Skip links

Mend the Gap – Γεφύρωση του χάσματος αμοιβής και απασχόλησης μέσω της οικολογικής επιχειρηματικότητας

Mend the Gap – Γεφύρωση του χάσματος αμοιβής και απασχόλησης μέσω της οικολογικής επιχειρηματικότητας

Διάρκεια Έργου

01/12/2022 – 30/11/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-FR01-KA220-VET-000087337

Περιγραφή Έργου

Ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει βαθύνει τις μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην οικονομία: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες στις χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού επειδή αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην υγεία και σε άλλες θέσεις εργασίας πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο 14,1% και έχει μεταβληθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία

Σε αυτό το πλαίσιο, το Mend the Gap, ένα 24μηνο πρόγραμμα Erasmus+, αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις γυναίκες στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες. Για τους εκπαιδευτικούς, το έργο θα δημιουργήσει νέους διδακτικούς πόρους που χρειάζονται οι γυναίκες για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Το έργο Mend the Gap έχει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
-Εκπαιδευτικοί
-Γυναίκες

ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Οι στόχοι του έργου Mend the Gap είναι οι εξής:

Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με γυναίκες από δύσκολα περιβάλλοντα καινοτόμα διδακτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια και να αυξήσουν τις οικονομικές τους δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους οικολογική επιχείρηση,
Να ενισχύσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων και τα ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου και να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους,
Να αναβαθμίσει τις γυναίκες εκπαιδευτικούς προκειμένου να τους προσφέρει νέες δεξιότητες που θα τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο της εργασίας,
Να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στην πρακτική τους,
Να ενθαρρύνει την καινοτομία, την έρευνα και τις ανταλλαγές στην Ευρώπη σχετικά με την ΕΕΚ που σχετίζονται με την ενδυνάμωση των γυναικών και την οικολογική επιχειρηματικότητα,
Να προωθήσει την απόκτηση ήπιων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των γυναικών για την ενδυνάμωσή τους και την οικονομική χειραφέτησή τους,
Να προωθήσει τη χρήση και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς,
Να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία για την αύξηση των δεξιοτήτων των γυναικών που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

Mend the Gap

Αποτελέσματα Έργου

  1. Έκθεση για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι μια μελέτη των πραγματικών αναγκών των εκπαιδευτών όσον αφορά τις ικανότητες που χρειάζονται για να παρέχουν στις γυναίκες εκπαιδευόμενες εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παραδίδουν δυναμικές τάξεις μεικτής μάθησης.
  2. Έκθεση ομάδας εστίασης. Αυτή η έκθεση θα είναι το αποτέλεσμα των ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων για τη συλλογή εντυπώσεων, ιδεών και απαιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς.
  3. Εργαλειοθήκη αξιολόγησης. Ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών για να αξιολογήσουν τις προσδοκίες και τις ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες των μαθητριών τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων τους.

Ένα πρόγραμμα για μαθήματα μικτής μάθησης σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε γυναίκες με μικρές ευκαιρίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα περιλαμβάνει βίντεο, διαδραστικούς πόρους, PowerPoints και άλλο διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς. Θα αναπτυχθούν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή μαθημάτων μεικτής μάθησης και για την παροχή δυναμικών μαθημάτων στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες των εκπαιδευτών θα είναι ζωντανές και διαδραστικές.

Μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα που θα είναι δωρεάν και προσβάσιμη σε όλα τα μέλη της ομάδας στόχου και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα περιλαμβάνει όλα τα κύρια αποτελέσματα του έργου και θα είναι το κύριο εργαλείο για την παροχή των διαδικτυακών μαθημάτων του προγράμματος «Εκπαίδευση των εκπαιδευτών», στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της μικτής μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα. Η διαδικασία εγγραφής θα είναι εύκολη και διαισθητική και θα γίνεται μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών. Η πλατφόρμα θα είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών, οι οποίες θα συλλεχθούν μέσω ερωτηματολογίων με στόχο να ληφθούν οι εντυπώσεις και οι ιδέες των ομάδων-στόχων σχετικά με την πλατφόρμα. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη, η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη και διαισθητική. Η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και οι δυναμικές στρατηγικές δρομολόγησης θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα είναι ευέλικτη και φιλική προς τα κινητά τηλέφωνα, ώστε να ενισχύσει τις στρατηγικές διάδοσης και να προσεγγίσει τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Θα μεταφραστεί επίσης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων για να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες να έχει πραγματικό αντίκτυπο στον τοπικό τομέα.

H Σύμπραξη

Solution: Solidarité & Inclusion – συντονιστής εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
H Solution: Solidarity & Inclusion είναι μια ΜΚΟ που εδρεύει στο Παρίσι και αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω μη τυπική εκπαίδευση. Στόχος της ένωσης είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των νεότερων ενηλίκων προτείνοντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων επιτρέποντας την προώθηση της αμοιβαίας αποδοχής, την τόνωση των ανθρώπινων ενδιαφερόντων προσφέροντας οριζόντιες δραστηριότητες, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το άνοιγμα του μυαλού και την ενίσχυση της δίκαιης δυναμικής μεταξύ πολιτισμών και γενεών. Η Solution λειτουργεί σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά πολύπλοκο περιβάλλον: στο Παρίσι και τα προάστιά του υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες, των οποίων οι νεότεροι ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Οι ομάδες αυτές αποκλείονται συχνά από τις προσφορές επιπλέον σπουδών, οι οποίες μπορούν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία. Η αποστολή της Solution είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που φέρνουν κοντά διαφορετικά κοινά και να τονώσει, με αυτόν τον τρόπο, τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο, ενώ παράλληλα προωθεί την απόκτηση μαλακών και σκληρών δεξιοτήτων χρήσιμων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Le Tre Ghinee Aps – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Le Tre Ghinee είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Ρώμη, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του λουκέτου ως απάντηση στην αποξένωση και την απομόνωση που βίωσαν οι μειονεκτούντες, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και ανταλλαγής. Πήρε το όνομά της από το βιβλίο Τρεις Γκινέες της Virginia Woolf στο οποίο η συγγραφέας αναλύει πώς η άνιση κατανομή της εξουσίας και της γνώσης μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί βασικό στοιχείο για την παραγωγή του φασισμού. Το Le Tre Ghinee γεννήθηκε με στόχο την ενεργοποίηση και την υποστήριξη των διαδικασιών χειραφέτησης και αυτοδιάθεσης κάθε ατόμου, με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας, μέσω της καταπολέμησης όλων των μορφών σεξισμού, έμφυλης βίας, ομοτρανσφοβίας, αποκλεισμού, διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας. Και να ενθαρρύνουμε έτσι την έναρξη βιώσιμων και διαρκών μονοπατιών αυτονομίας. Στοχεύει στην προώθηση της καθολικής πρόσβασης στη γνώση ως απάντηση στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην προώθηση της αξίας της διαπολιτισμικότητας και της προσέγγισης του φύλου ως ακρογωνιαίου λίθου μιας αντιπατριαρχικής κοινωνίας.

ARTIS MULTIMEDIA – εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η ARTIS MULTIMEDIA ιδρύθηκε το 2004 από τη Rachida HAMDAN με σκοπό την υποστήριξη διαφόρων ομάδων-στόχων σε γειτονιές προτεραιότητας. Ο στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι να τους παρέχει, εάν είναι απαραίτητο, μια κοινωνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική και αστική συνοδεία. Για να το πετύχει αυτό, η Artis Multimedia δρα σε διάφορα μέτωπα, επειδή σημείωσε, κατά τη διάρκεια της πολυετούς εμπειρίας μας στον τομέα, τη σημασία της παροχής ταυτόχρονων λύσεων σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. Έτσι, η ένωση έχει καθορίσει έξι τομείς δράσης για τους οποίους προσφέρουμε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργαστηρίων.

Mobius Circle APS – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο «Κύκλος Mobius» είναι ένας νέος εθελοντικός σύλλογος που εδρεύει στην περιοχή της Απουλίας της Νότιας Ιταλίας, δεσμευμένος να ευαισθητοποιήσει τις κοινότητές μας για την κλιματική αλλαγή και να προωθήσει έναν βιώσιμο τρόπο ζωής που βασίζεται στην αρχή των 3 «R»: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, προωθώντας έτσι τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Πιστεύουμε ότι οι τοπικές οικονομίες μικρής κλίμακας που φέρουν οι άνθρωποι
συνεταιρισμούς θα πρέπει να είναι ο μελλοντικός τρόπος για τη βιώσιμη διαβίωση και παραγωγή. Μεταξύ όλων αυτών, εστιάζουμε στην κρίση της ρύπανσης από τα πλαστικά με τη λειτουργία ενός μικρού χώρου εργασίας ανακύκλωσης που βασίζεται στην τεχνολογία ανοικτού κώδικα «Precious Plastic». Κατασκευάζουμε μικρές μηχανές ικανές να ανακυκλώνουν κάποιο είδος πλαστικών αποβλήτων και να δημιουργούμε κάθε είδους ανθεκτικά και χρήσιμα αντικείμενα που μπορούν να πωληθούν ή να δωριστούν. Τα αντικείμενα που δημιουργούμε με ανακυκλωμένο πλαστικό έχουν πάντα ως στόχο έναν πιασάρικο και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό. Διεξάγουμε επίσης καμπάνιες μηδενικού πλαστικού, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού ή συμβάλλουν στην παροχή εναλλακτικών λύσεων χωρίς πλαστικό στην κοινότητά μας.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες των στόχων και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η MEUS είναι ειδικός στις νέες μεθόδους μάθησης, οι οποίες βασίζονται σε συμμετοχικούς και συνεργατικούς τρόπους μάθησης. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες βασίζονται στη βιωματική εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω της πράξης, με σκοπό να κρατούν τους εκπαιδευόμενους σε εγρήγορση, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν νέες ικανότητες με διασκεδαστικό τρόπο. Η MEUS αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παιχνιδοποίηση, αναπτύσσοντας προκλήσεις που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν ατομικά ή ως ομάδες. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες προτείνονται επιτόπου ή σε απευθείας σύνδεση, ενώ συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες πληροφορικής για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που συνάδουν με τη φιλοσοφία μας. Η MEUS προωθεί επίσης την κινητικότητα νέων και ενηλίκων, φοιτητών και επαγγελματιών ως έναν τρόπο μάθησης από εμπειρίες σε άλλες χώρες, ο οργανισμός μας έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα Erasmus + και έχει συνοδεύσει μικτές/βραχυπρόθεσμες κινητικότητες.

Spectrum Research Centre CLG – εταίρος, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Ερευνητικό Κέντρο Spectrum (SRC) ιδρύθηκε το 2017 για να υποστηρίξει νέους ακαδημαϊκούς να υλοποιήσουν την έρευνά τους. Το SRC ιδρύθηκε ειδικά κατόπιν αιτήματος τοπικών κοινωνικών και ακαδημαϊκών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι διαπίστωσαν την τοπική ανάγκη για την ανάπτυξη ενός χώρου όπου οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ευρήματα μπορούν να επικυρωθούν μέσω τοπικών δράσεων. Στην αρχή, το SRC στόχευε στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων- ωστόσο, καθώς η εταιρεία έχει αναπτυχθεί, στόχος είναι πλέον να παρέχει επίσης στους ακαδημαϊκούς ευκαιρίες για να δώσουν στην έρευνά τους μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ο αριθμός των ακαδημαϊκών που υποστηρίζουν το έργο της εταιρείας έχει πλέον αυξηθεί σε 22 και ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κέντρο για Εκπαιδευτικής Καινοτομίας όπου τα ερευνητικά ευρήματα θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Mend the Gap Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

Ment the Gap Εκδηλώσεις

Mend the Gap Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Mend the Gap Ενημερώσεις

Διαβάστε το 1ο newsletter του έργου Mend the Gap!

Διαβάστε το 1ο newsletter του έργου Mend the Gap!

Οι γυναίκες και ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη και στην ένταξη στην αγορά εργασίας χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση συην κοινωνία. Έτσι, το έργο Erasmus+ Mend the Gap αποσκοπεί στην ενίσχυση των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να υποστηρίξουν τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Αν αυτός ο τομέας σας αφορά, [...]
Mend the Gap 1η Διακρατική Συνάντηση

Mend the Gap 1η Διακρατική Συνάντηση

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη Mend the Gap συναντήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας για την 1η Διακρατική Συνάντηση Έργου στις 9 Ιανουαρίου 2023. Ο εταίρος του έργου από την Ισπανία, MEUS, καλωσόρισε τον συντονιστή εταίρο (Solution, Γαλλία) και τους άλλους εταίρους από την Ελλάδα (KAINOTOMIA), την Ιταλία (Le Tre Ghinee, Mobius), τη Γαλλία (ARTIS MULTIMEDIA) και την [...]
Όλα τα νέα του Mend the Gap
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X