Skip links

RETAIL

RETAIL

Διάρκεια Έργου

01/09/2019-31/08/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-IE01-KA202-051410

Περιγραφή Έργου

Ο τομέας του εμπορίου της ΕΕ αποτελείται από 5,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, απασχολεί 29 εκατομμύρια άτομα, το 18% των αυτοαπασχολούμενων, αντιπροσωπεύει το 11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ και έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της εσωτερικής αγοράς. Η λιανική πώληση είναι ουσιαστικά μια τοπική επιχείρηση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες (95,1% και 4,8% αντίστοιχα), απασχολούν πάνω από το ήμισυ των συνολικών ανθρώπινων πόρων του τομέα. Η τεχνολογική πρόοδος, η σύγχυση μεταξύ των τομέων (προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ταξίδια κλπ.) και η συμπεριφορά των καταναλωτών βρίσκονται στο επίκεντρο μιας βαθιάς μεταμόρφωσης στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Επιπλέον, παρατηρείται η ανάγκη ενημέρωσης των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση του εμπορίου, καθώς και με πιο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

 

Στο έργο RETAIL θα συνεργαστεί μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 7 εταίρους από 4 χώρες της ΕΕ: ​​την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι εταίροι, 2 εμπορικά επιμελητήρια, 3 ΜΜΕ που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και κατάρτισης, 1 πανεπιστήμιο και 1 ειδικός πληροφορικής θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρότασης μάθησης που απευθύνεται σε 3 κύριες ομάδες στόχους:

-Επιχειρηματίες από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, που επιθυμούν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και πρακτικές

– Γονείς και άνεργοι, για τους οποίους το λιανικό εμπόριο αποτελεί πόρτα εισόδου στην αγορά εργασίας, αναζητώντας ευκαιρίες στον τομέα αυτό και έχοντας έντονη αίσθηση νέων αξιών και συμπεριφορών πελατών, αναζητώντας σύνδεση και νόημα.

-Ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα έχουν πρόσβαση στο ανοιχτές διδακτικές πηγές και θα πολλαπλασιάσουν τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί.

 

Το σχέδιο θα στηρίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση που θα συνδέεται άμεσα με τους δικαιούχους του έργου. Σε κάθε στάδιο, οι συμμετέχοντες, ιδιαίτερα οι λιανοπωλητές, οι νέοι και οι άνεργοι, θα συμμετάσχουν στη δοκιμή και αξιολόγηση των προϊόντων εκπαίδευσης. 16 από αυτούς θα συμμετάσχουν σε μια επιτόπια συνδιαστική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εφαρμοστεί η διαγενεακή προσέγγιση. Ως αποτέλεσμα, οι εταίροι έχουν τη φιλοδοξία να προτείνουν έναν καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και δοκιμασμένη μεθοδολογία, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους:

-Μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων των στόχων

-Επιλογές ανταγωνιστικότητας μικρών συναλλαγών

-Ασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων

-Πληροφορίες για την είσοδο νέας γενιάς εργατικού δυναμικού

-Στήριξη της μετάβασης των γενεών σε ανθρώπινους πόρους λιανικού εμπορίου

RETAIL Πνευματικά Αποτελέσματα

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα περιέχει:

1) Βασική εισαγωγή στους στόχους του έργου

2) Βασική γνώση, δεξιότητες και ικανότητες και κατευθυντήρια γραμμή μέσω του ταξίδι δομημένης μάθησης (χρησιμοποιώντας επίσης την κατάρτιση Europass που αναπτύχθηκε στο O3 / A3).

3) Οι έμπειροι επιχειρηματίες προωθούν το περιεχόμενο και τις ενότητες

4) Πακέτο κατάρτισης των νέων

5) Προσέγγιση ICTM και πληροφορίες σχετικά με πιθανά πλαίσια συνεργασίας που βασίζονται στην εργασία

6) Πακέτο κατάρτισης ICTM και κοινωνικές ενότητες

7) Ιστορίες επιτυχίας (που προέρχονται από τη μαθησιακή δραστηριότητα στη Λάρισα)

Η ανάπτυξη του μαθήματος θα είναι συμμετοχική, καθώς οι ομάδες-στόχοι θα κληθούν να αξιολογήσουν το πρόγραμμα περιεχομένου και να συμμετάσχουν στην τελική έκδοση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρέχοντας γνώμες, προτάσεις και σχόλια για το περιεχόμενο και τη δομή.

Θα αναπτυχθεί ειδικό περιεχόμενο για τους νέους και τους άνεργους, καθώς υπάρχει σαφής ανάγκη για προσέλκυση αυτών των ομάδων στον κλάδο και για να ενθάρρυνση της χρήσης των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους προς όφελος του τομέα. Οι ενότητες που αφορούν τη νεολαία θα περιλαμβάνουν μια εισαγωγή στις λιανικές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τα οφέλη από την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε αυτόν τον τομέα και πώς μπορούν επωφεληθούν από τη μετατροπή του τομέα. Το ΙΟ2 θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς: νέες ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο λιανικό και βιώσιμο λιανικό εμπόριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της παραγωγής, οι εταίροι θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια κατάλληλη πρόταση περιεχομένου βασισμένο σε μια δομοστοιχειωτή δομή και που αντιστοιχεί στην ανάλυση αναγκών που θα γίνει. Θα συζητήσουν την ανάγκη κατάρτισης και ένα προσχέδιο δομής. Ο οργανισμός YWI, συντονιστής για αυτό το αποτέλεσμα, θα προτείνει μια κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων έτσι ώστε να είναι ο καθένας την ευθύνη για μία ή περισσότερες εξελίξεις κατάρτισης περιεχομένου.

Έχοντας απευθυνθεί σε κάθε ομάδα στόχο χωριστά, οι εταίροι θα συνεργαστούν για να επιτευχθεί μια κοινή και καινοτόμος αντίληψη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία θα οδηγήσει τη δραστηριότητα της δημιουργίας καινοτόμων συνεργασιών με τις ομάδες στόχους. Για να μεγιστοποιήσουν τους συνεργάτες θα προσφέρουν τόσο έμπειρους επιχειρηματίες όσο και συμμετέχοντες της νεολαίας με πρόσβαση σε κοινό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αφιερωμένο στη βιώσιμη και ψηφιακή επιχειρηματική καινοτομία. Θα υπάρξει μια προσέγγιση μεταξύ των γενεών για τα συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα (ICTM) μια πρακτική προσέγγιση «μάθησης μέσω της εργασίας» και με βάση την εργασία, η οποία θα ενισχύει τις εμπειρίες των ομάδων (έμπειρος επιχειρηματίας / διαχειριστής και ένας νέος / άνεργος). Το περιεχόμενο κατάρτισης(IO.1 και IO.2) θα παραδοθεί με πρακτικό τρόπο, επιτρέποντας την άμεση εφαρμογή σε πραγματικές εταιρείες.

The e-learning platform will contain:
1) basic introduction to the project’s aims and objectives
2) Initial Knowledge, Skills and Competences (KSC) and guideline through the structured learning
journey (also using the Europass training description developed in O3/A3).
3) Experienced entrepreneurs training contents and modules.
4) Youth training package
5) ICTM approach and information on possible collaboration work based frameworks
6) ICTM training package and social modules
7) Success stories (taken from the learning activity in Larissa)
The development of the course will be participative, as the target groups will be invited to review the contents of the course under construction, and to participate in the final edition of the e-training platform by providing feedbacks, suggestion and comments on the contents and on the form.
This platform will follow the OER principles. It will be build to provide free ease of access to any interested parties. Peer led learning will be encouraged thanks to the forum section of the platform. The learning journey for the educational resources will be presented in Europass format in order to recognize the transnational aspect of RETAIL.

Η Σύμπραξη

DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE-applicant, Dublin, Ireland

more info
Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Δουβλίνου (DCC) είναι το παλαιότερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ιρλανδία που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα 1.300 εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή του Δουβλίνου. Απασχολεί περίπου 350.000 υπαλλήλους από περισσότερους από 50 βιομηχανικούς κλάδους, που κυμαίνονται από επιχειρήσεις μεμονωμένων εμπόρων έως πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το Δουβλίνο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό και ευρύτατο επιχειρηματικό οίκο στην ευρύτερη περιοχή του Δουβλίνου. Δουβλίνο Επιμελητήριο εργάζεται για λογαριασμό των επιχειρήσεων στο Δουβλίνο για να εξασφαλίσει ότι η φωνή τους ακούγεται από την Κυβέρνηση και από τα πολιτικά κόμματα. Η αποστολή είναι να διασφαλίσουν ότι το Δουβλίνο είναι μια μεγάλη πόλη για να ζήσει, να εργαστεί, να επισκεφθεί και να μάθει. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Επιμελητήριο ανταποκρίνεται τακτικά στις διαβουλεύσεις που διοργανώνουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες, η τοπική κυβέρνηση και οι κρατικές υπηρεσίες. Το Επιμελητήριο του Δουβλίνου εξετάζει τα μέλη του κάθε τρίμηνο για να βοηθήσει να μάθετε σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες συναλλαγών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις.

INSTALOFI LEVANTE SL– partner, Valencia, Spain

more info
Η FyG Consultores είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη εταιριών, ενηλίκων και νέων στην κατάρτιση σε καινοτόμες ιδέες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες απασχόλησης, δεξιότητες γραμματικής και αριθμητικής, επιχειρηματικότητας και soft & hard κατάρτιση δεξιοτήτων. Η FyG δρα ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη των ενηλίκων, βλέποντας νέες ευκαιρίες και βοηθώντας τους να γίνουν πιο απασχολημένοι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικά προβλήματα, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια. Η FyG έχει πείρα στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, Start-Ups, επίσης με άτομα από μειονεκτούσες ομάδες. Λειτουργεί ως φορέας παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής και παροχής πληροφοριών για την εργασία την ένταξη και τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας των ανέργων, όπως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και πληροφόρηση.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

more info
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

Danmar Computers – partner, Rzeszow, Poland

more info
Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA-partner, Valencia, Spain

more info
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαλένθια, Ισπανία, με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες του στόχου και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών έργων, προσφέροντας αξιολόγηση και κατάρτιση στους επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας τους να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA-partner, WARSZAWA, Poland

more info
Το πολωνικό εμπορικό επιμελητήριο είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων στην Πολωνία. η οποία συνδέει περίπου 156 μέλη-μέλη, που αντιπροσωπεύουν περίπου 300 000 επιχειρηματίες σε όλη την Πολωνία. To PCC συμμετέχει στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της συνολικής κρατικής οικονομικής πολιτικής και των τομεακών πολιτικών. Το PCC αξιολογεί τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι δημόσιες αρχές και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των πολωνών επιχειρηματιών έναντι του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ιδίως μέσω της έκδοσης απόψεων σχετικά με σχέδιο νόμου που αφορά την οικονομία. Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα του PCC είναι η εκπροσώπηση των πολωνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Μέσα από τη στενή διμερή συνεργασία είμαστε ενωμένοι με πολλά επιχειρηματικά αυτοδιοίκητα επιμελητήρια παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το PCC διοργανώνει εθνικές εκθέσεις, καλεί τους επιχειρηματίες σε διεθνές εμπόριο, εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, οικονομικά φόρουμ, πολυμερείς και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις.

NATIONAL YOUTH FEDERATION COMPANY LIMITED BY GUARANTEE-partner, Dublin, Ireland

more info
Η Εθνική Ομοσπονδία Νεολαίας Limited (που ασχολείται με τη δουλειά των νέων στην Ιρλανδία- YWI) εργάζεται για την ανάπτυξη του δυναμικού των νέων και για την ενίσχυση των κοινοτήτων στην Ιρλανδία μέσω ποιοτικών υπηρεσιών για τη νεολαία Οι νέοι βρίσκονται στην καρδιά του οργανισμού και υποστηρίζονται με εξαιρετικά πρότυπα από εθελοντές, ηγέτες, το προσωπικό και τις υπηρεσίες. Είμαστε μια εθνική οργάνωση νεολαίας που ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια ως ομοσπονδία τοπικών υπηρεσιών που διοικούνται από τοπικές κοινότητες. Αυτό μας δίνει πλεονεκτήματα από την άποψη της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας στην παράδοση με το ελάχιστο κόστος με μέγιστη επίπτωση. Η YWI είναι ο μεγαλύτερος πάροχος των Κέντρων Πληροφόρησης για τη Νεολαία στην Ιρλανδία, που σήμερα διαθέτει 14 κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. Εργαζόμαστε επίσης σε στρατηγική συνεργασία με τη μεγαλύτερη online πηγή πληροφόρησης για την νεολαία στην Ιρλανδία, SpunOut.ie. Διαχειριζόμαστε μια υπηρεσία ακρόασης και ενημέρωσης για τους νέους σε ολόκληρη τη χώρα «Hear4You». Οι υπηρεσίες μας ευθυγραμμίζονται στενά με την Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την Επιτροπή Παιδικών Υπηρεσιών που εργάζεται σε αυτές τις κοινότητες και είναι σε θέση να διαμορφώσει βασικές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη τοπικών προτεραιοτήτων. Ο εθνικός ρόλος μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε μια ενιαία προσέγγιση και να διοχετεύσουμε την τοπική εμπειρία στις εθνικές πολιτικές και πρακτικές.

RETAIL Επισυναπτόμενα

Outputs

Newsletters

RETAIL Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

RETAIL Ενημερώσεις

Το έργο RETAIL «κατέβασε ρολά»!

Το έργο RETAIL «κατέβασε ρολά»!

Το έργο RETAIL (Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models) έχει πλέον ολοκληρωθεί! Διεξήχθη από 01/09/2019 μέχρι to 31/08/2021 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 7 εταίρων από την Ιρλανδία (2), την Ισπανία (2), την Πολωνία (2) και την Ελλάδα. Σκοπός αυτού του έργου είναι να παρέχει υποστήριξη στις [...]
Κυκλοφόρησε το 4ο Newsletter του έργου RETAIL!

Κυκλοφόρησε το 4ο Newsletter του έργου RETAIL!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 4o Newsletter του έργου RETAIL που περιέχει τις τρέχουσες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις του είναι έτοιμο! Κατεβάστε το για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου. Το διετές έργο RETAIL: «Retailers Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models» [...]
Όλα τα νέα του RETAIL
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X