Skip links

W4TEX – Strengthening women’s representation in senior textile positions

W4TEX – Strengthening women’s representation in senior textile positions

Διάρκεια Έργου

1/11/2023 – 30/04/2026

Κωδικός Έργου

2023-1-SE01-KA220-ADU-000154918

Περιγραφή Έργου

Το W4TEX είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 30 μηνών, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κρίσιμων κενών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, προωθώντας παράλληλα τη συμμετοχικότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στην ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, στο έλλειμμα πράσινων δεξιοτήτων στον εν λόγω τομέα και στη συμπερίληψη των γυναικών που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία σ’ αυτόβν μέσω των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Σε συμφωνία με τις προτεραιότητες του Erasmus+ 2023, το έργο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τους πρόσφυγες πολέμου, στην ενίσχυση των διοικητικών και πράσινων δεξιοτήτων και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και προσφύγων γυναικών. Επιπλέον, στοχεύει να γεφυρώσει τα κενά στην εκπαίδευση ενηλίκων, να επικυρώσει δεξιότητες για περιθωριοποιημένες γυναίκες και να προωθήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω πρακτικών εργαλείων για έναν πιο βιώσιμο τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Άμεσες ομάδες-στόχοι

 • Γυναίκες που προέρχονται από τις χώρες εταίρους
 • Γυναίκες με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο, ιδίως νεοεισερχόμενες που έχουν διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία
 • Πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή κάθε δημόσιος και ιδιωτικός οργανισμός και κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση, καθοδήγηση, συμβουλευτική ή ρυθμίσεις επικύρωσης για ενήλικες.

Έμμεσες ομάδες-στόχοι

 • Φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Δημόσιοι φορείς απασχόλησης και επιχειρήσεις

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο W4TEX αντιμετωπίζει στρατηγικά κρίσιμες πτυχές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Στόχοι του έργου είναι:

 • να προσφέρει σε γυναίκες και εκπαιδευτικούς ένα πακέτο κατάρτισης που επικεντρώνεται σε διοικητικές δεξιότητες του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
 • να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων πράσινων πρακτικών για ένα βιώσιμο οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργίας
 • να διοργανώσει Ideathons για να προετοιμάσει τις γυναίκες για την ένταξη στην αγορά εργασίας
 • να ενδυναμώσει και να παρακινήσει τις γυναίκες να αναλάβουν διοικητικές θέσεις
 • να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας μεταξύ γυναικών, διευθυντών & ιδιοκτητών ΜμΕ
 • να προσφέρει στις γυναίκες κατάρτιση σε διακρατικό επίπεδο
 • να δημιουργήσει μια δομημένη στρατηγική διάδοσης για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων.

W4TEX Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

W4TEX Ενημερώσεις

Όλα τα νέα του W4TEX
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

W4TEX

Αποτελέσματα Έργου

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Be A Manager προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση σε βασικές διοικητικές δεξιότητες του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία σχεδιάστηκε μέσω έρευνας και συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενότητες καλύπτουν θέματα για γενικά θέματα του τομέα μέχρι τη διαχείριση συγκρούσεων, η καθεμία από τις οποίες έχει έκταση περίπου 20-25 σελίδες και ενσωματωμένα εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Μια ειδική ενότητα για εκπαιδευτές περιλαμβάνει πρόσβαση στις ενότητες στην πρωτότυπη μορφη τους καθώς και πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τις γυναίκες στη σταδιοδρομία τους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο μέσω τεστ αυτοαξιολόγησης ανά ενότητα, ενώ τέλος μπορούν να συμμετάσχουν ένα ολοκληρωμένο κουίζ για να λάβουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με το επίπεδο του EQF για ευρωπαϊκή συμβατότητα.

Το σύνολο εργαλείων WomenThinkGreen, το οποίο θα προσφέρεται στον ιστότοπο του έργου, περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι πράσινες λύσεις που μπορούν να δωθούν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, στη δεύτερη παρουσιάζονται 18 μελέτες περίπτωσης εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, για να εμπνεύσουν νέες γυναίκες στη βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων και η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει 18 πρακτικά σενάρια για εκπαιδευτές ενηλίκων, δίνοντας έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και στις πράσινες διοικητικές δεξιότητες.

Τα Εθνικά και το Διακρατικό Ideathons στοχεύουν στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων. Σε συμφωνία με το περιεχόμενο των προηγούμενων αποτελεσμάτων του έργου, οι εκδηλώσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαγγελματική ανάπτυξη, περιλαμβάνοντας την οικοδόμηση ομάδων, τη διοικητική κατάρτιση και τις συναντήσεις Women Think Green. Στα Εθνικά Ideathons συμμετέχουν 120 γυναίκες και 18 εκπαιδευτικοί, με τρεις συνεδρίες που καλύπτουν διάφορες δεξιότητες. Οι συμμετέχουσες συνεργάζονται εντατικά, παρουσιάζοντας ιδέες σε εμπειρογνώμονες του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Οι εθνικές εκδηλώσεις οδηγούν στο Διακρατικό Ideathon, που επιπλέον προωθεί και τη δικτύωση μαζί με την κατάρτιση. Μετά τα Ideathons, όλα τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν θα ενοποιηθούν στο Be A Manager Trainer’s Kit που θα μεταφραστεί στις γλώσσες των χωρών των εταίρων.

H Σύμπραξη

HÖGSKOLAN I BORÅS – συντονιστής εταίρος, Σουηδία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο του Borås είναι ένα διεπιστημονικό ίδρυμα γνωστό για την τεχνογνωσία του στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας, των επιχειρήσεων και της πληροφορικής, της ολοκληρωμένης επιστήμης της φροντίδας, της βιβλιοθήκης και της επιστήμης της πληροφόρησης, της ανάκτησης πόρων και της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Με περίπου 11.000 φοιτητές και 730 υπαλλήλους, κατέχει μοναδική θέση στη Σουηδία, ιδίως μέσω της Σουηδικής Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας. Αυτή η σχολή επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την τεχνολογία και τη διαχείριση στο πλαίσιο της ακμάζουσας σουηδικής βιομηχανίας μόδας, δίνοντας έμφαση σε ερευνητικούς τομείς όπως τα έξυπνα υφάσματα, το Re:textile και το Innovation Square. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη έργων με γνώμονα την επιχειρηματική πρωτοβουλία, κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας της κλωστοϋφαντουργίας και κυκλικές οικονομίες για το σχεδιασμό και τα έπιπλα. Το πανεπιστήμιο προσφέρει διάφορα μαθήματα τόσο για επαγγελματίες του κλάδου όσο και για νεοεισερχόμενους, προωθώντας τη δέσμευση για βιωσιμότητα στη μόδα. Σε συνεργασία με τοπικές εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πανεπιστήμιο φιλοξενεί μια εθνική πλατφόρμα για τη βιώσιμη μόδα και συμμετέχει ενεργά σε κορυφαία διεθνή δίκτυα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας, όπως τα AUTEX, IFFTI και EURATEX.

KAINOTOMIA & ΣΙΑ EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κε.Δι.Βι.Μ) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA, – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες των στόχων και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η MEUS είναι ειδικός στις νέες μεθόδους μάθησης, οι οποίες βασίζονται σε συμμετοχικούς και συνεργατικούς τρόπους μάθησης. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες βασίζονται στη βιωματική εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω της πράξης, με σκοπό να κρατούν τους εκπαιδευόμενους σε εγρήγορση, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν νέες ικανότητες με διασκεδαστικό τρόπο. Η MEUS αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παιχνιδοποίηση, αναπτύσσοντας προκλήσεις που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν ατομικά ή ως ομάδες. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες προτείνονται επιτόπου ή σε απευθείας σύνδεση, ενώ συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες πληροφορικής για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που συνάδουν με τη φιλοσοφία μας. Η MEUS προωθεί επίσης την κινητικότητα νέων και ενηλίκων, φοιτητών και επαγγελματιών ως έναν τρόπο μάθησης από εμπειρίες σε άλλες χώρες, ο οργανισμός μας έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα Erasmus + και έχει συνοδεύσει μικτές/βραχυπρόθεσμες κινητικότητες!

Lottozero società cooperativa sociale – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Lottozero είναι ένα διεθνές κέντρο για τον σχεδιασμό, την τέχνη και τον πολιτισμό της κλωστοϋφαντουργίας που εδρεύει στην ιστορική περιοχή της κλωστοϋφαντουργίας του Πράτο και λειτουργεί τόσο ως στούντιο συμβούλων όσο και ως δημιουργικός κόμβος, χωρισμένο σε μια γκαλερί/εκθεσιακό χώρο, ένα κοινόχρηστο χώρο στούντιο/εργαστήριο και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας για παραγωγή, πειραματισμό και έρευνα. Ιδρύθηκε το 2014 και είναι πλήρως ενεργό από το 2017 με μια ομάδα 4 ατόμων που εργάζονται με πλήρη απασχόληση μαζί με τον επιμελητή τέχνης του οργανισμού. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ένα γόνιμο περιβάλλον για τη δημιουργικότητα και μια διεθνή βάση για τη δικτύωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Η εγγύτητα και η σχέση με την περιοχή της κλωστοϋφαντουργίας είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του οργανισμού. Το Lottozero συγκεντρώνει ταλαντούχους, με κίνητρα, νέους Ευρωπαίους σχεδιαστές στο Πράτο και δρομολογεί την ανταλλαγή μεταξύ των παραδοσιακών εταιρειών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δείχνοντάς τους νέα μέσα για δημιουργική καινοτομία, και των νέων σχεδιαστών, φέρνοντάς τους σε επαφή με εταιρείες που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική τεχνογνωσία για την παραγωγή των δημιουργιών τους.

CHAMBRE OFFICIELLE DE COMMERCE D’ESPAGNE EN
BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG – έταιρος, Βέλγιο

Περισσότερες πληροφορίες
Το Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1938, σύμφωνα με το βελγικό ιδιωτικό δίκαιο (ASBL -VZW). Το Επιμελητήριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, και ο κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των τριών αυτών χωρών. Το Επιμελητήριο αναγνωρίζεται δημοσίως ως ένα από τα πιο έγκυρα φόρουμ διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών Θεσμών, με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Το Επιμελητήριο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ισπανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων σε Ευρώπη-Αφρική-Ασία-Ωκεανία (FEDECOM) και διατηρεί μόνιμη σύνδεση με το Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η οποία παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το δίκτυο των Επίσημων Επιμελητηρίων σε όλο τον κόσμο. Το Επιμελητήριο υποστηρίζεται από το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου Το Επιμελητήριο αριθμεί περισσότερες από 300 συνδεδεμένες εταιρείες και επιχειρηματίες και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε τόσο στις εταιρείες μέλη όσο και στις εταιρείες που δεν είναι μέλη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και υποστήριξης, νομικής και φορολογικής βοήθειας, ευκαιριών προβολής, εμπορικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων δικτύωσης. Ειδικότερα, το Επιμελητήριο διευκολύνει τις επιχειρήσεις μέσω ενός ευρέος φάσματος εμπορικών υπηρεσιών και παρέχει ουσιαστική υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις του επιτρέπουν στις εταιρείες να αναπτύξουν και να διευρύνουν το δίκτυο επαγγελματικών επαφών τους και παρέχουν βασικές πληροφορίες για τις αγορές του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Ισπανίας.Τέλος, το Επιμελητήριο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

LLC CIVITTA UKRAINE – εταίρος, Ουκρανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η LLC CIVITTA UKRAINE είναι μια κορυφαία εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, αμφισβητεί την παραδοσιακή συμβουλευτική προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε 40+ χώρες. Οι βασικές δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Έχουν συμβάλει σημαντικά στα κέντρα καινοτομίας του Κιέβου και έχουν βοηθήσει πολυάριθμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες στη διεθνοποίηση, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξασφάλιση επενδύσεων. Με ιστορικό επιτυχίας στην κατάκτηση κονδυλίων του προγράμματος Horizon 2020 SME Instrument και στη συνεργασία με εταιρικές οντότητες όπως η Kyivstar, η CIVITTA διαθέτει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες για την αποτελεσματική καθοδήγηση και υλοποίηση έργων, υποστηριζόμενη από τη συμμετοχή της σε διεθνή ιδρύματα όπως η EBRD και η Παγκόσμια Τράπεζα.

W4TEX Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X