Skip links

PRIORITY

PRIORITY

Διάρκεια Έργου

31/01/2019 – 31/01/2022

Κωδικός Έργου

604571-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Περίληψη Έργου

PRIORITY: PRomotIng Open Resilient Inclusive socieTIes for Youth είναι ένα καινοτόμο έργο που περιλαμβάνει οργανώσεις και δίκτυα νεολαίας, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, κέντρα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία με σκοπό να δημιουργήσει χώρους κοινωνικής ενσωμάτωσης (PRIORITY Hubs) και να ενισχύσει τις ικανότητες των οργανώσεων που συνεργάζονται με τη νεολαία να επενδύσουν στην πρόληψη, αφαιρώντας το πρόσφορο έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση και να δράσουν ως δυνάμεις ενσωμάτωσης, να ενισχύσουν τους νέους από μειονεκτούσες ομάδες όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αλλά και νέοι που είναι υπήκοοι χωρών υποδοχής και προέρχονται από δύσκολο κοινωνικό υπόβαθρο, να αναμειχθούν στα κοινά, να συμμετέχουν δημοκρατικά και να προωθούν θετικές αλλαγές στις κοινότητες, μέσω της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών που προέρχονται από το συνδυασμό της νεολαίας, της κατάρτισης, της πολιτιστικής διαμεσολάβησης και του αθλητισμού.

Priority Πνευματικά αποτελέσματα

Προσδιορισμός και επιλογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού, της τέχνης, της αγωγής του πολίτη, της νεολαίας και της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης για την έγκαιρη πρόληψη της περιθωριοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων και την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης των βέλτιστων πρακτικών με το συνδυασμό των δύο μεθοδολογιών. Οι βέλτιστες πρακτικές από τους παραπάνω τομείς θα συνδυαστούν με τη μεθοδολογία ατόμων που εργάζονται με τη νεολαία, τη επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους και να δημιουργηθεί μια καινοτόμος διατομεακή προσέγγιση ώστε να συμπεριληφθούν οι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης. Η εργαλειοθήκη PRIORITY απευθύνεται σε νέους εργαζόμενους, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, δημοτικούς εργαζομένους σε θέματα νεολαίας, ηγέτες νέων, μέλη ΜΚΟ καθώς και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με τους νέους. Στόχος της εργαλειοθήκης είναι:
• να παράσχει γνώσεις σχετικά με τα θέματα περιθωριοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης των νέων με ιδιαίτερη έμφαση στους νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες (αιτίες, συνέπειες, προφίλ δραστών κ.λπ.
• να παράσχει στους εκπαιδευτικούς καινοτόμες διατομεακές βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της νεολαίας, του αθλητισμού, της τέχνης, της πολιτιστικής διαμεσολάβησης, της αγωγής του πολίτη, της αυτο-ανάπτυξης και της επίσημης / άτυπης εκπαίδευσης) και θα είναι χρήσιμη σε επίπεδο πρόωρης πρόληψης, για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με νέους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν και είναι ευάλωτοι σε ριζοσπαστικοποίηση.

Τα PRIORITY Hubs θα είναι τοπικοί χώροι, που στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, προερχόμενους από διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, να αλληλεπιδρούν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και οράματα. Υποστηρίζοντας τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες (και ιδιαίτερα τους νέους με μειονεκτούσες ομάδες, όπως μετανάστες, νέους μετανάστες ή / και πρόσφυγες), εκφράζοντας τις ιδέες, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους μέσω δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και εξέλιξη με στόχο να γίνουν ενεργά μέλη πιο ανοιχτών, ασφαλέστερων και ισχυρότερων κοινοτήτων, νιώθοντας έτσι ασφαλέστεροι και ισχυρότεροι. Τα PRIORITY Hubs δημιουργούνται για την κοινότητα και ιδιαίτερα τους νέους για να έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, εργαστήρια τέχνης, αθλήματα, τέχνη του δρόμου, αλλά και εργαστήρια αγωγής για την προσωπική ανάπτυξη. Τα PRIORITY Hubs θα προωθήσουν την ένταξη και θα προσφέρουν δραστηριότητες μάθησης και διασκέδασης που θα σχεδιάζονται από τους νέους και θα απευθύνονται στους νέους.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο “HOW TO PRIORITISE” θα βασιστεί στα αποτελέσματα των τριών εργαστηρίων PRIORITY (δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων) και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, μεθόδους, δραστηριότητες που εξηγούν τον τρόπο κατασκευής, λειτουργίας και διατήρησης ενός PRIORITY Hub για μελλοντικές τοπικές συνέργειες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια τέτοιας πρωτοβουλίας. Θα περιλαμβάνει επίσης μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν στις δραστηριότητες, καθώς και κατάλογο πρόσθετων πόρων που θα αφορούν τα θέματα ένταξης και συμμετοχής των νέων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων όπως η PRIORITY Εργαλειοθήκη κ.λπ.).

Προκειμένου να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό και να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα του έργου PRIORITY σε διαφορετικά επίπεδα – περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή – σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (E-COURSE) για να σχεδιάσουμε ένα PRIORITY E-COURSE που θα αφορά δύο διαφορετικά προφίλ μαθητών και θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές ενότητες κατάρτισης.
PRIORITY Super-hero διαδικτυακό μάθημα: σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς και καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς διαμεσολαβητές. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος θα είναι η προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των στάσεων της προαναφερόμενης ομάδας στόχου στα βασικά θέματα σχετικά με τα αίτια της περιθωριοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων και την πρόληψή τους. Οι δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων θα έχουν ως στόχο:
-κατασκευάσουν ένα κοινό γνώρισμα για τα θέματα της έγκαιρης πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων
– να δημιουργήσουν χώρο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης δημιουργώντας μια διατομεακή συνέργεια διαφόρων οργανισμών που συνεργάζονται με τους νέους.
PRIORITY-Νέος Διαμεσολαβητής διαδικτυακό μάθημα: νέοι που επιθυμούν να γίνουν νέοι διαμεσολαβητές (μεταξύ των οποίων θα είναι και νέοι από μειονεκτούσες ομάδες όπως νέοι μετανάστες ή / και πρόσφυγες

Η Σύμπραξη

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – applicant organization, Dresden, German

περισσότερα
Η Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 στη Δρέσδη και είναι αφιερωμένη στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Τέχνη. Είναι μια ομάδα διαχειριστών έργων, πολιτισμού και εκδηλώσεων, αποτελούμενη από κοινωνιολόγοι, ερευνητές, καλλιτέχνες, σχεδιαστές και κινηματογραφιστές που επιθυμούν να κάνουν τη Δρέσδη και άλλες πόλεις της Ευρώπης καλύτερες θέσεις για να ζουν, να μεγαλώνουν, να δημιουργούν και να συνυπάρχουν ειρηνικά. Στόχος είναι η σύλληψη και η υλοποίηση έργων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, προάγουν την ποικιλομορφία και την ένταξη και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και τη συμμετοχή των πολιτών. Για την επίτευξη του στόχου τους, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στο χώρο και στο εξωτερικό, οι οποίες προωθούν τη διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία. Μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη των νέων (18+) και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, στην τόνωση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και στην τόνωση της δημιουργικότητάς τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης. Τα πεδία ενασχόλησης μας είναι: αυτο-ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία, διαχείριση έργων, επικοινωνία και δημιουργικότητα, αστική ανάπτυξη και εργασία για τη νεολαία. Στις περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έργα που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο για ενεργό συμμετοχή και πολιτιστική ανταλλαγή.

MV INTERNATIONAL – partner, Sassari, Italy

περισσότερα
Η Mine Vaganti NGO είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που γεννήθηκε στη Σαρδηνία το 2009, του οποίου οι υπηρεσίες καλύπτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, την έρευνα, τη διεθνή κινητικότητα και τη συμβουλευτική. Η MVNGO διαθέτει 4 γραφεία στο Sassari, την Uri, την Olbia και το Tempio Pausania, καλύπτοντας όλη τη Βόρεια Σαρδηνία και διαθέτει και άλλα καταστήματα στην υπόλοιπη Ιταλία. Η ΜΚΟ Mine Vaganti διοίκησε ένα Κέντρο Νεολαίας στο Sassari, στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συμφωνηθεί με τον Δήμο Sassari για 2 χρόνια (2014-2016). Το Κέντρο Νεολαίας βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Sassari, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από οικονομικό μειονέκτημα και την παρουσία υψηλού αριθμού νεαρών ηλικιωμένων. Το MVNGO προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, την επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες όπως μετανάστες και άτομα με αναπηρίες. Το MVNGO αποτελεί μέρος 3 διεθνών δικτύων όπως το YEE, το ISCA και το MV International.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – partner, Palermo, Italy

περισσότερα
Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης «Danilo Dolci» είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που περιλαμβάνει νέους και ενήλικες και δραστηριοποιείται κυρίως σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο επίπεδο.
Σήμερα οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:
-Bελτίωση της ζωής και του έργου του Danilo Dolci
-Προώθηση της εκπαίδευσης σε παιδιά, νέους και ενήλικες μέσω της αμοιβαίας μαετικής προσέγγισης
-Bελτίωση της αμοιβαίας μαετικής προσέγγισης στο σχολικό πλαίσιο και σε διεθνές επίπεδο
-Δημιουργία επαγγελματιών για ειρηνοποίηση
-Προώθηση ομαδικής εργασίας ως εργαλείο για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική προαγωγή
-Βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της συμμετοχικής δημοκρατίας μεταξύ των νέων
-Βελτίωση της συμμετοχής όλων των συνεργατών στην ανάπτυξη.

ASSIST SOFTWARE SRL – partner, Suceava, Romania

περισσότερα
Με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας ως προμηθευτής outsourcing καινοτόμων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, η ASSIST έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο έργων, πελατών, δεξιοτήτων και τεχνολογιών. Τα έργα της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, επιχειρηματικών τομέων και τεχνολογιών. Οι πελάτες προέρχονται από τέσσερις ηπείρους, ενώ οι τεχνολογίες και η τεχνογνωσία που κατέχει μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Priority Επισυναπτόμενα

Outputs

Newsletters

Priority Ενημερωτικό δελτίο Μάιος 2019 pdf

Priority Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Priority Ενημερώσεις

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση Ιανουαρίου 2022 για το έργο PRIORITY

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση Ιανουαρίου 2022 για το έργο PRIORITY

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου PRIORITY, η KAINOTOMIA, μέλος της σύμπραξής του, οργάνωσε και πραγματοποίησε πολλαπλασιαστική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα στις 27 Ιανουαρίου 2022! Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το έργο και τους στόχους του. Έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του PRIORITY [...]
Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο PRIORITY

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο PRIORITY

Η KAINOTOMIA, εταίρος του έργου PRIORITY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οργάνωσε και υλοποίησε πολλαπλασιαστική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα στις 17 Δεκεμβρίου 2021! Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε στους παρευρισκόμενους η πρόοδος του έργου, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των Πακέτων Εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν περαιτέρω για τους στόχους και τις δραστηριότητές του. Η ομάδα [...]
Όλα τα νέα του Priority
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X