Skip links

RECOVER – European Youth for a Green Recover

RECOVER – European Youth for a Green Recover

Διάρκεια Έργου

01/12/2022 – 30/11/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-PL01-KA220-YOU-000085815

Περιγραφή Έργου

Το έργο RECOVER είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών. Στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει άνεργους νέους ή νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας ώστε να γίνουν και να λειτουργήσουν ως πράσινοι επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους κατάλληλη κατάρτιση για να είναι περιβαλλοντικά εγγράμματοι και ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες πράσινης και ψηφιακής τεχνολογίας, παρέχοντάς τους έτσι νέες ευκαιρίες απασχολησιμότητας. Στόχος επίσης αποτελεί το να βοηθηθούν εκπαιδευτές νέων και όσοι εργάζονται με τη νεολαία ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα την εκπαίδευσή τους. Τέλος, το έργο στοχεύει στη διάδοση των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του σε τοπικό/περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έναν τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων ανεργίας των νέων με την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις προσπάθειες της οικονομίας της ΕΕ για πράσινη μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους νέους και τους εργαζόμενους/εκπαιδευτές νέων με εργαλεία, δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την πράσινη οικονομία, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να συμβάλουν σε μια βιώσιμη, πράσινη ανάκαμψη από τη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Το έργο RECOVER έχει ως στόχο

  • νέους, κυρίως άνεργοι ή που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
  • εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας/εκπαιδευτές νέων

 

ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι στόχοι του έργου RECOVER είναι οι εξής:

  • να εκπαιδευτούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική παιδεία και να αναπτύξουν πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες
  • να αναπτυχθεί η αντίληψη των νέων για την έννοια του «πράσινου επιχειρηματία» και να εξοικειωθούν με αυτήν προκειμένου να ακολουθήσουν μια μελλοντική σταδιοδρομία ως «πράσινοι επιχειρηματίες».
  • να βοηθήσει τους εργαζόμενους(youth workers)/εκπαιδευτές νέων να προσαρμόσουν την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις θεματικές ικανότητες του περιβαλλοντικού αλφαβητισμού, της πράσινης επιχειρηματικότητας και των πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών και να αξιολογήσει το επίπεδο των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι
  • να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους ως πράσινων επιχειρηματιών με την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής ηθικής στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες
  • να παρέχει στους νέους ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προσπαθειών για πράσινη μετάβαση
  • να διαδώσει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου σε τοπικό/περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

RECOVER Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

RECOVER Ενημερώσεις

Διαβάστε το 1ο newsletter του έργου Mend the Gap!

Διαβάστε το 1ο newsletter του έργου Mend the Gap!

Οι γυναίκες και ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη και στην ένταξη στην αγορά εργασίας χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση συην κοινωνία. Έτσι, το έργο Erasmus+ Mend the Gap αποσκοπεί στην ενίσχυση των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να υποστηρίξουν τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Αν αυτός ο τομέας σας αφορά, [...]
Mend the Gap 1η Διακρατική Συνάντηση

Mend the Gap 1η Διακρατική Συνάντηση

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη Mend the Gap συναντήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας για την 1η Διακρατική Συνάντηση Έργου στις 9 Ιανουαρίου 2023. Ο εταίρος του έργου από την Ισπανία, MEUS, καλωσόρισε τον συντονιστή εταίρο (Solution, Γαλλία) και τους άλλους εταίρους από την Ελλάδα (KAINOTOMIA), την Ιταλία (Le Tre Ghinee, Mobius), τη Γαλλία (ARTIS MULTIMEDIA) και την [...]
Όλα τα νέα του RECOVER
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

RECOVER

Αποτελέσματα Έργου

Ένας διαδραστικός ψηφιακός οδηγός με πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, πληροφορίες και βήματα για να γίνεις πράσινος επιχειρηματίας.

Ένα διαδικτυακό διαδραστικό σύνολο εργαλείων για νέους και εργαζόμενους(youth workers)/εκπαιδευτές νεολαίας για την αξιολόγηση των πράσινων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την παροχή κατάρτισης στην πράσινη θεματολογία.

Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με έναν οδηγό που περιέχει συμβουλές, εμπνευσμένα podcasts/vidcasts, διαδικτυακό υλικό διάχυσης και σεμινάρια για την πράσινη επιχειρηματικότητα.

H Σύμπραξη

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – συντονιστής εταίρος, Πολωνία

More info
H CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι εταίροι. Η CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης ατόμων σε διάφορα στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και μεταξύ εκείνων που ήδη λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, η CWEP διαθέτει ικανότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία διαφόρων λύσεων πληροφορικής: ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές εφαρμογές. H CWEP ασχολείται επίσης με την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων και την παροχή λύσεων αξιολόγησης για την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν σε γνώσεις σε τομείς με χαμηλή εξειδίκευση και σε ευαίσθητους τομείς.

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

More info
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Fo.Ri.Um. società cooperativa – εταίρος, Ιταλία

More info
Η FO.RI.UM. είναι μια εταιρεία επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η FO.RI.UM. εργάζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της προσόντων των ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, αναγνώρισης και επικύρωσης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει ομάδες με ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, όπως οι μαθητές που εγκατέλειψαν το σχολείο, χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού.

ASOCIATIA SCOUT SOCIETY – εταίρος, Ρουμανία

More info
Η Ένωση Προσκοπικών Εταιρειών είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση από τη Ρουμανία. Η οργάνωση ιδρύθηκε ιδρύθηκε το 2011 με πρωταρχικό στόχο την εκπαίδευση μελών της τοπικής κοινότητας μέσω της μη τυπικής εκπαίδευση ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στην τοπική τους κοινότητες.

Asociación Valencia Inno Hub – εταίρος, Ισπανία

More info
Το Valencia Inno Hub (Innohub) είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων που υποστηρίζουν ένα καινοτόμο και δημιουργικό τεχνολογικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και στην οικονομική και κοινωνική ένταξή τους. Το Innohub υποστηρίζει επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και άτομα από μειονεκτούσες ομάδες που αντιμετωπίζουν διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού. Σήμερα, το Innohub συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η ένωση έχει στενή συνεργασία με φορείς που υποστηρίζουν νέους και ενήλικες επιχειρηματίες από την περιοχή της Βαλένθια.

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED – εταίρος, Ιρλανδία

 

More info
Η Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της νεολαίας, την ψηφιακή μάθηση, τα ψηφιακά μέσα και την κοινωνική ένταξη. Η FIP ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικό και εκπαιδευτικό υλικό για μη κύριες εκπαιδευτικούς παρόχους, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε επαγγελματίες της πρώτης γραμμής στον τομέα της νεολαίας.

RECOVER Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X