Skip links

PIP

PIP

Διάρκεια Έργου

01/09/2019-31/12/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-DK01-KA204-060199

Περιγραφή Έργου

Το έργο PROSPECTS IN THE PERIPHERIES (PIP) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανομοιογενούς ανάπτυξης, η οποία περιθωριοποιεί ολοένα και περισσότερο τις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης. Οι περιφέρειες είναι κατά πολύ λιγότερο ευνοημένες από τα αστικά κέντρα και ως εκ τούτου έχουν συχνά λιγότερες ευκαιρίες όσον αφορά: τη μετανάστευση των νέων – μείωση των ευκαιριών μάθησης και κατάρτισης – λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις – απώλεια κοινωνικοοικονομικού κεφαλαίου. Οι στενές αγορές εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι περιορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ευκαιρίες μάθησης μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω περιθωριοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση των νέων που μένουν πίσω στις περιφέρειες, ενώ εκείνοι με επαρκές κοινωνικό ή οικονομικό κεφάλαιο κινούνται σε περισσότερο κεντρικές περιοχές και μεγαλουπόλεις. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για τη συμμετοχή των NEET (άτομα που δεν έχουν εργασία, δε σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά) στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας για αυτούς διάφορα εργαλεία που ταυτόχρονα μπορούν να προωθήσουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα και ιδιαίτερα τις βιώσιμες ιδέες στις πόλεις των εταίρων: αυτό σημαίνει ότι το έργο «PIP» συμβάλλει οικοδομώντας τις προοπτικές και τις οικονομίες των επαρχιών/περιφερειών. Η σύμπραξη αποτελείται από 7 έμπειρους οργανισμούς από Κοπεγχάγη (Δανία), Perfugas (Ιταλία), Βερολίνο (Γερμανία), Czestochowa (Πολωνία), Κουόπιο (Πολωνία), Λάρισα (Ελλάδα) και Alora (Ισπανία) με αντίστοιχη / συμπληρωματική εμπειρία.

PIP Πνευματικά αποτελέσματα

Καταγραφή των προκλήσεων και των προοπτικών στις περιφέρειες όσον αφορά τις έξυπνες πρακτικές και τις ιστορίες για το πώς ορισμένες από τις περιφερειακές περιοχές της ΕΕ κατόρθωσαν να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης. Το IO1 θα δημιουργήσει μια έκθεση χαρτογράφησης για θέματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες, προκλήσεις και τις πιθανές ευκαιρίες στις περιοχές. Αποτελείται από τη δημιουργία 2 ομάδων-στόχων ανά χώρα (περιφερειακοί πολίτες και οργανώσεις / επιχειρήσεις), μια διεξοδική έρευνα, συνεντεύξεις, εθνικές εκθέσεις και έναν τελικό οδηγό.

Το IO2 βασίζεται στις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο IO1 για την ανάπτυξη ενός σετ εργαλείων  για εφαρμογή κατά τη διάρκεια των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος πολίτες από τις περιφέρειες. Το σετ εργαλείων θα περιέχει στοιχεία καινοτομίας, αναμενόμενη πολυμορφική εκπαίδευση (η οποία θα πρέπει να μεταβιβάζεται σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και να διαθέτει δυναμικό μεταφοράς). Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως μεμονωμένες συνεδρίες ή εβδομαδιαία εργαστήρια, για συνολικά 40 ώρες εκμάθησης. Οι ενότητες θα περιέχουν συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα που καθορίζουν μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, εκπαιδευμένες δεξιότητες, υλικά που χρειάζονται, προτεινόμενες ασκήσεις και μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Οι ενότητες θα είναι από τη μία πλευρά εκπαιδευτικές αλλά από την άλλη συμμετοχικές. Το σετ εργαλείων θα προετοιμάσει τους κοινοτικούς εργαζομένους που εργάζονται με πολίτες προερχόμενους από περιφέρειες, στις μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν για να αυξήσουν τις ευκαιρίες για αυτούς και να μεταβιβάσουν αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις σε άλλους συναδέλφους. Έτσι, θα επιτευχθεί μια βιώσιμη επίδραση στην περιοχή.

Η Σύμπραξη

Crossing Borders-partner, Κοπεγχάγη, Δανία

περισσότερα
H Crossing Borders (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα του CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός, στον οποίο γιορτάζεται η ποικιλομορφία. Η αποστολή είναι να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου προς έναν τέτοιο κόσμο και να οικοδομηθεί η ικανότητα των νέων, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης και οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους. Το Crossing Borders ξεκίνησε ως σχέδιο το 1999 στη Δανία για να υποστηρίξει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανταπόκριση των αυξημένων δραστηριοτήτων και απαιτήσεων για την έννοια και τις υπηρεσίες της CB, μετατράπηκε το 2004 σε δυναμική οργάνωση με δραστηριότητες στη Δανία και στο εξωτερικό.

COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV-partner, Βερολίνο, Γερμανία

περισσότερα
Το COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV (CRN – www.crnonline.de) ιδρύθηκε το 2007 και εργάστηκε έκτοτε πάνω στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την έρευνα. Οι δραστηριότητες του δικτύου CRN χωρίζονται σε τρία κάθετα πεδία: έρευνα, εκπαίδευση και δημοσίευση. Το ερευνητικό τμήμα στοχεύει να φέρει τις κοινωνικές επιστήμες πιο κοντά στην κοινωνία. Οι τομείς έρευνας είναι μεταξύ άλλων: τα ευρωπαϊκά σύνορα, η συμμετοχή των πολιτών, τα αστικά θέματα, η οικοδόμηση της ειρήνης και ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ποικιλομορφία και η επιστήμη των πολιτών. Μεταξύ άλλων, η CRN διοργανώνει το Σεμινάριο Συνόρων του Βερολίνου, διεξάγοντας έρευνα για τον αντίκτυπο του Τείχους του Βερολίνου και αναζητώντας τρόπους για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην αγωγή του πολίτη και στην ανάπτυξη των πόλεων.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larissa, Greece

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

University of Eastern Finland (UEF)-partner, Κουόπιο, Φινλανδία

περισσότερα
Το Ινστιτούτο Karelian Ιδρύθηκε το 1971 και είναι μια μονάδα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας. Το προσωπικό αποτελείται από 6 καθηγητές, 30-40 ερευνητές και 8-10 διδάκτορες. Οι ερευνητές συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα και ομάδες. Εκτός από τη δική τους έρευνα, οι ερευνητές εργάζονται ως ειδικοί σε διάφορα έργα και κοινότητες και συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση στη Φινλανδία και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ινστιτούτο ασχολείται με την έρευνα σε τρεις επικαλυπτόμενους θεματικούς τομείς: περιφερειακές και αγροτικές μελέτες, εθνότητα και πολιτισμό και σύνορα και τη Ρωσία.

CZESTOCHOWA SMALL BUSINESSDEVELOPMENT ASSOCIATION-partner, CZESTOCHOWA, Πολωνία

περισσότερα
Ο Czestochowa Small Business Development Association είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε προκειμένου να καταπολεμήσει ενεργά την ανεργία και να ενισχύσει την ανάπτυξη των κοινωνιών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Σιλεσία. Ο Σύνδεσμος διοργανώνει διάφορες εκπαιδευτικές, εργαστηριακές, συμβουλευτικές και συνεδριακές δραστηριότητες, προκειμένου να υποστηριχθεί η τοπική συμμετοχή. Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες για τους νεότερους κατοίκους της περιοχής, για τους οποίους υπάρχουν αποικίες, ημι-κολέγια, κατώτερα κολέγια, διεθνείς ανταλλαγές νέων και κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στη γεωργία. Συμμετέχει σε δραστηριότητες πολιτικής για τη νεολαία και είναι μέλος του Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Asociación de Desarrollo Social Participativo IMAGINA-partner, Álora, Ισπανία

περισσότερα
Ο Σύνδεσμος IMAGINA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την προώθηση της συμμετοχής των νέων στην κεντρική περιοχή της Μάλαγα, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνική ζωή της πόλης, την προώθηση των ευκαιριών μάθησης και της κινητικότητας των νέων. Η IMAGINA είναι μια νέα ένωση από νομικής απόψεως, η οποία δημιουργήθηκε στις 9 Μαρτίου 2017. Ωστόσο, η εμπειρία μας στον τομέα της νεολαίας και του Erasmus + είναι ευρύτερη, διότι συνεργαζόμαστε από το 2015 ως ομάδα νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας . Η ομάδα μας χρηματοδοτήθηκε λόγω των αναγκών μιας ομάδας νέων να αναπτύξουν ιδέες και σχέδια για να συνεργαστούν με τους νέους για καίρια θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η περιβαλλοντική φροντίδα, η αξία των τοπικών πόρων και των αγροτικών περιοχών, η κοινωνική ενσωμάτωση και η μάθηση μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων.

Mine Vaganti NGO-partner, Περφούγκας, Ιταλία

περισσότερα
Η Mine Vaganti NGO είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που γεννήθηκε στη Σαρδηνία το 2009, του οποίου οι υπηρεσίες καλύπτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, την έρευνα, τη διεθνή κινητικότητα και τη συμβουλευτική. Η MVNGO διαθέτει 4 γραφεία στο Sassari, την Uri, την Olbia και το Tempio Pausania, καλύπτοντας όλη τη Βόρεια Σαρδηνία και διαθέτει και άλλα καταστήματα στην υπόλοιπη Ιταλία. Η ΜΚΟ Mine Vaganti διοίκησε ένα Κέντρο Νεολαίας στο Sassari, στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συμφωνηθεί με τον Δήμο Sassari για 2 χρόνια (2014-2016). Το Κέντρο Νεολαίας βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Sassari, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από οικονομικό μειονέκτημα και την παρουσία υψηλού αριθμού νεαρών ηλικιωμένων. Το MVNGO προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, την επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες όπως μετανάστες και άτομα με αναπηρίες. Το MVNGO αποτελεί μέρος 3 διεθνών δικτύων όπως το YEE, το ISCA και το MV International.

PIP Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

Προωθητικό Φυλλάδιο

PIP Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

PIP Ενημερώσεις

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο Prospects in Peripheries

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο Prospects in Peripheries

Η KAINOTOMIA, εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο Prospects in Peripheries, οργάνωσε και υλοποίησε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση γι' αυτό, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της στις 17 Δεκεμβρίου 2021! Ήταν μια εκδήλωση διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου ως προς την υλοποίηση των Πνευματικών του Αποτελεσμάτων, ενώ οι [...]
Τελική διακρατική συνάντηση για το έργο Prospects in Peripheries στη Λάρισα

Τελική διακρατική συνάντηση για το έργο Prospects in Peripheries στη Λάρισα

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η και τελική διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Prospects In Peripheries στη Λάρισα. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις νέες εγκαταστάσεις της Καινοτομίας, η οποία ανέλαβε την οργάνωση και τον συντονισμό της, παρουσία αντιπροσώπων από όλους τους εταίρους οργανισμούς είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. Κατά [...]
Όλα τα νέα του PIP
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X