Skip links

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

97 % επιτυχία στις εξετάσεις, περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν σε Πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ και απόκτηση της άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (άδεια SECURITY) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ& ΕΟΠΠΕΠ.

Γιατί Καινοτομία;

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι εξειδικευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)  και το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζόμενων, σε όλα τα επίπεδα. Τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση την περίοδο των εξετάσεων ενώ το ποσοστό επιτυχίας στις τελευταίες εξετάσεις ανέρχεται στο 100%.

Διάρκεια Προγράμματος

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΚΕ.ΜΕ.Α το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 105 ωρών.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσωπικού Ασφαλείας:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Προφίλ προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κόστος Προγράμματος Κατάρτισης

1. Δια ζώσης εκπαίδευση 350,00€

Προεγγραφή (τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη): 320€

2. Παράβολα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο ΚΕΜΕΑ& ΕΟΠΠΕΠ: 150€ (σε λογαριασμούς του ΚΕΜΕΑ& ΕΟΠΠΕΠ).

Τρόποι Πληρωμής Προγράμματος Κατάρτισης

 1. Προκαταβολή 50% της αξίας του προγράμματος με την εγγραφή και το υπόλοιπο με την έναρξη της κατάρτισης.
 2. Εφάπαξ καταβολή της αξίας του προγράμματος.

Με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μετρητά στο ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 • Κατάθεση στο λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR45-0172-6140-0056- 1406-8120-451
 • Σε έξι (6) άτοκες μηνιαίες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (POS)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο;

Για την Αίτηση Εγγραφής στο ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : 

 1. Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Επίσημο αντίγραφο εγγράφου όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ
 4. Καταβολή του ποσού της αξίας του προγράμματος με τους παραπάνω τρόπους πληρώμης.

Για τη Συμμετοχή του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ :

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής( αναρτάται στο site του ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ).
 2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ή/και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 4. Κάποιο από τα παρακάτω:

Πρωτότυπη Βεβαίωση Κατάρτισης (από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας
 • ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα
 • ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών
 • ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

5. Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών (συνολικά 150,00€) στις οποίες πρέπει, να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και πατρώνυμο, ως εξής:

Α. Εκατό ευρώ (100,00€) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αριθ. Λογαριασμού: 125/540034-13.

Β. Πενήντα ευρώ (50,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθ. Λογαριασμού: 694/480008-72.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης παραβόλων θα πρέπει να έχουνε εκδοθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που ορίζει το ΚΕΜΕΑ& ΕΟΠΠΕΠ.
 2. Δε γίνονται δεκτές καταθέσεις μέσω e-Banking.
 3. Όσοι διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας – Ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων όλο το έτος

Τόπος Υλοποίησης

Λάρισα, Δια ζώσης & εξ αποστάσεως κατάρτιση

Διάρκεια

105 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

350,00€

Δήλωσε Συμμετοχή

*Με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ολοκλήρωση της ένταξης σας.

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
X