Skip links

SEE4.0

SEE4.0

Διάρκεια Έργου

01/11/2019-31/10/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-PL01-KA202-064936

Περιγραφή Έργου

Ο κύριος στόχος του έργου SEE4.0“Enabling Industry 4.0 in Small European Enterprises” είναι να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες (που απαιτούνται από τη Βιομηχανία 4.0) των ιδιοκτητών και των διαχειριστών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(ΜΜΕ), μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου να εκπαιδεύσουν και να εξοπλίσουν την ομάδα με τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με τη βιομηχανία 4.0. Οι ΜΜΕ διαθέτοντας ιδιοκτήτες και διαχειριστές με γνώσεις πάνω σε θέματα της Βιομηχανίας 4.0 και εξοπλισμένους με δεξιότητες για την υλοποίηση των λύσεων, οι οποίες είναι αναπόφευκτες στις σημερινές και τις μελλοντικές συνθήκες των επιχειρηματικών αγορών, θα έχουν την ικανότητα να κερδίζουν ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό θα γίνει μέσα από την ανάπτυξη:

-ενός Εισαγωγικού πρακτικού εγγράφου εφαρμογής Βιομηχανίας 4.0 για τις ΜΜΕ,

-SEE4.0 τμήματα εκπαίδευσης μέσω modules(διδακτικών ενοτήτων)και

-SEE4.0 toolkit με προσαρμοσμένες μεθόδους μάθησης.

Το περιεχόμενο που παράγεται από το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, όσο το δυνατόν πρακτικότερο, με περιπτωσιολογικές μελέτες και βέλτιστες πρακτικές που συλλέγονται απευθείας από τον τομέα όπου λειτουργούν οι ΜΜΕ, σε αντίθεση με πολλά ήδη διαθέσιμα θεωρητικά υλικά, που προέρχονται από ερευνητικούς οργανισμούς ή συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρειών, που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στα πλαίσια λειτουργίας των ΜΜΕ.

Ομάδες-στόχοι:

Η κύρια ομάδα-στόχος είναι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διευθυντές σε διάφορα επίπεδα και όλο το προσωπικό που του έχει ανατεθεί η υλοποίηση των προκλήσεων που θέτει η βιομηχανία 4.0.

Οι δευτερεύουσα ομάδα-στόχος είναι εκπαιδευτές της ΕΕΚ, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και αναγνωρισμένοι φορείς που σχετίζονται με τις δομές που συνδέονται με τις ΜΜΕ (π.χ. εμπορικά επιμελητήρια, συνεργατικοί σχηματισμοί, επιχειρηματικοί σύλλογοι, επαγγελματικές οργανώσεις) και δημόσιοι υπάλληλοι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ΕΕΚ.

 

Ο κύριος αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου είναι η μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0 με τον εξοπλισμό των ιδιοκτητών και των διευθυντικών στελεχών των ΜΜΕ με το εκπαιδευτικό υλικό του έργου SEE4.0 και την απόκτηση των δεξιοτήτων Βιομηχανίας 4.0 που είναι αναπόφευκτες στις συνθήκες της σημερινής και μελλοντικής επιχειρηματικής αγοράς.

SEE4.0 Πνευματικά αποτελέσματα

Αυτό το πνευματικό προϊόν θα είναι μια δημοσίευση που θα παρέχει βασικές πληροφορίες για την εφαρμογή της Βιομηχανία 4.0 στο περιβάλλον των ΜΜΕ. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια γύρω από τη βιομηχανία 4.0 που μπορεί να φανεί καθαρά σε ποικιλία εκδόσεων, χωρίς ωστόσο να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες παραδείγματα εφαρμογής, αλλά μόνο θεωρητικές πτυχές. Σε άλλες περιπτώσεις, η εφαρμογή ορισμένων λύσεων απαιτούσε σημαντικές οικονομικές επενδύσεις, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό για τις ΜΜΕ. Τέτοιες δημοσιεύσεις προφανώς βοηθούν τις ΜΜΕ στην κατανόηση της έννοιας της βιομηχανίας 4.0 αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρακτικές οδηγίες εφαρμογής. Επομένως, αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι θεωρείται ως μια συλλογή «συνταγών» κατάλληλων για τις ΜΜΕ και θα χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των ΜΜΕ. Θα περιλαμβάνει πρακτικές προσεγγίσεις που θα υποστηρίζουν τις ΜΜΕ στην εφαρμογή της Βιομηχανίας 4.0 εκμεταλλευόμενες το μειωμένο κόστος τεχνολογιών όπως η εκτύπωση 3D, η ρομποτική, Αυξημένη Πραγματικότητα κλπ. Θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (ES, GR, PL, RO) και στα Αγγλικά και θα αποτελείται από 70 σελίδες.

Η ανεπαρκής πιστοποίηση του εργατικού δυναμικού είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη εισαγωγή στη Βιομηχανία 4.0. Για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, η εταιρική σχέση θα προετοιμάσει ένα κατάλληλο πολύ-γλωσσικό περιεχόμενο μαθημάτων απευθυνόμενο σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ΜΜΕ πάνω στον τομέα 4.0 για τις ΜΜΕ. Όλα τα εξαρτήματα κατάρτισης θα μοιράζονται τη δομή με modules, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση του περιεχομένου. Αυτή η απόφαση πραγματοποιήθηκε με βάση το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ΜΜΕ δεν είναι σε θέση να φέρουν την επανάσταση με τον τρόπο που εργάζονται σε καθημερινή βάση, αλλά είναι μάλλον υπέρ της σταδιακής εφαρμογής διαφόρων στοιχείων της Βιομηχανίας 4.0. Τα μαθήματα εκπαίδευσης θα καλύπτουν τις πτυχές που προσδιορίστηκαν κατά τη φάση σχεδιασμού και θα είναι τα εξής: τεχνολογία και επιχειρηματικότητα, Θέματα ICT και Cyber ​​Security, Ind.4.0 / θέματα αυτοματοποίησης, Βιομηχανικά θέματα IoT, Ind.4.0 / CAD / CAM / 3D Εκπαιδευτικά θέματα, Επιχειρηματικότητα για τη Βιομηχανία 4.0 θέματα, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης / επιχορηγήσεων για να τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της διεθνοποίηση.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (IND4.0) θα αλλάξει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και κατά συνέπεια, τις δεξιότητες που περιμένουν από το εργατικό δυναμικό τους. Η βιομηχανική οργάνωση πρέπει να είναι σε θέση να αγκαλιάσει την αλλαγή που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη ψηφιακή επανάσταση αντιμετωπίζοντας τη ζήτηση δεξιοτήτων και την προσαρμογή των μοντέλων εργασίας τους. Οι μελλοντικοί και οι σημερινοί εργαζόμενοι των ΜΜΕ ή οι πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μεθόδους εργασίας που προκύπτουν από τη Βιομηχανία 4.0 ενημερώνοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Προκειμένου να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για τη Βιομηχανία 4.0, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ΜΜΕ πρέπει να εκπαιδεύονται και να εξοπλίζονται με σχετικές δεξιότητες και ικανότητες γνώσης. Οι μικρο-ΜΜΕ και ΜΜΕ δεν έχουν πάντοτε τους πόρους να στείλουν τους υπαλλήλους τους για την κατάρτιση, επομένως αυτό το Toolkit θα αποτελέσει έναν καινοτόμο χώρος εκμάθησης βασισμένο στη μορφή «Ανοιχτών Διδακτικών Πηγών» (OER).

Η Σύμπραξη

Danmar Computers LLC (Poland) – applicant, SME with expertise in e-learning, ICT, VET

περισσότερα
Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων.

Ludor Engineering (Romania) – SME with expertise in I4.0 /3D printing / CAD / CAM / IoT

περισσότερα
Η Ludor Engineering είναι μια μηχανολογική εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία και είναι αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ανάπτυξη προϊόντων, τη μηχανολογία και το σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτοτύπων. Διαθέτει επίσης τεχνογνωσία στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανίας 4.0, των dronew, της 3D εκτύπωσης κλπ. Η Ludor Engineering έχει άμεση εμπειρία συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus +, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

FYG (Spain) – SME with expertise in I4.0 and VET training

περισσότερα
Η FyG Consultores είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη εταιριών, στην κατάρτιση ενηλίκων και νέων σε καινοτόμες ιδέες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής, entrepreneurship και soft & hard κατάρτιση δεξιοτήτων. Η FyG δρα ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη των ενηλίκων, βλέποντας νέες ευκαιρίες και βοηθώντας τους να γίνουν πιο απασχολημένοι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικά προβλήματα, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια. Η FyG έχει πείρα στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, Start-Ups, επίσης με άτομα από ομάδες περιθωριοποιημένες. Λειτουργεί ως φορέας παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής και παροχής πληροφοριών για την εργασία την ένταξη και τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας των ανέργων, όπως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και πληροφόρηση.

University “Politechnika” of Bucharest (Romania) – Technical University; Curricula and courseware expert

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, με μεγάλη εμπειρία και βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Ένα από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά του κέντρα, το UPB-CAMIS, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις τεχνολογίες ΤΠΕ για καινοτομία και δημιουργικότητα στη Μηχανική, οι οποίες έχουν διδαχθεί στους φοιτητές για αρκετά χρόνια. Οι τεχνολογίες CAD / CAM ή οι τεχνολογίες παραγωγής προσθέτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης ενός τεχνικού μηχανικού.

MECB (Malta) – SME with expertise in I4.0 /robotics /automation / IoT

περισσότερα
Η MECB Ltd είναι ένα Γραφείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εδρεύει στη Μάλτα και είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη της αριστείας και της καινοτομίας μέσω της παροχής σχετικών, πολυεπιστημονικών, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όπως:
> τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
> υπηρεσίες έρευνας και κατάρτισης
> υπηρεσίες συνεταιρισμού έργων της ΕΕ

SEE4.0 Επισυναπτόμενα

Ενημερωτικά δελτία

SEE 4.0 Προωθητικό φυλλάδιο SEE 4.0 Newsletter

SEE4.0 Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

SEE4.0 Ενημερώσεις

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο SEE 4.0

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο SEE 4.0

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, οργανισμός-εταίρος του έργου SEE4.0: "Enabling Industry 4.0 in Small European Enterprises", διοργάνωσε πολλαπλασιαστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της στις 17 Δεκεμβρίου 2021! Στην εκδήλωση, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, παρουσιάστηκαν τα Πνευματικά Αποτελέσματα του έργου καθώς και το γενικότερο πεδίο εφαρμογής τους όπως επίσης και η γενικότερη πρόοδος του έργου. Οι [...]
Tο 3ο Newsletter του έργου SEE 4.0 είναι έτοιμο!

Tο 3ο Newsletter του έργου SEE 4.0 είναι έτοιμο!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 3ο Newsletter του έργου SEE 4.0 είναι πλέον διαθέσιμο! Σε αυτό θα βρείτε πληροφορίες για το έργο, για τα αποτελέσματα που θα αναπτυχθούν για την διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων. Download the Newsletter here: Λήψη
Όλα τα νέα του SEE4.0
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X