Skip links

TeleGrow: «Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees»

TeleGrow: «Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees»

Διάρκεια έργου

01/03/2021-28/02/2023

Κωδικός έργου

2020-1-ES01-KA226-VET-096306

Περιγραφή έργου

Πριν την Covid-19, η τηλεργασία είχε υιοθετηθεί σε πολύ λίγες χώρες και από πολύ λίγους τομείς και γι’ αυτό ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων στερούνταν εμπειρίας στην απομακρυσμένη εργασία. Αυτό το γεγονός μπορεί να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερα εμπόδια, όταν συνοδεύεται από έλλειψη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων. Ως αποτέλεσμα, η τηλεργασία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες ομάδες, ενώ από την άλλη γίνεται μεγάλη πρόκληση για όσους δεν είναι συνηθισμένοι σ’ αυτή ή/και δε διαθέτουν ψηφιακή τεχνογνωσία. Οι εργαζόμενοι στην ηλικιακή ομάδα 50+ φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα στη συνολική κατάσταση, καθώς δεν απειλούνται μόνο από τον ίδιο τον ιό αλλά και από τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εργαζόμενοι, αυτοί των 50+, τείνουν να έχουν λιγότερες ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες από τους νεότερους υπαλλήλους και αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την απόκτηση νέων ψηφιακών γνώσεων.

Το TeleGrow είναι ένα 24-μηνο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης και τηλεργασίας, χωρίς περιορισμούς και προσβάσιμο σε όλους, το οποίο θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία. Το έργο θα αποτελείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες.

Το έργο TeleGrow έχει ως στόχο να:
– Παρέχει δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την τηλεργασία και τα ζητήματα που προκύπτουν για υπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας
– Εντοπίσει τα εθνικά πλαίσια για την τηλεργασία
– Εφοδιάσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με γνώσεις και εργαλεία σχετικά με την ψηφιακή κατάρτιση και την εκπαίδευση ΤΠΕ για μεγαλύτερους ηλικιακά εκπαιδευόμενους ΕΕΚ
– Τονίσει τη σημασία της ισορροπημένης ζωής και εργασίας και να παρέχει λύσεις στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ προκειμένου να διατηρήσουν την ευημερία τους, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά.

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ
  • Ινστιτούτα ΕΕΚ
  • Εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+

Telegrow Πνευματικά αποτελέσματα

ΠΑ1:

Η Αναφορά TeleGrow θα είναι μια διαδραστική πηγή που θα παρέχει μια εκτενή και χρήσιμη περιγραφή του συνολικού πλαισίου που υπάρχει στη χώρα κάθε εταίρου σχετικά με την τηλεργασία. Η Διαδραστική Αναφορά TeleGrow θα είναι μια ενημερωτική οπτικοποίηση, με τα δεδομένα να παρουσιάζονται με ευχάριστο τρόπο.

ΠΑ2:
O «How to stay gOLD» Οδηγός του ΠΑ2 για ενδυνάμωση θα είναι ένας οδηγός 50 σελίδων με συμβουλές, μεθόδους και παραδείγματα/καλές πρακτικές για το πώς οι εκπαιδευόμενοι και οι εργοδότες ΕΕΚ ηλικίας άνω των 50+ θα διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ των εξαιρετικά απαιτητικών και αγχωτικών συνθηκών εργασίας και την προσωπική τους ζωή καθώς και τις ευθύνες που ακολουθούν. Ο οδηγός θα εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους και θα βελτιώσει μερικές κοινωνικές δεξιότητες ζωτικής σημασίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικά ανταγωνιστικό «έδαφος» απασχολησιμότητας, παρέχοντας παράλληλα πρακτικές και εφαρμόσιμες συμβουλές για την ενίσχυση του εσωτερικού τους κόσμου.

ΠΑ3:

Οι «How to TeleGrow» Ενότητες Κατάρτισης θα γεφυρώσουν το υπάρχον κενό με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ατόμων ηλικίας άνω των 50+ ετών, προκειμένου να συμβαδίσουν με την εποχή του μετασχηματισμού της τηλεργασίας. Οι Ενότητες Κατάρτισης που αναπτύχθηκαν θα εφοδιάσουν τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για να βοηθήσουν τους μεσήλικες υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν από την πρόσφατη ξαφνική μετάβαση στη διαδικτυακή και εξ αποστάσεως εργασία, υποστηρίζοντάς τους για τηνανάπτυξη των ψηφιακών ικανότητων που απαιτούνται και προωθώντας τόσο τη μάθηση όσο και ευκαιρίες απασχολησιμότητας και αλλαγές στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική εργασιακή ζωή. Οι ενότητες κατάρτισης θα δομηθούν σε ένα κοινό πακέτο κατάρτισης και θα καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεματικών, από την ψηφιακή επικοινωνία και τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες έως την ψηφιακή προστασία και την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής.

ΠΑ4:

Η σύμπραξη TeleGrow ανέπτυξε την ιδέα του TeleGrowing Hub, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, σχεδιασμένης σε διπλή δομική μορφή, που σημαίνει ότι θα χωριστεί σε δύο υποπλατφόρμες, καθεμία από αυτές με διαφορετικές λειτουργίες, δυνατότητες και περιεχόμενο. Η μία πλατφόρμα θα απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους/υπαλλήλους ΕΕΚ ηλικίας 50+ και η δεύτερη στους παρόχους ΕΕΚ. Μια διαχωρισμένη οθόνη στο μενού έναρξης θα δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να κάνει μια απλή και χωρίς κόστος εγγραφή και να επιλέξει την ομάδα στόχο στην οποία ανήκει και έτσι, να οδηγηθεί στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε υποπλατφόρμα TeleGrow θα παρέχει στην ομάδα του διαφορετικές διαδρομές ΕΕΚ.

Η Σύμπραξη

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, COOP. V – Συντονιστής εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
To Florida Centre de Formació, Coop. V. (FLORIDA) είναι ένας εργατικός συνεταιρισμός στη Βαλένθια που δημιουργήθηκε το 1977 και εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: Ανώτατη εκπαίδευση (πτυχία πανεπιστημίου, πανεπιστήμιο Seniors, μεταπτυχιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (υψηλότερα και κατώτερα επίπεδα), συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για ανέργους και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όλοι τους μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, έχοντας ως κύρια αποστολή τους να προσφέρουν ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδεύοντας τους μαθητευόμενούς τους για να τους μετατρέψουν σε άτομα με ακαδημαϊκό σχηματισμό αριστείας, ανθρώπινο και επαγγελματικό, το οποίο τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες προϋποθέσεις για ακαδημαϊκές σπουδές και στον κόσμο της εργασίας. Επί του παρόντος, το FLORIDA έχει περισσότερους από 250 επαγγελματίες που εργάζονται σε 2 πανεπιστημιουπόλεις στην Catarroja (ένας δήμος στη μητροπολιτική περιοχή της Βαλένθια) και στη Βαλένθια. Η κύρια πανεπιστημιούπολη (Catarroja) αποτελείται από 6 κτίρια που καλύπτουν 26.869 τ.μ. Κάθε χρόνο το FLORIDA φιλοξενεί πάνω από 5.000 φοιτητές.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες, υποστήριξη υπηρεσιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «Τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

E-SENIORS: INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION – εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Από την ίδρυση της, η E-Seniors έχει παράσχει μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους σε διάφορες δημόσιες τοποθεσίες και η ένωση ανοίγει συνεχώς νέες τοποθεσίες σε όλη την περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία «εγγύτητας» που λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού του. Ο οργανισμός στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση των ηλικιωμένων σχετικά με τη σημασία των ΤΠΕ λύσεων για την κοινωνική ένταξή τους και για τη γνωστική εκπαίδευση. Η E-Seniors προτείνει επίσης διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιών σε κατοικίες ηλικιωμένους, συνταξιοδοτικά κέντρα και σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Ο οργανισμός γνωρίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ηλικιωμένοι -υγιείς ή εξαρτώμενοι- στην καθημερινή τους ζωή και επομένως επενδύει πόρους στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της σωματικής και ψυχικής υγείας. Ο οργανισμός συμμετέχει επίσης σε δραστηριότητες μεταξύ γενεών που συγκεντρώνουν μειονοτικές ομάδες, όπως ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους με λίγες ευκαιρίες για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Εκτός από τα μαθήματα ΤΠΕ και τα εργαστήρια μεταξύ γενεών, η E-Seniors προτείνει καινοτόμες δράσεις για την προώθηση της ενεργού και υγιούς συνταξιοδότησης για την προώθηση της υγιούς γήρανσης. Τέλος, η E-Seniors βασίζεται σε έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων που παρέχουν μαθήματα ΤΠΕ σε ηλικιωμένους σε όλα τα επίπεδα και σε μια έμπειρη ομάδα διαχειριστών έργων που διευθύνουν και διαχειρίζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα των ευρωπαϊκών δια βίου έργων.

EURO-NET – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο EURO-NET είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μέλος ή συνδεδεμένο μέλος 59 διεθνών δικτύων. Ο EURO-NET, που αναγνωρίζεται επίσης ως επίσημος συνεργάτης του Κοινοβουλίου της ΕΕ σε 2 τομείς (Διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και Εκδηλώσεις), έχει αναπτύξει 77 δικές του κεραίες σε 26 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Συνεργάζεται με πολλούς δημόσιους φορείς με τους οποίους έχει συγκεκριμένες συμφωνίες για τη διάδοση δραστηριοτήτων για ανήλικους και ενήλικους και βοηθά όλες τις οργανώσεις ανηλίκων και οποιονδήποτε άλλο τύπο ΜΚΟ να αναπτύξει ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο EURO-NET πραγματοποιεί εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια και ανταλλαγές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες, έρευνες, καθοδήγηση, προσανατολισμό, προπονητικές δραστηριότητες, στάδια και πρακτική άσκηση, συμβουλευτική, υποστήριξη κρίσεων και δράσεις πρόληψης.

MARKEUT SKILLS (MEUS) – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο ιδιωτικό τους περιβάλλον. Έτσι, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, ο MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς στόχους και ανάγκες της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών έργων, προσφέροντας αξιολόγηση και κατάρτιση σε επιχειρηματίες, υποστηρίζοντάς τους ώστε να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους. Ο MEUS διερευνά και προωθεί βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, αναζητώντας την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ΕΚΕ. Ο MEUS υποστηρίζει σθεναρά νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και παρακολουθεί τις κοινωνικές αλλαγές, γι’ αυτό ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα όπως η πράσινη οικονομία (και πράσινες δεξιότητες), η πορτοκαλί οικονομία (πολιτισμός), οι ΤΠΕ, η προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού και νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν υψηλότερη ζήτηση προσωπικών υπηρεσιών κ.λπ.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (CWEP) – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Κέντρο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής στο Rzeszow της Πολωνίας. Το CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνδεδεμένοι συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Η αποστολή του CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να αυξηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής.

TeleGrow Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

TeleGrow Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

TeleGrow Ενημερώσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Workshop του έργου TeleGrow

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Workshop του έργου TeleGrow

Τη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ το Workshop με θέμα τη τηλεργασία και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων το οποίο απευθυνόταν σε εργαζόμενους οι οποίοι στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την εξ αποστάσεως εργασία. Συμμετέχοντες όλων των ηλικιών βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρο Διά Βίου [...]
Το 5ο Newsletter του έργου TeleGrow είναι γεγονός

Το 5ο Newsletter του έργου TeleGrow είναι γεγονός

Μόλις κυκλοφόρησε το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο TeleGrow! Χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων, το έργο σημείωσε μεγάλη πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου του να ενθαρρύνει τις ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των τηλεργαζομένων. Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια επισκόπηση της πρόσφατης συνάντησης των εταίρων και των πρώτων αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι [...]
Όλα τα νέα του TeleGrow
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X