Skip links

IMPROVE

IMPROVE

Διάρκεια Έργου

01/10/2018-31/03/2021

Κωδικός Έργου

2018-1-UK01-KA202-047912

Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα IMPROVE:Innovative Methodologies and PRactices on VET στοχεύει στην ικανοποίηση της ανάγκης για καινοτομία στα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, χάρη σε εναλλακτικές και επιτυχημένες μεθοδολογίες / προσεγγίσεις στο μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη εμπειρία μάθησης προσανατολισμένη στην εργασία. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς γνώσεων και θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αυτό-απασχόληση ή την απασχόληση τους. Πρόσφατες μελέτες του CEDEFOP υποδεικνύουν την ανάγκη καινοτομίας στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να δημιουργηθούν νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, αλλά και για παραδοσιακές, για τις οποίες απαιτούνται νέες δεξιότητες που συμβαδίζουν με την τεχνολογική καινοτομία, τις δημογραφικές αλλαγές, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις για την ανάλυση, εμβάθυνση και δοκιμή, θα είναι: Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας, Μάθηση βάσει εργασίας, Μεθοδολογία Δημιουργικής Επίλυσης Προβλημάτων, Εργαλεία Web 2.0 για την ΕΕΚ, Gamification της μάθησης, Προσομοιώσεις και Ψηφιακή αφήγηση, Ανοιχτές Διδακτικές Πηγές και ECVET.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι εταίροι στοχεύουν να δημιουργήσουν καινοτόμα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εισαχθούν στις χώρες τους, να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό που εργάζεται σε διάφορους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαιδευτικοί, σχολικές οργανώσεις), να διαδοθούν στους εκπαιδευόμενους για να υποστηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης τους, να μοιραστούν ανάμεσα σε οργανισμούς στην Ευρώπη, και να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω έργων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των συστημάτων ΕΕΚ.

 

#erasmusplus #imrpoveproject

Improve Πνευματικά αποτελέσματα

Αποτελεσματικότερη επιχειρηματική εκπαίδευση προκειμένου να εφοδιαστούν οι άνεργοι με δεξιότητες,  τέτοιες ώστε να   δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο βιώσιμων επιχειρήσεων.

«Εργασία βασισμένη στη μάθηση»

Η εισαγωγή της βασισμένης στην εργασία μάθησης (WBL)  σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας (ΕΕΚ), θα διευκολύνει την μετάβαση των νέων στην εργασία στα οποία υπάρχει  ενεργός συμμετοχή των εργοδοτών , παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για ένα επιτυχημένο πρώτο βήμα στην αγορά εργασίας.

Η βασική ιδέα αυτού του πνευματικού αποτελέσματος είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων (CPS) για την καινοτομία στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με μια προσέγγιση που είναι εκμεταλλεύσιμη σε μεγάλα και διαφορετικά πλαίσια.

Τα εργαλεία Web 2.0 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση βασίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευτών, ώστε εκείνοι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να ενδυναμώσουν τη διδασκαλία τους, έχοντας ως με επίκεντρο τον μαθητή και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του. Τα εργαλεία αυτά θα παρέχουν πρακτική υποστήριξη για την εφαρμογή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε διαφορετικές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί, για να υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους στη συνολική διαχείριση των μαθησιακών δραστηριοτήτων τους, οι οποίες μπορούν να γίνονται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

Το παιχνίδι αφορά την χρήση αρχών τυχερών παιγνίων στον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν, να συμμετάσχουν και να ενθουσιαστούν για τη μάθηση. Με την εισαγωγή ενός συστήματος ανταμοιβών χωρίς αυστηρές κυρώσεις, οι μαθητές δεν φοβούνται να βγουν έξω από την «ασφαλή περιοχή» τους και να αποτύχουν και έτσι υποσυνείδητα  ενθαρρύνονται να μάθουν.

Το Digital Storytelling είναι η τέχνη του συνδυασμού της αφήγησης με ένα μείγμα ψηφιακών γραφικών, κειμένου, ηχογράφησης ήχου, βίντεο και μουσικής για την επικοινωνία πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Η προσομοίωση βυθίζει τους μαθητές σε μια ρεαλιστική συζήτηση η οποία θα μπορούσε να γίνει και με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Η ιδέα βάσει αυτής της πνευματικής παραγωγής είναι να εφαρμόσει αυτές τις μεθοδολογίες για να αυξήσει τη ικανότητα απομνημόνευσης και να ανιχνεύσει την προσοχή του εκπαιδευόμενου – μια προσέγγιση που μπορεί να αξιοποιηθεί από πληθώρα εκπαιδευτικών πλαισίων

Οι Ανοικτές Διδακτικές Πηγές-OER, αποτελούν μέρος του παγκόσμιου κινήματος ανοιχτού περιεχομένου, και αφορούν την χρήση κοινών πόρων διδασκαλίας, εκμάθησης και έρευνας που διατίθενται με νόμιμα αναγνωρισμένες άδειες χρήσης χωρίς περιορισμούς, με την προυπόθεση ότι οι χρήστες δεν θα  επαναχρησιμοποιούν,  αναθεωρούν, αναδιατάσσουν και αναδιανέμουν την Πηγή.

Ο οδηγός θα επικεντρωθεί στην ανάλυση και την έρευνα της τρέχουσας διαδικασίας και θα βασιστεί σε μια ισχυρή διδακτική μεθοδολογία ώστε να είναι έτοιμη να μεταφέρει τη γνώση σε οποιοδήποτε είδος χρηστών (εκπαιδευτικοί τυπική και μη τυπικής μάθησης, σχολεία , πανεπιστήμια, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και όποιοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν και να υποστηρίξουν το σύστημα ECVET).

Η Σύμπραξη

Find An Internship– applicant organization, London, UK

περισσότερα
Το Find a Internship (FAI) ιδρύθηκε το 2015 και είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος ειδικεύεται στην εξεύρεση πρακτικής άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός του στόχος είναι να εξοπλίσει τους νέους με βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και θα επηρεάσουν θετικά τις κοινωνίες τους. Βασικές αξίες αποτελούν : η ποικιλομορφία μεταξύ των ανθρώπων, η οικοδόμηση θετικών επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και τα υψηλά πρότυπα προσωπικής και εργασιακής ηθικής. Το Find a Internship διαθέτει μεγάλη εμπειρία φιλοξενώντας ξένους φοιτητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας, αναπτύσσοντας τον επαγγελματισμό τους και την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου για τη νεολαία. Η FAI διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της εμπειρίας κινητικότητας, από την άφιξη στο Λονδίνο έως την επιστροφή των δικαιούχων στη χώρα καταγωγής τους. Διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα καθώς μεταβαίνουν στο εξωτερικό, επομένως, παρέχει ατομική παρακολούθηση για την πρόοδο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

Informamentis Europa – partner, Caserta, Italy

περισσότερα
Το Informamentis Europa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και απαρτίζεται από ευρωπαίους συμβούλους σχεδίων. Προωθεί την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική συνοχή μέσω έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και της νεολαίας. Από το 2018, το Informamentis Europa είναι η δομή φιλοξενίας του Centre EUROPE DIRECT CASERTA (EDIC CASERTA).

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Euro-Idea-partner, Krakow, Poland

περισσότερα
Το Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna από την πόλη της Κρακοβίας στην Πολωνία είναι μια ΜΚΟ που έχει γεννηθεί με το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα και εργάζεται από το 2010 στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ΕΕΚ. Το ίδρυμα είναι μέλος τοπικών και διεθνών δικτύων και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς. Η Euro-Idea επιτυγχάνει στόχους με τη συμμετοχή και ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, εκδηλώσεων, επισκέψεων μελέτης, πολιτιστικών ανταλλαγών, σημείων ενημέρωσης. Η οργάνωση εκτελεί δραστηριότητες με νέους και ενήλικες. Η Euro-Idea προάγει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αναπτύσσει επαφές και συνεργασίες μεταξύ των εθνών. Το Ίδρυμα αναπτύσσει τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου να δημιουργήσει ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Έχοντας εμπειρία σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες και σχέδια, η Euro-Idea θα μπορούσε να μεταφέρει γνώση των παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και των μεθόδων εργασίας για να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής και ευρωπαϊκής επικράτειας.

Youth Europe Service (YES), partner, Potenza, Italy

περισσόετρα
Η Youth Europe Service ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1999 και είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα, και συγκεκριμένα με:
– Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων
– Αμοιβαία γνώση μεταξύ των ανθρώπων, ανάπτυξη αλληλεγγύης και διαβεβαίωση της αρχής της πολιτικής ζωής
– Αναγνώριση και προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
– Ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας
– Αντιμετώπιση των ετήσιων εκδηλώσεων μεταξύ των μελών της, δραστηριότητες όπως η παροχή πληροφοριών, η πραγματοποίηση ανταλλαγών και εθελοντικών υπηρεσιών, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών και ευκαιριών απασχόλησης.
– Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στην ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού.

University of Turku (UTU), Turun, Finland

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο του Turku (UTU) είναι ένα διεπιστημονικό πανεπιστήμιο, όπου η εμπειρογνωμοσύνη των επτά σχολών κυμαίνεται από τις ανθρωπιστικές σπουδές μέχρι τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τις επιχειρήσεις. Το Πανεπιστήμιο του Turku αναγνωρίζεται για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των άριστων υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών. Με τους 21.000 φοιτητές και τους 3 500 υπαλλήλους του, το Πανεπιστήμιο του Turku είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Φινλανδίας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Turku και το Κέντρο Brahea φέρνουν στην κοινοπραξία εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξης σύγχρονων παιδαγωγιών. Το πανεπιστήμιο έχει αναφορές στην εργασία του ως πύλη μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού τομέα, καθώς προσφέρει νέες ερευνητικές ιδέες, μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, εκπαίδευση και κατάρτιση σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Improve Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

1ο Improve Newsletter pdf 2ο Improve Newsletter pdf

Improve Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Improve Ενημερώσεις

IMPROVE Joint Staff Training Event

IMPROVE Joint Staff Training Event

Η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού έργου 🇪🇺, IMPROVE:Innovative Methodologies and PRactices on VET, υλοποίησε με επιτυχία την Κοινή Εκπαίδευση Προσωπικού. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης λόγω COVID19, με τον διοργανωτή οργανισμό, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης KAINOTOMIA. 📢 Μάθετε περισσότερα για την εκπαίδευση --> Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε παρουσιάσεις των εταίρων οργανισμών, καθώς [...]
Πέμπτη Διακρατική Συνάντηση για το έργο IMPROVE

Πέμπτη Διακρατική Συνάντηση για το έργο IMPROVE

To Πανεπιστήμιο Turku οργάνωσε και συντόνισε την πέμπτη διακρατική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA2 IMPROVE: «Innovative Methodologies and Practices on VET», η οποία πραγματοποιήθηκε οnline την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων-οργανισμών και συγκεκριμένα:  Find an Internship από το Ηνωμένο Βασίλειο (αρχηγός εταίρος), Informamentis Europa από την Ιταλία (εταίρος [...]
Όλα τα νέα του Improve
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X