Skip links

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 557 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθ. Πρωτ.: 2416/07.07.2017)
ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό:
EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝ.ΕΜ.Υ.,Ε.Σ.Ε.Ε., ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε., ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, AN.KA. και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης πιο σταθερής εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμμετοχής στις ενέργειες: της επαγγελματικής συμβουλευτικής, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, της επιδότησης κινητικότητας και της προώθησης της αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας. Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ (μεικτό ποσό).

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 557 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν από την επιχείρηση με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» έπειτα από την πτώχευσή της και:
α) παραμένουν άνεργοι ή
β) εργάζονται (από την απόλυσή τους μέχρι την έναρξη υλοποίησης του έργου) σε θέση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Με την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους. Το ίδιο ισχύει και εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενος αποδεχθεί θέση εργασίας με τους προαναφερθέντες όρους ή και
γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επισυναπτόμενα με την αίτηση)
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ: http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf  και σε έντυπη μορφή στο Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος δικαιούχος να είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον «International Bank Account Number» ΙΒΑΝ.

4.Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης μετά την 01/07/2017 (για όσους δεν εργάζονται).
5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται).
6. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

 ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή αποστείλουν την αίτησή τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 7 έως 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μμ.:
1) Αυτοπροσώπως, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), οδός Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Αρμόδια άτομα: Μαριάνθη Μπουλούμπαση, Σπυριδούλα Παπανδρέου, τηλ. 2410.537489/90.
2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο Α4, στην διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Ο φάκελος πρέπει επίσης, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφει την ένδειξη: «EGF LARISA».
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την αίτηση
β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. σημείο 4)
Οι Αιτήσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως 21 Ιουλίου 2017 , οπότε και θεωρούνται εμπρόθεσμες. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το ΕΙΕΑΔ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el
καθώς και σε αυτές των συμμετεχόντων φορέων.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410.537489/90, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: thessaly@reg.inegsee.gr

X