Skip links

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2018

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2018

Οριστικά Αποτελέσματα(25/09/2018)

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α”)

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β”)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων


Προσωρινά Αποτελέσματα(10/09/2018)

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α”)

Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β”)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων


Δόθηκε στη δημοσιότητα η Πρόσκληση Νο 8/2018, του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα Συμπεριλαμβανομένης και της Κατάρτισης των Συμμετεχόντων, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης».

Στόχος της δράσης είναι :

 • η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση
 • αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι συμπληρώνουν και υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 01/08/2018 και ώρα 14:00 έως και 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, και ως ̟πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής ̟ύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών  πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης απ̟ό τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και α̟ό μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες τοποθέτησης.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πο­λίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων­σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρό­πους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολο­γικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προ­σόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ­ληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή και η κατάταξη των ωφελουμένων γίνεται με τα κάτωθι κριτήρια:

Untitled

*Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων,επιλογή υποψηφίων και διευκρινήσεις

 1. Με την Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 8/2018 , οι δυνητικοί ωφελούμενοι, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.
 1. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 1. Η αίτηση υποβάλλεται απο 01/08/2018 και ώρα 14:00 έως και 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
 1. Η αίτηση του δυνητικού ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δυνητικό ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 1. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αι­τήσεων για ελλιπή στοιχεία -δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες οι οποίες ακυρώνονται.
 1. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
 1. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις των δυνητι­κών ωφελουμένων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα και τους κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των δυνητικών ωφελουμένων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 5 του άρθρου 4, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και η υπηρεσία τοποθέτησης ή/και ο επιβλέπων φορέας.
 1. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καταρτίζεται από τον . Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ)2.
 1. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
 1. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλα­χόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνε­ται από το Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδο­ση του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.
 1. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πί­νακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς.
 1. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.
 1. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προ­σωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Αμοιβή και απουσίες ωφελουμένων

1.Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφε­λουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου).Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους     ηλικίας 25 ετών και άνω και
 • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους      ηλικίας κάτω των 25 ετών.

2.Ο ΟΑΕΔ και ο Επιβλέπων Φορέας, εκτός από τα ορι­ζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδή­ποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελού­μενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).

3.Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατρο­φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

4.Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγρά­φονται στην αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β” 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

5.Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για πα­ροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των προ­γραμμάτων.

6.Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελου­μένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους, προηγείται έγγραφη αίτηση προς έγκρισή της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολο­κλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμε­νος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

β) Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαι­ώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστι­κών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

γ) Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης κύησης, κύησης και λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυ­νατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

δ) Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/ο συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

ε) Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρ­χονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέ­κνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην περίπτωση των θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού και έως την συμπλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού).

στ) Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον έναν εκ των γονέων, και όχι σωρευτικά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ζ) Εάν ο ωφελούμενος υποστεί εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

η) Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιού­ται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

θ) Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

ι) Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γο­νέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

κ) Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Όλη η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο 2410 555 590 και με e-mail: info@kainotomia.com.gr.

X