Skip links

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει επί της Σωκράτους 111 στη Λάρισα, με ΑΦΜ 800527186, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων», ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συλλέγουν θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική του ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Ειδικότερα θα επεξεργάζονται:

1)Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο τιμολόγιο αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών,   τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο έντυπο προσφοράς, όπως και αυτά που η εταιρία έχει ήδη νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή και αρχεία, καθώς και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συμβάσεως αγοραπωλησίας. Τα δεδομένα αυτά, συνδέονται άμεσα με την σχέση αγοραπωλησίας και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από την  παραπάνω σχέση, που επιβάλλει ο νόμος και ειδικότερα οι διοικητικές και φορολογικές αρχές.

2)Την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, για την αποστολή προσωποποιημένων προσφορών, ενημερωτικών δελτίων σχετικά με νέα προγράμματα εκπαίδευσης, προωθητικών ενεργειών.

Αποδέκτες των ανωτέρω  δεδομένων μπορεί να είναι:

1.Διοικητικές, Ασφαλιστικές και Φορολογικές Αρχές.

2.Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. Οι εν λόγω πάροχοι λαμβάνουν και οι ίδιοι, μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

3.Φορείς στους οποίους η εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της ή αποτελούν τους αποδέκτες των εμπορικών της σκοπών και δράσεων. Οι εν λόγω πάροχοι λαμβάνουν και οι ίδιοι, μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα ως άνω δεδομένα,  θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον για  όσα χρόνια απαιτηθεί μετά  τη λήξη αυτής, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργεί τακτικό έλεγχο και να επιβάλλει πρόστιμα επί σχετικών παραβάσεων.

(Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014, ισχύς από 1/1/15), «Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, … διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από: α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία N. 3299/2004» (άρθρο 7, παρ.1)).

Ειδικότερα, σε περίπτωση υποβολή προσφοράς, η οποία τελικά δεν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης, τα δεδομένα θα κρατούνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 50 ημερών.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο πελάτης/προμηθευτής, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης),να αιτηθεί τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του (δικαίωμα στη λήθη), υπό τον όρο ότι αυτό δεν βλάπτει την επιχείρηση σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και να διαβιβάζει τα δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την εταιρία ή να ζητήσει από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας) .

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο πελάτης/προμηθευτής μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην εταιρεία (e-mail: info@kainotomia.com.gr)

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός 15 ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς γραπτώς τον αιτούντα για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του  σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του πελάτη/προμηθευτή, εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της που απορρέουν καταρχήν από την συμμόρφωση στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Εάν ο πελάτης /προμηθευτής θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του  αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 

ΙΙΙ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία υπέχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΙV. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αφού ενημερώθηκα και έχω κατανοήσει πλήρως τα ανωτέρω, τα αποδέχομαι και παρέχω στην εταιρία, την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω καθώς και για τις επεξεργασίες των προσωπικών μου δεδομένων που σημειώνω κατωτέρω:

-τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων, για τις ανάγκες υποβολής προσφοράς ή και σύναψης σύμβασης.

-τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων, για σκοπούς συμμόρφωσης στην φορολογική και διοικητική νομοθεσία.

-τη διαβίβαση προσωπικών μου δεδομένων σε φορείς στους οποίους η εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της ή και αποτελούν τους αποδέκτες  των εμπορικών της σκοπών και δράσεων (αγοραστές, συνεργάτες κ.λ.π)  .

-τη διαβίβαση προσωπικών μου δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

-την αποστολή προσωποποιημένων προσφορών για προϊόντα της εταιρίας, ή την ενημέρωσή μου για τυχόν νέα προϊόντα και προσφορές, προωθητικές ενέργειες, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.

Κάθε μία από τις ανωτέρω συγκαταθέσεις μου ισχύει απέναντι στην εταιρία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση και για όσο χρόνο απαιτεί ο νόμος μετά τη λήξη αυτής.

Ανάκληση καθεμίας από τις ως άνω συγκαταθέσεις μπορεί να γίνει με σχετική δήλωση στην εταιρία και ισχύει για το μέλλον, και με τον όρο ότι η ανάκληση αυτή δεν θα συνεπάγεται παράβαση των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

X