Skip links

FINER: Find your INner powER

FINER: Find your INner powER

Διάρκεια Έργου

01/11/2021-01/11/2023

Κωδικός Έργου

2021-1-DE02-KA220-ADU-000029834

Περιγραφή Έργου

Η επιδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει ανατρεπτικές αλλαγές σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση μαζί με τα περιοριστικά μέτρα που έθεσαν οι κυβερνήσεις για την πρόληψη της πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα ψυχολογικές και διανοητικές προκλήσεις για κάθε άτομο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα άτομα βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους, στρες, κατάθλιψης, αβεβαιότητας για το τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά και έλλειψη κινήτρων.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανάπτυξη του FINER, ενός έργου 24 μηνών, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση τόσο των νέων ενηλίκων και των νέων ενηλίκων με λιγότερες ευκαιρίες, αλλά και των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να διατηρήσουν την ευημερία τους ως μέσο χειρισμού δύσκολων καταστάσεων και να βρουν τρόπο αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων. Το έργο FINER ανταποκρίνεται στην ανάγκη παρακίνησης των ενηλίκων, ιδίως των νεαρών ενηλίκων, να αναζητήσουν ή να δημιουργήσουν ευκαιρίες σε περίοδο κρίσης, να ακολουθήσουν μια πιο αισιόδοξη προοπτική, να αξιολογήσουν τους ήδη αποκτημένους πόρους ή να δημιουργήσουν νέους και, τέλος, να βρουν το πάθος τους και να το κυνηγήσουν. Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, το έργο FINER αναμένεται επίσης να ενισχύσει την επαγγελματική τους ικανότητα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο FINER έχει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
– Νεαροί ενήλικες (18-26 ετών)
– Εκπαιδευτές ενηλίκων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι στόχοι του έργου FINER είναι οι εξής:
– η ευαισθητοποίηση των νεαρών ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και των ενδιαφερομένων για τα θέματα του έργου σχετικά με την ευημερία
– ενίσχυση της ευημερίας των νεαρών ενηλίκων μέσω της χρήσης των καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου
– η παροχή εργαλείων στους εκπαιδευτές ενηλίκων για την ψυχολογική ενδυνάμωση των νεαρών ενηλίκων και επίσης η παροχή βημάτων στους νεαρούς ενήλικες με σκοπό την αλλαγή της ζωή τους, μέσω της καθοδήγησης των εκπαιδευτών ενηλίκων
– η σύνδεση των νεαρών ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων με διάφορους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς επαγγελματικούς τομείς
– να αναπτύξει και να παράσχει πλήρες και ολοκληρωμένο υλικό και εργαλεία για τους νέους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το θέμα της ευημερίας
– να αναπτύξει και να παράσχει βοηθητικά εργαλεία για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ευημερίας των νεαρών ενηλίκων.

FINER

Αποτελέσματα Έργου

ΑΕ1:

Το Well-being Ebook θα έχει διαδικτυακή και μη διαδικτυακή μορφή και θα αποτελείται από δύο κεφάλαια: «Σχετικά με το Well-being» & «Βασικοί παράγοντες για το Well-being μας». Το Well-being Ebook απευθύνεται κυρίως σε νέους ενήλικες, οι οποίοι μπορεί είτε να αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές και γεωγραφικές δυσκολίες, προβλήματα ψυχικής υγείας, προβλήματα όρασης, ακοής και σωματικές αναπηρίες είτε όχι και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσωπική τους ευημερία και κατά συνέπεια την ψυχολογική τους κατάσταση και την ψυχική τους υγεία. Επιπλέον, αυτό το Ebook θα παρέχει στους νεαρούς ενήλικες συμβουλές και τεχνογνωσία για τη βελτίωση της ευημερίας τους. Τέλος, θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής στον τομέα του well-being να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

ΑΕ2:

To Toolkit Εντοπισμού Στόχου θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα των νεαρών ενηλίκων και να τους επιτρέψουν να επαναπροσανατολίσουν και να επανασχεδιάσουν τη ζωή τους στο νέο πλαίσιο που δημιούργησε η COVID-19. Θα αποτελείται από δύο μεθοδολογικά μέρη με υλικό σχετικά με το πώς να είναι κανείς προσαρμοστικός και ευέλικτος μέσα στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο όσον αφορά με τον επανασχεδιασμό και τον επαναπροσανατολισμό των στόχων της ζωής, μαζί με κουίζ και εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό επιπέδου ετοιμότητας των νεαρών ενηλίκων, με δυνατότητα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων να δημιουργήσουν μόνοι τους κουίζ, με βάση τις ανάγκες του κοινού-στόχου. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τα σχετικά θέματα που θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη βελτίωση της ευημερίας των νέων ενηλίκων.

ΑΕ3:

Το Online 3D Mall θα είναι ένα εικονικό περιβάλλον που θα προσφέρει ευκαιρίες εξερεύνησης διαφορετικών μονοπατιών για τη βελτίωση της ευημερίας τους. Θα παρέχει στους χρήστες του εικονικούς «περιπάτους» για να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι επιλέγοντας τις γωνιές που προτιμούν, όπου θα υπάρχουν κινούμενα βίντεο, διαδραστικά κουίζ με τα αποτελέσματά τους, podcasts, μελέτες περιπτώσεων, βέλτιστες πρακτικές και πρόσθετοι πόροι που περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους σε ελεύθερα προς χρήση υλικά που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα αποτελέσματα του έργου αλλά και σε υλικά που αναπτύχθηκαν από άλλα ευρωπαϊκά έργα. Κάθε γωνιά θα περιλαμβάνει ερεθίσματα, ιδέες, βέλτιστες πρακτικές, συμβουλές και υποδείξεις για την ενίσχυση της ευημερίας των νέων ενηλίκων με και χωρίς λιγότερες ευκαιρίες. Τέλος, θα υπάρχει και ένα τμήμα χαρτογράφησης, ένας διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης, ο οποίος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ενδυνάμωση των νεαρών ενηλίκων σε κάθε χώρα εταίρο.

H Σύμπραξη

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – Συντονιστής εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η JKPeV ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να παρέχει ευκαιρίες σε νέους και ενήλικες που επικεντρώνονται σε μειονεκτούσες ομάδες να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες ΤΠΕ και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες μέσω διαφόρων μορφών τέχνης, ψηφιακών μέσων και μη τυπικών μεθόδων μάθησης. Η JKPeV είναι προσηλωμένη στην προώθηση της ιθαγένειας της ΕΕ και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ. JKPeV διοργανώνει διεθνή έργα, εκδηλώσεις και κατάρτιση για νέους, ενήλικες, αναδυόμενους καλλιτέχνες, νέους επιχειρηματίες, νέους με λιγότερες ευκαιρίες, εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με επίκεντρο την υποβοήθηση του πολιτιστικού εμπλουτισμού της τοπικής και περιφερειακής κοινότητας, ενώ παράλληλα προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

The Rural Hub CLG – εταίρος, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Rural Hub ιδρύθηκε το 2012 ως ένωση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγροτική ανάπτυξη στην Ιρλανδία, η οποία εργάζεται στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας της χώρας. Έχει εμπειρία σε έργα Erasmus+, επιδιώκοντας να γεφυρώσει το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών εκπαιδευόμενων, φέρνοντας ποικιλομορφία και καινοτομία στην εκπαίδευση που προσφέρεται στις αγροτικές πόλεις και τα χωριά. Η Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κοινοτικής ανάπτυξης για τους κατοίκους της περιοχής για να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινότητα και την ενισχυμένη κοινωνική ένταξη, στοχεύοντας στον περιορισμό της αυξανόμενης απομόνωσης, επιτυγχάνοντας την ενσωμάτωση των κοινοτήτων των μεταναστών με τις κοινότητες υποδοχής και το αντίστροφο.

Università degli Studi di Torino – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UniTo), ένα από τα αρχαιότερα και πιο έγκριτα ιταλικά πανεπιστήμια, προάγει τον πολιτισμό και παράγει έρευνα, καινοτομία, κατάρτιση και απασχόληση. Το UniTo είναι διαθέσιμο προς τη διεθνή έρευνα και κατάρτιση, διοργανώνει μαθήματα σε όλους τους κλάδους, έχει μια αξιοσημείωτη ερευνητική παράδοση σε παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα, ενώ επί του παρόντος επεκτείνεται σε σημαντικούς σύγχρονους τομείς, όπως η επιστήμη των τροφίμων, η κοινωνική πολιτική, η πληροφορική, οι τέχνες και οι επιστήμες της επικοινωνίας. Το UniTo εμπλέκεται βαθιά σε διεθνές επίπεδο, μέσω της συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα, της δημιουργίας κοινών εκπαιδευτικών μαθημάτων και της υπογραφής επίσημων συμφωνιών συνεργασίας με πανεπιστήμια και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, το UniTo προωθεί την ενίσχυση της πολιτικής διεθνοποίησής της μέσω της προώθησης έργων κινητικότητας.

Cellock Ltd – εταίρος, Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες
Η Cellock, με έδρα την Κύπρο, είναι μια κορυφαία μικρομεσαία επιχείρηση πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, του Διαδικτύου των Πραγμάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και των φορητών συσκευών. Η Cellock διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού και διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εξυπηρετώντας πελάτες σε διαφοροποιημένους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως η γεωργία, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς και οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Η Cellock συμμετέχει σε ερευνητικές προτάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών από το 2004 και έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο ως επιστημονικός/τεχνικός συντονιστής, δεδομένου ότι έχει αποκτήσει εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα για διάφορα πολυεθνικά, τεχνικά έργα. Η Cellock διαθέτει χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δύο αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενός εμπορικού σήματος. Η Cellock έχει αναπτύξει όλες τις τρέχουσες τεχνολογίες και τα πρωτότυπα εντός της εταιρείας και της ανήκει όλη η πνευματική ιδιοκτησία.

Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit – εταίρος, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Südwind εργάζεται στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με διάφορα ζητήματα επί 40 και πλέον χρόνια. Με έδρα τη Βιέννη και διαθέτοντας 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα προσωπικό) απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind εφαρμόζει τη μοναδική διεθνή αναπτυξιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει τόσο στη διδασκαλία και στην εργασία της για τη νεολαία, ιδίως στην «Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια», ενώ προωθεί την ευαισθητοποίηση και διοργανώνει καμπάνιες. Η Südwind είναι αφοσιωμένη στην περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στην παγκόσμια δικαιοσύνη.

FINER Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

FINER Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

FINER Ενημερώσεις

Το 2ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του FINER είναι Διαθέσιμο!

Το 2ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του FINER είναι Διαθέσιμο!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα αξιόλογα αποτελέσματα του προγράμματος Finer Project! Παρουσιάζουμε τρία καινοτόμα αποτελέσματα που θα φέρουν επανάσταση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων ενηλίκων. Εξερευνήστε μέσα από το φυλλάδιό μας το FINER Well-Being E-Book - έναν διαδραστικό οδηγό που πραγματεύεται κρίσιμα θέματα ευημερίας. Μη χάσετε την πλατφόρμα του Online [...]
Το εκπαιδευτικό ταξίδι ευεξίας στο Τορίνο της Ιταλίας!

Το εκπαιδευτικό ταξίδι ευεξίας στο Τορίνο της Ιταλίας!

Στις 26 με 30 Ιουνίου 2023, ταξιδέψαμε στο Τορίνο της Ιταλίας, για την εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα την ευεξία! Μέλη των οργανισμών εταίρων, ειδικοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχολογίας και νέοι από τις χώρες των εταίρων ταξίδεψαν στο Τορίνο και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα βελτίωσης και διατήρησης της ευεξίας καθώς και χαλάρωσης από το καθημερινό [...]
Όλα τα νέα του FINER
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X