

ΑΕ3:

Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι δύο πτυχές περιλαμβάνοντας:
– Διαδραστικές δραστηριότητες που προσομοιώνουν τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να μάθουν, να παίξουν και να γνωρίσουν πώς λειτουργούν οι διάφοροι οργανισμοί.
– Ένα εργαλείο με το οποίο, μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση και πρακτική εξάσκηση γνώσεων σχετικά με την ΕΕ και τις δεξιότητες και ικανότητες που έχει αναγνωριστεί ότι απαιτούνται για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

H Σύμπραξη

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – Συντονιστής εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

SocialDNA – εταίρος, Ολλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Το SocialDNA στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ πολιτών, βιομηχανιών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οργανισμών. Το SocialDNA είναι ένας δυναμικός και αποτελεσματικός οργανισμός, με ισχυρή βάση στην επιχειρηματική κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση και τον κοινωνικό χώρο. Από το 2009, το SocialDNA έχει αποκτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση κοινωνικών προγραμμάτων που αφορούν τη νεολαία και με έμφαση στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των αξιών της, καθώς και της κοινωνικής ένταξης μεταξύ άλλων.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες των στόχων και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η MEUS διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στους πιο σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματικότητα, την καθοδήγηση επιχειρηματιών, την καθοδήγηση νέων για την είσοδο στην αγορά εργασίας, τις δραστηριότητες δημιουργίας ομάδων κ.λπ.

Solution: Solidarité & Inclusion – εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Solution είναι μια ΜΚΟ που διεξάγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στόχος της ένωσης είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των νέων προτείνοντας διάφορα είδη δράσεων προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ενθαρρύνοντας τη δημοκρατική συμμετοχή μεταξύ ομάδων που είναι αποκλεισμένες από την κοινωνική δυναμική, αυξάνοντας τις ήπιες και εγκάρσιες δεξιότητες των νέων, σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για να διευρύνει ορίζοντες και να ενισχύσει τις δίκαιες δυναμικές μεταξύ των γενεών.

SMARTUP N.B. SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. –  εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η SMARTUP N.B SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. είναι κορυφαίος πάροχος ηλεκτρονικής διαχείρισης έργων και ηλεκτρονικής κατάρτισης. Η SMARTUP βοηθά ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και Δημόσιους Φορείς, ΜΚΟ καθώς και ιδιώτες από όλο τον κόσμο, να επιτύχουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία SMART: Συγκεκριμένοι (αλλά και Βιώσιμοι!), Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και Έγκαιροι στόχοι.

Polygonal – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης, των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης για ψηφιακές αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε δραστηριότητες βάσης που αγκαλιάζουν διαφόρων ειδών ομάδες-στόχους, όπως ηλικιωμένοι, ανήλικοι, μετανάστες, ευάλωτοι ενήλικες και νέοι. Η Polygonal είναι μια οργάνωση νέων της οποίας τα μέλη είναι κυρίως ηλικίας <30 ετών. Η Polygonal είναι επιχορηγούμενη από τη Microsoft για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς για την ανάπτυξη του www.opencori.city , ενός ψηφιακού συστήματος ενεργού πολιτειότητας ανοικτού κώδικα, που θα τροφοδοτείται από εθελοντικές δράσεις μέσω κινητών συσκευών πλήθους.

EU VALUES Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

EU VALUES Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

EU VALUES Ενημερώσεις

Εκδήλωση για τις Ευρωπαϊκές Αξίες & τις Ευρωεκλογές!

Εκδήλωση για τις Ευρωπαϊκές Αξίες & τις Ευρωεκλογές!

Σας προσκαλούμε σε μια συναρπαστική εκδήλωση αφιερωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες και τη σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών!  Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί η κα Δάλλα Καλλιόπη - εκπρόσωπος του Eurodesk, και ο κ. Τσάτσος Αλέξανδρος - Πρόεδρος του ΔΣΝΛ, οι οποίοι θα εμβαθύνουν στον ρόλο της νεολαίας στη διαμόρφωση τόσο της τοπικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής. [...]
Συνάντηση εταίρων για το έργο EU Values, στη Βαλένθια της Ισπανίας!

Συνάντηση εταίρων για το έργο EU Values, στη Βαλένθια της Ισπανίας!

Στις 20 Ιουνίου ταξιδέψαμε στη Βαλένθια της Ισπανίας! Εκεί πήραμε μέρος στη Διακρατική Συνάντηση Εταίρων για το έργο Erasmus+ EU Values, στο οποίο έχουμε τη χαρά να είμαστε συντονιστής εταίρος! Οι εταίροι από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία παρουσίασαν την έως τώρα πορεία του έργου και έθεσαν τους επόμενους στόχους όσον [...]
Όλα τα νέα του EU VALUES
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X