Skip links

TEX4.0 – Enabling Industry 4.0 Skills in Textile SMEs

TEX4.0 – Enabling Industry 4.0 Skills in Textile SMEs

Διάρκεια Έργου

01/11/2023 – 31/10/2025

Κωδικός Έργου

2023-1-DE02-KA220-VET-OOO154009

 

 

Περιγραφή Έργου

Η κλωστοϋφαντουργία είναι ένας τομέας με μεγάλη οικονομική σημασία στην Ευρώπη, που απασχολεί περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια άτομα σε περισσότερες από 120.000 εταιρείες. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο οικοσύστημα της κλωστοϋφαντουργίας επιβαρύνονται από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, τη στιγμή που η παγκόσμια κλωστοϋφαντουργία βρίσκεται σε πορεία σταδιακής υιοθέτησης της Βιομηχανίας 4.0, εξαιτίας της οποίας έχει προκύψει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρήσης διαφόρων τεχνολογιών στην παραγωγή και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Έτσι, το TEX4.0, ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών, σχεδιάστηκε με στόχο να εξοπλίσει το σημερινό εργατικό δυναμικό του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και τα άτομα που ούτε εκπαιδεύονται ούτε εργάζονται, με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών γνώσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας μέσω της προώθησης γνώσεων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, ώστε να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα και να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους.

 

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

 • Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δηλαδή το σημερινό εργατικό δυναμικό στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και άτομα που ούτε εκπαιδεύονται ούτε εργάζονται, για τα οποία ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας.
  αγορά
 • Εκπαιδευτές ΕΕΚ, κέντρα και ινστιτούτα ΕΕΚ και κέντρα δια βίου μάθησης
 • Ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των ιδιοκτητών ΜμΕ, των διευθυντών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι στόχοι του έργου TEX4.0 είναι:

 • να προσδιοριστούν οι ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ στον τομέα της κατάρτισης για τις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0
 • να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τις δεξιότητες της Βιομηχανίας 4.0 στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ
 • να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, τους εκπαιδευόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας με τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία μέσω ενός καινοτόμου πακέτου κατάρτισης για τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0
 • να παράσχει μια μορφή ηλεκτρονικής μάθησης με ελκυστικές και δυναμικές λειτουργίες όπου θα ενσωματωθεί όλο το υλικό
 • να υλοποιήσει ελκυστικές δραστηριότητες κατάρτισης με τη χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων, προκειμένου να δοκιμάσει τα αποτελέσματα και να αναβαθμίσει τις ομάδες-στόχους
 • να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου μέσω των εταίρων και των δικτύων του έργου και να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

TEX4.0 Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

TEX4.0 Ενημερώσεις

Όλα τα νέα του TEX4.0
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

ΤΕΧ4.0

Αποτελέσματα Έργου

Η Αναφορά TEX4.0 θα είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας έρευνας μεταξύ εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευομένων και ενδιαφερομένων για την κλωστοϋφαντουργία, η οποία θα καλύπτει ένα φάσμα τεχνολογιών και πρακτικών της Κλωστοϋφαντουργίας 4.0, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι η Κλωστοϋφαντουργία 4.0 και οι τεχνολογίες που την διέπουν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή τους εργασία. Μέρος των εργασιών του είναι να διερευνήσει και να εξετάσει το είδος του περιεχομένου (π.χ. σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις PowerPoint, ενημερωτικά δελτία) που θα πρέπει να προσφέρεται για τα διάφορα σχετικά θέματα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων. Το Πρόγραμμα Μαθημάτων TEX 4.0 θα αναπτυχθεί με βάση αυτή την έρευνα.

Το TEX4.0 Training Suite θα είναι μια πλατφόρμα με τρία μέρη που θα αποτελείται από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ, την εργαλειοθήκη εκπαιδευτών με τις εκπαιδευτικές ενότητες και τις σημειώσεις για τους εκπαιδευτές, που απευθύνεται στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και στους ενδιαφερόμενους φορείς της κλωστοϋφαντουργίας, και τον χώρο Textile4All με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες-στόχους και τους οφελούμενους του έργου.

Οι Εθνικές Πιλοτικές Δοκιμές TEX4.0 θα είναι 3 γύροι δραστηριοτήτων πιλοτικής εφαρμογής είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης, ανά χώρα για κάθε μία από τις ομάδες-στόχους, ώστε να προσεγγιστούν 30 ωφελούμενοι. Θα βασιστούν στο υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του WP3 TEX4.0 Training Suite, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης. Η ολοκλήρωσή τους θα οδηγήσει στη δημιουργία 6 εθνικών εκθέσεων που θα περιλαμβάνουν τη διαδικασία μάθησης, τα αποτελέσματα, τα διδάγματα και τις προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του υλικού.
Το My TEXperience θα είναι μια διακρατική δραστηριότητα, που διοργανώνεται στη Λάρισα, Ελλάδα, με 18 συμμετέχοντες και στόχο να φέρει σε επαφή εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, ενδιαφερόμενους για την κλωστοϋφαντουργία και εμπειρογνώμονες της Βιομηχανίας 4.0, να ανταλλάξουν γνώσεις και να χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε για τις πιλοτικές δραστηριότητες μαζί με πρόσθετες δραστηριότητες όπως συζητήσεις, συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων με εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνολογίας ή/και της κλωστοϋφαντουργίας και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του My TEXperience Booklet που θα περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, προσδοκίες-φόβους-συμβολές, τα αποτελέσματα και τις φωτογραφίες της δραστηριότητας.

H Σύμπραξη

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN  – συντονιστής εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Technische Universität Dresden (TUD) είναι ένα από τα έντεκα γερμανικά πανεπιστήμια που χαρακτηρίστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση ως «Πανεπιστήμια Αριστείας» και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να λαμβάνουν μόνιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής αριστείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων. Το TUD είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια της Γερμανίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων και πιο δυναμικών πανεπιστημίων της χώρας. Με 17 σχολές σε πέντε Σχολές, το TUD προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων σπουδών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έρευνας. Έχοντας αφοσιωθεί στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική πριν από την επανένωση της Γερμανίας, έχει γίνει σήμερα ένα πανεπιστήμιο που ενώνει τις φυσικές και μηχανικές επιστήμες με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την ιατρική. Το TUD είναι σήμερα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Σαξονία και είναι ενταγμένο στο δίκτυο DRESDEN – concept. Το TUD υποστηρίζεται από μια μακρά ιστορία έργων συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, πολλά από αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα «Η ανάπτυξη της έδρας και η τεχνολογία συναρμολόγησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα». Το TUD συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη προτύπων ενδυμάτων και πολλά άλλα.

Ιnfinitivity Design Labs – έταιρος Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το IDL είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα στούντιο σχεδιασμού και έρευνας με έδρα την αγροτική περιοχή της γαλλικής περιφέρειας Auvergne, το οποίο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό βιώσιμων, ουσιαστικών και εσωτερικά παρακινητικών μαθησιακών εμπειριών, θέτοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο επίκεντρο της βασικής του αποστολής. Το στούντιο είναι επίσης ένας γαλλικός κρατικά εγγεγραμμένος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβατός με τα επίσημα πρότυπα εκπαίδευσης για την ένταξη, την παράδοση και την αξιολόγηση. Η IDL επικεντρώνεται στις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες: (α) μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια, (β) κατάρτιση και ηλεκτρονική μάθηση, (γ) εμπειρία χρήστη και παραγωγή περιεχομένου πολυμέσων και (δ) τεχνητή νοημοσύνη. Το στούντιο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από μια ποικιλία εκπαιδευτικών παιχνιδιών για κινητές συσκευές, επιτραπέζιους υπολογιστές, ελέγχους με αισθητήρες κίνησης, τεχνολογίες AR/VR καθώς και διαδραστικές επιφάνειες και επιφάνειες επιτραπέζιων υπολογιστών. Η IDL ειδικεύεται επίσης στην αφηγηματική κατασκευή κόσμων για το Metaverse, εστιάζει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θέλει να δημιουργήσει προσβάσιμες εμπειρίες χρηστών.

KAINOTOMIA & ΣΙΑ ΕΕ – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κε.Δι.Βι.Μ) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI  – εταίρος, Ρουμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου (UPB) είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, το οποίο προωθεί την καινοτομία στον τομέα της Τεχνικής Μηχανικής και συμβάλλει σημαντικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με πάνω από 2.500 άτομα προσωπικό και 30.000 φοιτητές. Η εμπειρογνωμοσύνη του UPB καλύπτει την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη μεταποίηση, ιδίως στην επεξεργασία εικόνας και τη βιομηχανική επιθεώρηση. Στο πλαίσιο της Σχολής Βιομηχανικής Μηχανικής και Ρομποτικής, το UPB-CAMIS επικεντρώνεται σε τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0, όπως η προσθετική κατασκευή, η ρομποτική, το CAD-CAM και η εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα.
Οι φοιτητές αποφοιτούν με ολοκληρωμένες γνώσεις στις τεχνολογίες Industry 4.0, την ψηφιακή κατασκευή και την προσθετική κατασκευή. Το κέντρο CAMIS RDI έχει τεράστια εμπειρία σε έργα της ΕΕ στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές και προγράμματα σπουδών σε διάφορα τεχνικά επίπεδα. Αναγνωρισμένο από την Εθνική Αρχή Προσόντων, το UPB προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, η UPB-CAMIS διαπρέπει στην ηλεκτρονική μάθηση, την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων, έχοντας ενισχύσει αυτές τις δυνατότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα δυνατά τους σημεία είναι επίσης η διασφάλιση της ποιότητας των έργων μέσω εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων.

Lottozero società cooperativa sociale  – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Lottozero είναι ένα διεθνές κέντρο για τον σχεδιασμό, την τέχνη και τον πολιτισμό της κλωστοϋφαντουργίας που εδρεύει στην ιστορική περιοχή της κλωστοϋφαντουργίας του Πράτο και λειτουργεί τόσο ως στούντιο συμβούλων όσο και ως δημιουργικός κόμβος, χωρισμένο σε μια γκαλερί/εκθεσιακό χώρο, ένα κοινόχρηστο χώρο στούντιο/εργαστήριο και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας για παραγωγή, πειραματισμό και έρευνα. Ιδρύθηκε το 2014 και είναι πλήρως ενεργό από το 2017 με μια ομάδα 4 ατόμων που εργάζονται με πλήρη απασχόληση μαζί με τον επιμελητή τέχνης του οργανισμού. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ένα γόνιμο περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και μια διεθνή βάση για τη δικτύωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Η εγγύτητα και η σχέση με την περιοχή της κλωστοϋφαντουργίας είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του οργανισμού. Το Lottozero συγκεντρώνει ταλαντούχους, με κίνητρα, νέους Ευρωπαίους σχεδιαστές στο Πράτο και δρομολογεί την ανταλλαγή μεταξύ των παραδοσιακών εταιρειών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δείχνοντάς τους νέα μέσα για δημιουργική καινοτομία, και των νέων σχεδιαστών, φέρνοντάς τους σε επαφή με εταιρείες που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική τεχνογνωσία για την παραγωγή των δημιουργιών τους.

CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D’ESPAGNE EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG – εταίρος, Βέλγιο

Περισσότερες πληροφορίες
Το Επίσημο Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της Ισπανίας και των κρατών που εμπίπτουν στην εδαφική του δικαιοδοσία. Παρέχει βασικές πληροφορίες για τις διάφορες αγορές της Ισπανίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, καθώς και επαγγελματικές επαφές στην επιχειρηματική κοινότητα. Το Επιμελητήριο αναγνωρίζεται δημοσίως ως μία από τις πιο έγκριτες πλατφόρμες διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Το Επιμελητήριο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ισπανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων σε Ευρώπη-Αφρική-Ασία-Ωκεανία (FEDECOM) και διατηρεί μόνιμη σύνδεση με το Ισπανικό Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Υπηρεσιών και Ναυσιπλοΐας, η οποία επιτρέπει στα μέλη να επωφελούνται από το επίσημο δίκτυο των Επιμελητηρίων σε όλο τον κόσμο. Το Επιμελητήριο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας της ισπανικής κυβέρνησης και συνεργάζεται στο Σχέδιο για τη διεθνοποίηση της ισπανικής οικονομίας.

ΤΕΧ4.0 Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X