Skip links

TeleGrow: «Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees»

TeleGrow: «Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees»

Διάρκεια έργου

01/03/2021-28/02/2023

Κωδικός έργου

Περιγραφή έργου

Πριν από τον Covid-19, η τηλεργασία υιοθετήθηκε σε πολύ λίγες χώρες και από πολύ λίγους τομείς και γι’ αυτό ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων στερούνταν εμπειρίας στην απομακρυσμένη εργασία. Αυτό το γεγονός μπορεί να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερα εμπόδια, όταν συνοδεύεται από έλλειψη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων. Ως αποτέλεσμα η τηλεργασία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες ομάδες, ενώ από την άλλη γίνεται μεγάλη πρόκληση για όσους δεν είναι συνηθισμένοι στην απομακρυσμένη εργασία ή/και δεν διαθέτουν ψηφιακή τεχνογνωσία. Οι εργαζόμενοι στην ηλικιακή ομάδα 50+ φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα στη συνολική κατάσταση, καθώς δεν απειλούνται μόνο από τον ίδιο τον ιό, αλλά και από τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εργαζόμενοι άνω των 50+ τείνουν να έχουν λιγότερες ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες από τους νεότερους υπαλλήλους και αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την απόκτηση νέων ψηφιακών γνώσεων.

Το TeleGrow είναι ένα 24-μηνο έργο που στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τηλε-κατάρτισης και τηλεργασίας, χωρίς περιορισμούς και προσβάσιμο σε όλους, το οποίο θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία. Το έργο θα αποτελείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων, από 5 διαφορετικές χώρες.

Το έργο TeleGrow έχει ως στόχο να:
– Παρέχει δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την τηλεργασία και τα ζητήματα που προκύπτουν για υπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας
– Εντοπίσει τα εθνικά πλαίσια για την τηλεργασία
– Εφοδιάσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με γνώσεις και εργαλεία σχετικά με την ψηφιακή κατάρτιση και την εκπαίδευση ΤΠΕ για μεγαλύτερους ηλικιακά εκπαιδευόμενους ΕΕΚ
– Τονίσει τη σημασία της ισορροπημένης ζωής και εργασίας και να παρέχει λύσεις στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ προκειμένου να διατηρήσουν την ευημερία τους, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά.

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ
  • Ινστιτούτα ΕΕΚ
  • Εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+

Telegrow Πνευματικά αποτελέσματα

IO1:

Η Αναφορά TeleGrow θα είναι μια διαδραστική πηγή που θα παρέχει μια εκτενή και χρήσιμη περιγραφή του συνολικού πλαισίου που υπάρχει στη χώρα κάθε εταίρου σχετικά με την τηλεργασία. Η Διαδραστική Αναφορά TeleGrow θα είναι μια ενημερωτική οπτικοποίηση με τα δεδομένα να παρουσιάζονται με ευχάριστο τρόπο.

IO2:
O «How to stay gOLD» Οδηγός του IO2 για ενδυνάμωση θα είναι ένας οδηγός 50 σελίδων με συμβουλές, μεθόδους και παραδείγματα/καλές πρακτικές για το πώς οι εκπαιδευόμενοι και οι εργοδότες ΕΕΚ ηλικίας άνω των 50+ θα διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ των εξαιρετικά απαιτητικών και αγχωτικών συνθηκών εργασίας και την προσωπική τους ζωή και τις ευθύνες που ακολουθούν. Ο οδηγός θα εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους και θα βελτιώσει μερικές κοινωνικές δεξιότητες ζωτικής σημασίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικά ανταγωνιστικό «έδαφος» απασχολησιμότητας, παρέχοντας παράλληλα πρακτικές και εφαρμόσιμες συμβουλές για την ενίσχυση του εσωτερικού τους κόσμου.

IO3:

Οι «How to TeleGrow» Ενότητες Κατάρτισης θα γεφυρώσουν το υπάρχον κενό με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ατόμων ηλικίας άνω των 50+ ετών, προκειμένου να συμβαδίσουν με την εποχή του μετασχηματισμού της τηλεργασίας. Οι Ενότητες Κατάρτισης που αναπτύχθηκαν θα εφοδιάσουν τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις για να βοηθήσουν τους μεσήλικες υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν από την πρόσφατη ξαφνική μετάβαση στη διαδικτυακή και εξ αποστάσεως εργασία, υποστηρίζοντάς τους να αναπτύξουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται και προωθώντας τόσο τη μάθηση, όσο και ευκαιρίες απασχολησιμότητας και αλλαγές στη σημερινή και εξαιρετικά ανταγωνιστική εργασιακή ζωή. Οι ενότητες κατάρτισης θα δομηθούν σε ένα κοινό πακέτο κατάρτισης και θα καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεματικών, από την ψηφιακή επικοινωνία και τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες έως την ψηφιακή προστασία και την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής.

IO4:

Η σύμπραξη TeleGrow ανέπτυξε την ιδέα του TeleGrowing Hub, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, σχεδιασμένης σε διπλή δομική μορφή, που σημαίνει ότι θα χωριστεί σε δύο υπο-πλατφόρμες, καθεμία από αυτές με διαφορετικές λειτουργίες, δυνατότητες και περιεχόμενο. Η μία πλατφόρμα θα απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους/υπαλλήλους ΕΕΚ ηλικίας 50+ και η δεύτερη στους παρόχους ΕΕΚ. Μια διαχωρισμένη οθόνη στο μενού έναρξης θα δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να κάνει μια απλή και χωρίς κόστος εγγραφή και να επιλέξει την ομάδα στόχο στην οποία ανήκει και έτσι, να οδηγηθεί στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε υπο-πλατφόρμα TeleGrow θα παρέχει στην ομάδα του διαφορετικές διαδρομές ΕΕΚ.

Η Σύμπραξη

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, COOP. V -Συντονιστής Εταίρος- Ισπανία

περισσότερα
To Florida Centre de Formació, Coop. V. (FLORIDA) είναι ένας εργατικός συνεταιρισμός στη Βαλένθια που δημιουργήθηκε το 1977 και εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: Ανώτατη εκπαίδευση (πτυχία πανεπιστημίου, πανεπιστήμιο Seniors, μεταπτυχιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά), Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (υψηλότερα και κατώτερα επίπεδα), συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για ανέργους και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όλοι τους μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, έχοντας ως κύρια αποστολή τους να προσφέρουν ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδεύοντας τους μαθητευόμενούς τους για να τους μετατρέψουν σε άτομα με ακαδημαϊκό σχηματισμό αριστείας, ανθρώπινο και επαγγελματικό, το οποίο τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες προϋποθέσεις για ακαδημαϊκές σπουδές και στον κόσμο της εργασίας. Επί του παρόντος το Φλόριντα έχει περισσότερους από 250 επαγγελματίες που εργάζονται σε 2 πανεπιστημιουπόλεις στην Catarroja (ένας δήμος στη μητροπολιτική περιχή της Βαλένθια) και στη Βαλένθια. Η κύρια πανεπιστημιούπολη (Catarroja) αποτελείται από 6 κτίρια που καλύπτουν 26.869 τ.μ. Κάθε χρόνο το Φλόριντα φιλοξενεί πάνω απο 5.000 μαθητές.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA -εταίρος-  Ελλάδα

περισσότερα
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες και υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν) είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

E-SENIORS: INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION -εταίρος-, Γαλλία

περισσότερα
Από την ίδρυση της, η E-Seniors έχει παράσχει μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους σε διάφορες δημόσιες τοποθεσίες και η ένωση ανοίγει συνεχώς νέες τοποθεσίες σε όλη την περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία «εγγύτητας» που λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού του. Ο οργανισμός στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση των ηλικιωμένων σχετικά με τη σημασία των λύσεων ΤΠΕ για την κοινωνική ένταξή τους και για τη γνωστική εκπαίδευση. Η E-Seniors προτείνει επίσης διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιών σε κατοικίες ηλικιωμένους, συνταξιοδοτικά κέντρα και σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Ο σύλλογος γνωρίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ηλικιωμένοι- υγιείς ή εξαρτώμενοι- στην καθημερινή τους ζωή και επομένως επενδύει πόρους στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της σωματικής και ψυχικής υγείας. Η ένωση συμμετέχει επίσης σε δραστηριότητες μεταξύ γενεών που συγκεντρώνουν μειονοτικές ομάδες, όπως ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους με λίγες ευκαιρίες για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Εκτός από τα μαθήματα ΤΠΕ και τα εργαστήρια μεταξύ γενεών, το E-Seniors προτείνει καινοτομές δράσεις για την προώθηση της ενεργούς συνταξιοδότησης για την προώθηση της υγιούς συνταξιοδότησης και της υγιούς γήρανσης. Τέλος, το E-Seniors βασίζεται σε έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων που παρέχουν μαθήματα ΤΠΕ σε ηλικιωμένους σε όλα τα επίπεδα και σε μια έμπειρη ομάδα διαχειριστών έργων που διευθύνουν και διαχειρίζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα των Ευρωπαϊκών δια βίου έργων.

EURO-NET -Εταίρος-, Ιταλία

περισσότερα
περισσότερα
EURO-NET: είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μέλος ή συνδεδεμένο μέλος 59 διεθνών δικτύων. Το EURO-NET αναγνωρίζεται επίσης ως ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ σε 2 τομείς (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) έχει αναπτύξει 77 δικές του κεραίες σε 26 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Το EURO-NET συνεργάζεται με πολλούς δημόσιους φορείς με τους οποίους έχει συγκεκριμένες συμφωνίες για τη διάδοση δραστηριοτήτων ανηλίκων και ενηλίκων και βοηθά όλες τις οργανώσεις ανηλίκων και οποιονδήποτε άλλο τύπο ΜΚΟ να αναπτύξει ευρωπαϊκά προγράμματα. Το EURO-NET πραγματοποιεί εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια και ανταλλαγές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες, έρευνες, καθοδήγηση, προσανατολισμό, προπονητικές δραστηριότητες, στάδια και πρακτική άσκηση, συμβουλευτική, υποστήριξη κρίσεων και δράσεις πρόληψης..

MARKEUT SKILLS (MEUS) -Εταίρος-  Ισπανία

περισσότερα
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο ιδιωτικό τους περιβάλλον. Έτσι, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς στόχους και ανάγκες της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών έργων, προσφέροντας αξιολόγηση και κατάρτιση σε επιχειρηματίες, υποστηρίζοντάς τους ώστε να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους. Η MEUS διερευνά και προωθεί βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, αναζητώντας την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ΕΚΕ. Η MEUS υποστηρίζει σθεναρά νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και είναι προσέχει τις κοινωνικές αλλαγές, γι’ αυτό ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα όπως η πράσινη οικονομία (και πράσινες δεξιότητες), η πορτοκαλί οικονομία (πολιτισμός), οι ΤΠΕ, η προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού και νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν υψηλότερη ζήτηση προσωπικών υπηρεσιών κ.λπ.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (CWEP) -εταίρος- Πολωνία

περισσότερα
Το Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής από το Rzeszow της Πολωνίας. Η ένωση CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως άμεσοι συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση μιας σύνθετης υποστήριξης ατόμων σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική ηλικία έως και μεγαλύτερες ηλικίες. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Το 2015, το CWEP ορίστηκε ως ενδιάμεσος οργανισμός για το κεντρικό πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας τόσο τους αρχάριους όσο και τους έμπειρους επιχειρηματίες από την Πολωνία. Χρησιμεύει επίσης ως διαπιστευμένο τοπικό σημείο επαφής EVS. Η αποστολή του CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να προωθήσει την ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Το CWEP έχει επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία διαφόρων λύσεων πληροφορικής: ιστότοποι, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογές διαδικτύου.

TeleGrow Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

TeleGrow Εκδηλώσεις

18Νοέμβ9:00 πμNext EventΔεύτερη Διακρατική Συνάντηση για το έργο TeleGrow9:00 πμ Παρίσι, ΓαλλίαΤύπος:MeetingsΠρόγραμμα:TelegrowΠερισσότερα

TeleGrow Ενημερώσεις

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο TeleGrow

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο TeleGrow

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαδικτυακά, στις 20 Απριλίου 2021, η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TeleGrow: «Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees» με συντονιστή εταίρο το FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, COOP. V στην Ισπανία. ΣτόχοιΤο έργο TeleGrow έχει ως στόχο να:–Παρέχει δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την τηλεργασία και τα […]

Όλα τα νέα του TeleGrow
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X