Skip links

IDEAL: «Improving Digital Education for All Learners»

IDEAL: «Improving Digital Education for All Learners»

Διάρκεια έργου

01/03/2021-28/02/2023

Κωδικός έργου

Περιγραφή έργου

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, υιοθετήθηκαν διάφορες τάσεις στο δίκτυο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι μάθησης κατά την εφαρμογή νέων πρακτικών για την πραγματοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Το IDEAL – Improving Digital Education for All Learners είναι ένα 24μηνο έργο έργο που αναπτύχθηκε ως απάντηση στις ραγδαίες αλλαγές που συντελέστηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στόχος του  IDEAL είναι να ερευνήσει, να αξιολογήσει και να διαδώσει εθνικές / διεθνείς ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του Covid-19 και να προωθήσει νέες προσεγγίσεις στη διαδικτυακή μάθηση για την παροχή ακαδημαϊκών και τεχνικών προσόντων, πτυχίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και πτυχίων επαγγελματικών προγραμμάτων . Θα επικεντρωθεί, επίσης, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά καθώς υπάρχει ένα παρόμοιο πρόβλημα που εντοπίζεται στην παροχή τεχνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε χαμηλότερα επίπεδα προσόντων και δεξιοτήτων, αυτό θα διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικής μάθησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία που θα αποτελείται από 8 εταίρους, από 4 διαφορετικές χώρες. Το IDEAL συνιστά σύμπραξη με την ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών και τεχνικών δεξιοτήτων ενσωματώνοντας μια νέα κουλτούρα που τοποθετεί τις τεχνολογίες μάθησης στο επίκεντρό  της. Οι βασικοί στόχοι του έργου IDEAL είναι:

  • Προσδιορισμός της κλίμακας του προβλήματος
  • Προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων εκπαιδευτικών και ιδρυμάτων
  • Προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης τεχνολογικών πρακτικών
  • Προώθηση της συμπερίληψης στην εικονική τάξη, με τη συμμετοχή μαθητών με πρόσθετες επικοινωνιακές δυσκολίες, όπως εκείνοι με σωματικές ή ακουστικές ή μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η δυσπραξία και άλλες.
  • Ανάπτυξη παιδαγωγικής, διαδικτυακού προγράμματος σπουδών, μοντέλων διδασκαλίας και μαθησιακού υλικού
  • Δημιουργία καθοδήγησης με τη μορφή roadmaps σε θεσμικό επίπεδο για την παροχή διαδικτυακών υποδομών αναβάθμισης και κατάρτισης.

 

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Ανώτατη Εκπαίδευση
  • Επαγγελματικά ιδρύματα
  • Εκπαιδευτικούς

IDEAL Πνευματικά αποτελέσματα

IO1:

Το έργο θα διεξάγει μια λεπτομερή έρευνα για να προσδιορίσει ποιες ήταν οι προκλήσεις και οι επιτυχίες κατά τη μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση. Αυτό θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό του αντίκτυπου στους μαθητές και τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνονται οι ομάδες μαθητών που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο από μια τέτοια κίνηση, ειδικά εκείνες με πρόσθετες δυσκολίες επικοινωνίας. Η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά καθώς υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παροχή ΤΕΕΚ, έως και το 20% του δείγματος μπορεί προέρχεται από ένα ευρύτερο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

IO2:

Το IO2 στοχεύει στην παροχή ενός πλαισίου ικανοτήτων για διαδικτυακή διδασκαλία. Αυτό θα περιλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης (C1) όπου εκπαιδευτές από κάθε χώρα θα διερευνήσουν έννοιες της ψηφιακής παιδαγωγικής και διδασκαλίας και θα εξετάσουν την πρακτική εφαρμογή τους. Όπου είναι δυνατόν, οι ίδιες οι εκδηλώσεις και η συνεργασία θα πραγματοποιούνται εικονικά, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος του έργου, κάποια διά ζώσης δραστηριότητα θα συμπεριληφθεί όταν αυτό είναι βιώσιμο. Αυτό το Πνευματικό Αποτέλεσμα θα επιτρέψει στα ιδρύματα να αξιολογήσουν την ικανότητα του υπάρχοντος προσωπικού, να προσδιορίσουν την κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και να βοηθήσουν στην προετοιμασία νέου προσωπικού για ό, τι μακροπρόθεσμα μπορεί τουλάχιστον να είναι μια πιο συνδυαστική διδασκαλία.

IO3:

Το IO3 είναι μια εργαλειοθήκη επικεντρωμένη στην ψηφιακή παιδαγωγική που θα εντοπίζει πόρους και εργαλεία που μπορούν να κοινοποιηθούν ευρύτερα. Αυτό το πακέτο εργαλείων θα περιλαμβάνει ευέλικτους και προσαρμόσιμους πόρους, στρατηγικές και πολιτικές που θα διδάξουν τους χρήστες να μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους τοπικά, τομεακά και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μιας σειράς μαθητών όχι μόνο σε χώρες του έργου αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν εμπλέκονται στο έργο.

IO4:

Το κύριο προϊόν του IO4 θα είναι μια έκθεση που θα αναπτυχθεί σχετικά με τον τρόπο παροχής ελκυστικής, χωρίς αποκλεισμούς μάθησης σε ένα συνδυασμένο και διαδικτυακό περιβάλλον. Οι μεθοδολογίες για την επίτευξη τέτοιου είδους μάθησης στο διαδίκτυο θα διερευνηθούν μέσω ομάδων εστίασης, διαβούλευσης και δοκιμών. Από αυτό, θα παρασχεθεί καθοδήγηση σε δασκάλους για χρήση στον σχεδιασμό μαθημάτων, την κατανομή πόρων και την παράδοση. Η συμπερίληψη θα είναι επίσης ένα βασικό θέμα που εξετάζεται στην έκθεση.

IO5:

Αυτό το Πνευματικό Αποτέλεσμα θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τη βασική υποδομή για να γίνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ψηφιακά έτοιμο σύμφωνα με τρέχοντα παραδείγματα ορθών πρακτικών, στρατηγικές και τεχνολογίες που μπορούν να κοινοποιηθούν και να εφαρμοστούν ευρύτερα. Επιπλέον, το έργο θα εξετάσει τις απαιτήσεις διαχείρισης από στρατηγική καθοδήγηση έως την ανάπτυξη και την εφαρμογή.

Η Σύμπραξη

Cogito Development Projects – Συντονιστής εταίρος- Epsom, Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα
Το Cogito (CDP) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2003 και έχει διαχειριστεί πολλά έργα για διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και πελάτες. Αυτά περιλαμβάνουν: ανάπτυξη πόρων κατάρτισης και προσόντων σε μια σειρά μαθημάτων και επαγγελματικών θεμάτων, παρέχοντας επιχειρηματική ανάπτυξη και κατάρτιση τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό και υποστήριξη εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης. Το portfolio περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων από υποδομή πληροφορικής, προσόντα ΤΕΕΚ, επαγγελματικά πρότυπα, καινοτομία υγείας, μαθητεία, ένταξη προσφύγων, επιχειρήσεις και απασχολησιμότητα, υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης και κοινωνική ανάπτυξη επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με εταίρους, το CDP έχει εργαστεί σε διαφορετικές τοποθεσίες, δημιούργησε και δοκιμάζει νέες λύσεις μάθησης και δεξιοτήτων, υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων, εκπαιδεύει νέες επιχειρήσεις και ανέπτυξε εργαλεία για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

KAINOTOMIA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-εταίρος- Λάρισα, Ελλάδα

περισσότερα
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες και υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν) είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-εταίρος- Βόλος, Ελλάδα

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 Τμήματα και 8 σχολεία είναι Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας και επιχειρήσεων, για περισσότερους από 43000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και σε πολλά καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα στην ΕΚ.

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO -εταίρος- Pianezza, Ιταλία

περισσότερα
Η αρχή του Istituto dei Sordi di Torino (Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο) χρονολογείται από το 1814 όταν ο βασιλιάς του ευγενούς Σώματος της Σαβοΐας ίδρυσε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για να προσφέρει βασική φροντίδα και υπηρεσίες για κωφούς και τυφλούς. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου δεν περιορίζονται σε τυφλούς, κωφούς και με δυσκολίες στην ακοή μαθητές: όπως απαιτείται από το Καταστατικό από την αρχή, παρέχονται μαθήματα κατάρτισης, συνέδρια, σεμινάρια και δημοσιεύσεις για δασκάλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ο πυρήνας της δραστηριότητας του Ινστιτούτου βασιζόταν πάντοτε στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης ad-hoc για τυφλούς, κωφούς και με δυσκολίες στην ακοή μαθητές, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει δασκάλους να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους αναπηρίες στις τάξεις τους.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO -εταίρος- Τορίνο, Ιταλία

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UniTo) είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο διάσημα ιταλικά πανεπιστήμια, που λόγω του πολυάριθμου ακαδημαϊκού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του μπορεί να θεωρηθεί ως «πόλη εντός πόλης», η οποία προωθεί τον πολιτισμό και παράγει έρευνα, καινοτομία , εκπαίδευση και απασχόληση. Διοργανώνει μαθήματα σε όλους τους κλάδους, εκτός από τη Μηχανική και την Αρχιτεκτονική, προσφέροντας πάνω από 150 μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και έχει μια αξιοσημείωτη ερευνητική παράδοση σε παραδοσιακά θέματα όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, η νομοθεσία, τα οικονομικά και η ιατρική, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται σε σημαντικούς τομείς, όπως η επιστήμη των τροφίμων, η κοινωνική πολιτική, η πληροφορική, οι τέχνες του θεάματος και οι επιστήμες της επικοινωνίας.

NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY -εταίρος- Nevşehir, Τουρκία

περισσότερα
Ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 2007 ως δημόσιο πανεπιστήμιο και έκτοτε το Πανεπιστήμιο Nevsehir Haci Bektas Veli αναπτύσσεται ραγδαία για να γίνει ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Τουρκία. Εκτελεί τις επιστημονικές του δραστηριότητες σε 6 διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις με 9 σχολές, 9 επαγγελματικά κολέγια, 2 κολέγια, 4 ινστιτούτα και 13 κέντρα έρευνας και εφαρμογής. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με περισσότερα από 70 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη μέσω του προγράμματος Erasmus+ και αυτός ο αριθμός αυξάνεται ταχύτατα κάθε χρόνο. Εκτός αυτού, το πανεπιστήμιο έχει 201 διμερείς συμφωνίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

University Vocational Awards Council -εταίρος- Bolton, Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα
Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο Επαγγελματικών Βραβείων (ΠΣΒΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1999 από τον τομέα της τριτοβάθμιας και περαιτέρω εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συλλογική του ιδιότητα παρέχει σημαντική πρόσβαση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αμοιβαία και απεριόριστη πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες και επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή ανώτερης επαγγελματικής μάθησης και δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν: συνεργασία με τα μέλη της και άλλους για να επηρεάσουν την ποιότητα και την αξία της ανώτερης επαγγελματικής μάθησης, έρευνα, παροχή πληροφοριών και διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των στόχων συμμετοχής, υποστήριξη για την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης και την εθνική εφαρμογή πίστωσης και μεταφοράς μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να συνεργαστεί με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες, κυβερνήσεις και εθνικούς φορείς για την ενίσχυση των εξελίξεων και της εξέλιξης των δεξιοτήτων που είναι ενσωματωμένες στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητειών υψηλότερου και πτυχίου.

FE Sussex Ltd  -εταίρος- Chichester, Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα
Η FE Sussex Ltd ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, η εταιρεία είναι μια κοινοπραξία 14 μετα από-16 επαγγελματικών και ακαδημαϊκών κολλεγίων στο Sussex και στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι τυπικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επαγγελματική εξέλιξη από ομότιμους για εκπαιδευτικούς, που οδηγούν σε πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού, τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την προετοιμασία κολλεγίων για κυβερνητική επιθεώρηση, τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και έργα. Εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται, το FE Sussex έχει συντάξει ένα αξιοζήλευτο portfolio εκτεταμένης εμπειρίας στην παράδοση και υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος εκπαιδευτικών ερευνητικών, αναπτυξιακών και αξιολογικών έργων.

The Include Project -partner- Redhill, United Kingdom

περισσότερα
Το Include.org είναι ένας Φιλανθρωπικός Οργανισμός, του οποίου η αποστολή είναι να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων με δυσκολίες κατανόησης ή / και ομιλίας (γνωστική διαταραχή επικοινωνίας) που σχετίζονται με αναπτυξιακές (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό) ή επίκτητες (π.χ. άνοια, αφασία) συνθήκες. Παρέχει δημιουργικές κοινοτικές δραστηριότητες σε ένα κοινωνικό μοντέλο πλαισίου αναπηρίας (UPIAS 1975), πιστεύοντας ότι τα εμπόδια επικοινωνίας στις κοινότητες μπορούν να μειωθούν μέσω ευκαιριών για ένταξη και μάθηση. Επιπλέον, το Include.org παρέχει επίσης πιο παραδοσιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, λογοθεραπεία και γλωσσική θεραπεία και εκπαίδευση ψυχικής ικανότητας για παρόχους κοινωνικής φροντίδας υγείας και αναπτύσσει καινοτόμα πακέτα e-learning που συνδυάζουν τις παραδοσιακές και μουσικές προσεγγίσεις.

IDEAL Επισυναπτόμενα

Outputs

Newsletters

IDEAL Εκδηλώσεις

09Νοέμβ9:00 πμNext EventΚοινές Εκδηλώσεις Κατάρτισης Προσωπικού Μικρής Διάρκειας για το έργο IDEAL9:00 πμ Τορίνο, ΙταλίαΤύπος:EventsΠρόγραμμα:IDEALΠερισσότερα

IDEAL Ενημερώσεις

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο IDEAL

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο IDEAL

Το IDEAL: «Improving Digital Education for All Learners» είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία IDEAL, με επικεφαλής το Cogito Development Projects, ως απάντηση στις ραγδαίες αλλαγές που σημειώθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία διαδικτυακά στις 2 Ιουνίου […]

Όλα τα νέα του IDEAL
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X