Skip links

YouPart

YouPart

Διάρκεια Έργου

01/01/2022 – 01/07/2024

Κωδικός Έργου

2021-1-AT01-KA220-YOU-000035766

Περιγραφή Έργου

Οι νέοι θέλουν η φωνή τους να ακούγεται. Επίσης, θέλουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στα κοινά και τα πολιτικά τους αιτήματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που θα τους διευκολύνει προς αυτήντ ην κατεύθυνση και να αποκτήσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για πολιτική συμμετοχή σε φόρουμ, όπου τα αιτήματά τους θα λαμβάνονται υπόψη και θα εκτιμώνται. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν μεθοδολογίες γι’ αυτό.

Κατα συνέπεια, υλοποιείται το YouPart, ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 30 μηνών που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, να συμβάλει στην πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού και να βελτιώσει τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές αποφάσεις πάνω τους. Το έργο YouPart θα ενδυναμώσει την πολιτική συμμετοχή των μειονεκτούντων νέων σε 6 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων σε τρεις φάσεις, παρέχοντας ευκαιρίες για την εξεύρεση και διατύπωση αιτημάτων και επιθυμιών (Engage), για συζήτηση και σύνδεσή τους σε διακρατικό επίπεδο (Connect) και για την έκφραση αυτών των αιτημάτων τους στους πολιτικούς σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων (Empower).

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο YouPart έχει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

  • νεαρά άτομα (ηλικίας 13-23 ετών)
  • εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και οργανώσεις που ασχολούνται με την εργασία στον τομέα της νεολαίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το YouPart έχει τους ακόλουθους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους:
– Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των ανοικτών οργανώσεων εργασίας νέων σχετικά με τη συμμετοχή των νέων, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την έκφραση πολιτικών αιτημάτων των νέων, ώστε να μπορούν να δράσουν στο σημερινό ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό πλαίσιο
– Κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία μάθηση και η από κοινού ανάπτυξη μεθόδων για την ψηφιακή εργαλειοθήκη, συμβάλλοντας έτσι στην ποιοτική ανάπτυξη της εργασίας για τους νέους
– Υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης με στόχο την αύξηση της έκφρασης και των δεξιοτήτων ενεργού πολιτειότητας των νέων
– Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και των δεξιοτήτων συνηγορίας για την έκφραση αιτημάτων σε πολιτικό επίπεδο.

YouPart Aποτελέσματα έργου

Η YouPart Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την Εκπαίδευση του Πολίτη και την Πολιτική συμμετοχή στην εργασία στον τομέα της νεολαίας θα είναι το μοναδικό αποτέλεσμα του Έργου, μια μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί παράλληλα με το πρακτικό σκέλος των συνεδρίων και των στρογγυλών τραπεζιών για τη νεολαία, καταγράφοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και πέραν αυτών για πρακτική και ευρεία εφαρμογή στην εργασία για τη νεολαία.

Η Σύμπραξη

Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtingkeit – συντονιστής εταίρος, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Südwind εργάζεται στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με διάφορα ζητήματα επί 40 και πλέον χρόνια. Με έδρα τη Βιέννη και διαθέτοντας 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα προσωπικό) απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind εφαρμόζει τη μοναδική διεθνή αναπτυξιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει τόσο στη διδασκαλία και στην εργασία της για τη νεολαία, ιδίως στην «Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια», ενώ προωθεί την ευαισθητοποίηση και διοργανώνει καμπάνιες. Η Südwind είναι αφοσιωμένη στην περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στην παγκόσμια δικαιοσύνη.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Drustvo Humanitas-Center za Globalno Ucenje in Sodelovanje – εταίρος, Σλοβενία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Humanitas είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2000, ηγέτης στον τομέα της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης του Παγκόσμιου Πολίτη στη Σλοβενία. Προωθώντας την ανεκτικότητα, την υπευθυνότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Humanitas ενθαρρύνει τους άτομα να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να δεσμευτούν για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη συμπεριφορά. Η Humanitas διεξάγει σχετικά εργαστήρια σε σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα νεολαίας και άλλα μη τυπικά περιβάλλοντα, διοργανώνει εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτικούς, εθνικά συνέδρια και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με παγκόσμια ζητήματα. Η Humanitas αναπτύσσει εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

WeWorld – G.V.C.. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η WeWorld είναι μια ιταλική μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο ΜΚΟ, της WeWorld και της GVC, το 2018 με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, την προστασία των πιο ευάλωτων κοινοτήτων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, την προώθηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, καθώς και τη συμβολή στην εξάπλωση μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και αλληλεγγύης. Η WeWorld συνεργάζεται με ιταλικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς για την προώθηση της συνέργειας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων έργων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ισότητα των φύλων, αντιθέσεις παιδιών και βία λόγω φύλου, μετανάστευση), της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των παιδιών, των δικαιωμάτων των γυναικών. Η WeWorld προωθεί τη διεθνή κινητικότητα και τον εθελοντισμό στο πλαίσιο του EU Aid Volunteers και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και έχει εκτεταμένη εμπειρία στον συντονισμό και τη συμμετοχή σε προγράμματα EuropeAid DEAR, AMIF καθώς και Erasmus.

Narodni Parlament – εταίρος, Σερβία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Narodni Parlament είναι μια ένωση με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ενθάρρυνση θετικών κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών. Διαμορφώνοντας ταυτότητες, επαναπροσδιορίζοντας στόχους, διαδίδοντας την επιρροή μέσω εθνικών συνασπισμών και παγκόσμιων δικτύων, επενδύοντας στη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού, η Narodni Parlament έχει αναπτύξει προσωπική ακεραιότητα σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα εξουσίας και ανθρωπιά προς τους πολίτες, ακόμη και όταν η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν υποστηρίζεται οικονομικά από κάποιο έργο (πρωτοβουλίες εθελοντισμού). Ως μία από τις πιο έμπειρες και δραστήριες οργανώσεις νεολαίας στη Σερβία, επί μια δεκαετία, η Narodni Parlament υπηρέτησε ως οργανισμός κέντρου πόρων για το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση 100+ μικρών έργων από τοπικές οργανώσεις νεολαίας και μη τυπικές ομάδες νεολαίας. Μέχρι το 2021, η Narodni Parlament έχει οργανώσει περισσότερες από 500 θέσεις πρακτικής άσκησης, μαθητείας, επισκέψεις μελέτης, διαλέξεις, σεμινάρια, δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ. εξυπηρετώντας περισσότερους από δέκα χιλιάδες νέους από τη Σερβία, καθώς και από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Ekumenická akademie, z.s. – εταίρος, Τσεχία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Ekumenická Akademie (EA) είναι μια τσεχική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1996 με όραμα μια κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη και ανεκτική κοινωνία. Η EA εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξεύρεση λύσεων για τις οικονομικές, κοινωνικές, έμφυλες και εθνοτικές ανισότητες. Η ΕΑ υποστηρίζει εναλλακτικές μορφές οικονομικής δημοκρατίας, όπως η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, το δίκαιο εμπόριο, οι συνεταιρισμοί. Η ΕΑ διοργανώνει εκστρατείες, συνέδρια, σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, συζητήσεις, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις και ενημερωτικά σημεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Η ΕΑ εργάζεται στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και νέων για περισσότερα από 20 χρόνια. Η ΕΑ αναπτύσσει εργαστήρια, σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης χρησιμοποιώντας δημιουργικές, συμμετοχικές και εναλλακτικές μεθόδους. Η ΕΑ δραστηριοποιείται στη δικτύωση με ιδρύματα-εταίρους στην Τσεχική Δημοκρατία καθώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει μακρόχρονη εμπειρία ειδικά με διεθνή προγράμματα της ΕΕ (πρόγραμμα DEAR, Erasmus+) που επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση, τις δραστηριότητες συνηγορίας και την εκπαίδευση σε κοινοπραξίες με εταίρους από ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit – εταίρος, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες
Η bOJA είναι η εθνική οργάνωση-ομπρέλα της Open Youth Work στην Αυστρία. Αντιπροσωπεύει το πεδίο δράσης και περίπου 2000 επαγγελματίες εργαζόμενους στο χώρο της νεολαίας και περίπου 650 κέντρα νεολαίας στην Αυστρία. Η bOJA υπάρχει από το 2009 και υποστηρίζει την ποιοτική ανάπτυξη και τη δικτύωση της Open Youth Work τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Θεματικά, η bOJA έχει πολλούς βασικούς τομείς στους οποίους ηγείται έργων και εργασιών, όπως η συμμετοχή, η προαγωγή της υγείας, η βιωσιμότητα, η πολιτική εκπαίδευση και η ποιοτική ανάπτυξη γενικότερα.

Associazione Culturale Oltre… APS – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το κύριο έργο της Associazione Culturale Oltre… (ACO) είναι η πολιτιστική και καλλιτεχνική προώθηση, η εμπλοκή και η ενεργός συμμετοχή των νέων και η κοινωνική ένταξη. Από το 1998, η ACO εργάζεται στη διοργάνωση πολιτιστικών και παραστατικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, διεθνών ανταλλαγών και έργων αστικής εμψύχωσης. Χάρη σε αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία, η ACO είναι σε θέση να εμπλέκει και να συντονίζει τις ενέργειες ατόμων και ομάδων, μεταφέροντάς τες σε σύνθετες δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από ισχυρό κοινωνικοπολιτιστικό αντίκτυπο, αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε διάφορα επίπεδα: τοπικό, εθνικό και διεθνές. Οι πιο δημοφιλείς πρωτοβουλίες είναι έργα με έντονη συμμετοχή των πολιτών, κυρίως της νεολαίας. Από το 2007, η ACO έχει ενταχθεί στο δίκτυο ANCeSCAO δίνοντας έμφαση στο διαγενεακό και διαπολιτισμικό της αποτύπωμα. Η ACO, μέλος του ιταλικού δικτύου RICCI (Rete Italiana di Centri Culturali Indipendenti) και του ευρωπαϊκού δικτύου TransEurope Halles, χρησιμοποιεί τις τέχνες στον κοινωνικό τομέα για να εμπλέξει όλη την κοινότητα/τους ανθρώπους, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με διαφορετικό υπόβαθρο. Οι καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές δραστηριότητές της βασίζονται και αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων, των σχέσεων, της βοήθειας και της ανταλλαγής μεταξύ ομοτίμων και της συναναστροφής.

Spolek zastáncu detskych práv – εταίρος, Τσεχία

Περισσότερες πληροφορίες
Η DCI – CZ ιδρύθηκε το 1991 με κύριο στόχο να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Τσεχική Δημοκρατία, με έμφαση στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή. Η DCI – CZ βασίζεται πλήρως στην εθελοντική εργασία περίπου 20 μελών. Είχε καλή ανταλλαγή πληροφοριών με τη Διεθνή Γραμματεία της DCI, καθώς και με το ChildRightsConnect, την ομάδα ΜΚΟ για τα δικαιώματα του παιδιού που εδρεύει στη Γενεύη, στην οποία η DCI/CZ ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή του τσεχικού εθνικού συνασπισμού για τα δικαιώματα του παιδιού – ADP. Ως εκ τούτου, έχει γίνει πλήρες μέλος της Eurochild. Εκπροσωπείται στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Τσεχικού Κυβερνητικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποκτώντας έτσι περαιτέρω γνώσεις και πληροφορίες που επηρεάζουν το έργο της.

Zavod Mladinska Mreza MaAMa – εταίρος, Σλοβενία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Δίκτυο Νεολαίας MaMa συνδυάζει και εκπροσωπεί οργανώσεις που διαχειρίζονται κέντρα νεολαίας ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στη Σλοβενία, με σκοπό να υποστηρίξει τους νέους, την αξιοποίηση του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου τους και μια καλύτερη ζωή στην κοινωνία. Το ΜaMa συνδέει οργανώσεις που εκτελούν τις δραστηριότητές τους μέσω κέντρων νεολαίας ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία στη Σλοβενία, εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα των μελών έναντι του κυβερνητικού τομέα και άλλων προσώπων, ενημερώνει τα μέλη και το λοιπό ενδιαφερόμενο κοινό για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη νεολαία και συνεργάζεται μαζί τους τακτικά, διοργανώνει συναντήσεις και ενθαρρύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση έργων μεταξύ των μελών, προσφέρει επαγγελματική βοήθεια στα μέλη, διασφαλίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του MaMa και των νέων καλλιτεχνών, δίνει τη δυνατότητα στους νέους καλλιτέχνες να έχουν πρόσβαση στη σκηνή της νεολαίας και υποστηρίζει τη συνεργασία τους, παρέχει μη τυπική εκπαίδευση για τη νεολαία και τους εργαζόμενους στη νεολαία. Το MaMa ενθαρρύνει και προωθεί τις δημιουργικές δραστηριότητες των νέων μεταξύ των μελών του MaMa και του ευρύτερου κοινού, καθώς και επιβάλλει τις αρχές της ανεκτικότητας, της καλής συνεργασίας και της κοινωνικής κριτικής.

Timocki Omladinski Centar – εταίρος, Σερβία

Περισσότερες πληροφορίες
Η TOC διοργανώνει ενέργειες στον τομέα της δημόσιας υπεράσπισης, των εκστρατειών για την οικοδόμηση και την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εθελοντικών ενεργειών. Η TOC διεξάγει και προωθεί επίσης την εργασία στον τομέα της νεολαίας, διοργανώνει δημόσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες πεδίου για την αλλαγή της συμπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση για τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης, διαβουλεύεται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συλλέγει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία σε ό,τι την αφορά, πραγματοποιεί έρευνες, δημοσιεύει εκδηλώσεις και εκδόσεις πολυμέσων και δημοσιεύσεις καθώς και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Επιπλέον, η TOC διοργανώνει επιστημονικές συγκεντρώσεις, φόρουμ, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς και ιδρύματα, ενθαρρύνει τη διαπεριφερειακή, διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οργανώνει ανθρωπιστικές ενέργειες. Η TOC υλοποιεί προγράμματα μέσω έργων και δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε συμφωνία με την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της.

Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Καινοτομία – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το INNOVED είναι ένας ελληνικός εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός που επικεντρώνεται απλώς στη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στους ευρύτερους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, της μη τυπικής μάθησης και των μεθόδων κατάρτισης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κύρια αποστολή του INNOVED είναι η προώθηση της γνώσης, των εκπαιδευτικών πρακτικών και των ευκαιριών για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, το INNOVED λειτουργεί με σκοπό να επιτύχει να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει το καινοτόμο πνεύμα σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη και ο διαπολιτισμικός διάλογος, οι καινοτόμες μεθοδολογίες και πρακτικές γύρω από την επιχειρηματική νοοτροπία, οι αναπηρίες και η ενδυνάμωση, οι μη τυπικές πρακτικές στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

YouPart Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

YouPart Εκδηλώσεις

15Μαρ9:00 πμNext EventΤέταρτη- τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο YouPart9:00 πμ Λάρισα, ΕλλάδαΤύπος:MeetingsΠρόγραμμα:YouPartΠερισσότερα

08Απρ6:00 μμNext EventΠολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο YouPart6:00 μμ Βόλος, ΕλλάδαΤύπος:MeetingsΠρόγραμμα:YouPartΠερισσότερα

YouPart Ενημερώσεις

Η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Νεολαίας από το έργο YouPart

Η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Νεολαίας από το έργο YouPart

Στις αρχές Δεκεμβρίου, από τις 4 έως τις 8 του μήνα, διοργανώθηκε από τη σύμπραξη του έργου YouPart η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Νεολαίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες νέοι, προερχόμενοι από έξι διαφορετικές χώρες τις Ευρώπης, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους πάνω σε διάφορους σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Συγκεκριμένα, [...]
2o Συνέδριο Νεολαίας στην Πράγα για το έργο YouPart

2o Συνέδριο Νεολαίας στην Πράγα για το έργο YouPart

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2022, η σύμπραξη του έργου YouPart συμμετείχε στο δεύτερο από τα συνολικά τρία Συνέδρια Νέων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε στην Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας, με διοργανωτές τους Τσέχους εταίρους Ekumenická akademie και Spolek zastáncu detskych práv. Συμμετείχαν επίσης εταίροι από [...]
Όλα τα νέα του YouPart
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X