Skip links

BRAND – Boosting youth towards Responsible and sustainAble choices in fashioN inDustry

BRAND – Boosting youth towards Responsible and sustainAble choices in fashioN inDustry

Διάρκεια Έργου

01-05-2022-01-05-2024

Κωδικός Έργου

2021-2-AT01-KA220-YOU-000050104

Περιγραφή Έργου

Οι νέοι πρέπει να αρχίσουν να ενεργούν υπεύθυνα και να επηρεάσουν τις ζωές των μελλοντικών γενεών. Πρέπει να αναλάβουν δράση για μια βιώσιμη πράσινη Ευρώπη και την επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι νέοι θα είναι περιβαλλοντικά ενεργοί, εκπαιδευμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον, η βιομηχανία ένδυσης συνδέεται άμεσα με αυτούς τους στόχους που επηρεάζουν το περιβάλλον, καθώς προσελκύει όλο και περισσότερους αγοραστές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το BRAND, ένα 24μηνο έργο Erasmus+, υλοποιείται με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν τη γρήγορη μόδα (fast fashion) και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, καθώς και την παροχή στους εργαζόμενους στους νέους όλων των απαραίτητων υλικών και εργαλείων προκειμένου να ενημερώσουν, να επηρεάσουν και να ενδυναμώσουν τους νέους προς πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μόδας για τη δημιουργία ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος στη μόδα.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο BRAND έχει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
• νεαρά άτομα
• εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο BRAND αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
• να αναπτύξει τις γνώσεις των νέων σχετικά με τις πολλαπλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της γρήγορης μόδας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
• να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την έννοια της οικολογικής μόδας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να είναι υπεύθυνος ως προς τη μόδα, καθώς και την κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών που σχετίζονται με την αειφορία,
– να προωθήσει εργαλεία και γνώσεις προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν υπεύθυνη, φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη συμπεριφορά των νεαρών καταναλωτών στον τομέα της βιομηχανίας της μόδας και των ενδυμάτων,
– να παρέχει βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πληροφορίες που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από τα νεαρά άτομα προκειμένου να προσπαθήσουν για μια θετική αλλαγή προς μια καλύτερη και βιώσιμη βιομηχανία μόδας και, ως εκ τούτου, προς το μέλλον,
– να ενισχύσει την ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η ψηφιακή τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση και συνεπώς να αναπτύξει ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου BRAND, κάνοντας κλικ εδώ!

BRAND

Αποτελέσματα Έργου

ΑΕ1:

Το BRAND ECO-FASHION Toolkit είναι μια διαδραστική εργαλειοθήκη, δομημένη σε δύο κύρια μέρη: το » Be Aware » και το » Be Prepared «. Το «Be Aware» αποσκοπεί στην ανάπτυξη σημαντικών γνώσεων σχετικά με την έννοια της οικολογικής μόδας και στην κάλυψη μιας σειράς από γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να συμβάλλει στην καλλιέργεια ηθικών, οικολογικών και βιώσιμων νοοτροπιών στη βιομηχανία της μόδας. Το «Be Prepared» είναι επικεντρωμένο στις ικανότητες και διδακτικά προσανατολισμένο στους νέους, παρουσιάζοντας μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τα νεαρά άτομα σχετικά με θέματα οικολογικής μόδας.

ΑΕ2:

Το BRAND Ebook είναι ένας ψηφιακός κατάλογος που περιέχει τις 12 μελέτες περίπτωσης BRAND: SustainaBility stoRies in fAshioN inDustry, οι οποίες είναι ιστορίες επιτυχίας όσον αφορά τις ιδέες και πρωτοβουλίες που είναι προσανατολισμένες στην ηθική και τη βιωσιμότητα και προέρχονται από τον κόσμο της βιομηχανίας της μόδας. Περιλαμβάνει πράσινες βιώσιμες πρακτικές και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του κόσμου της μόδας με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση, την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή συμπεριφοράς.

ΑΕ3:

Οι BRAND e-NFLUENCERS είναι ψηφιακά πρότυπα που συνθέτουν ένα σχήμα ενθάρρυνσης των νέων προς την ανάπτυξη βιώσιμων και υπεύθυνων συμπεριφορών. Θα υπάρχουν 6 πρότυπα, ένα για κάθε μία από τις ακόλουθες πτυχές: την κατασκευή υφασμάτων, τη διαχείριση του νερού, τη χρήση ενέργειας, τη χρήση χημικών ουσιών, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη συνείδηση. Κάθε υπο-μοντέλο θα είναι μια διαφορετική προσωπικότητα εργαζομένου στη νεολαία, σχεδιασμένο με ψηφιακό, και ελκυστικό τρόπο, ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν και να επωφεληθούν από αυτό. Θα είναι διαθέσιμα σε διαδικτυακή μορφή.

ΑΕ4:

Το fashionABLE app είναι μια εφαρμογή για κινητά που δομείται σε 3 κύριες καρτέλες-τομείς: η πρώτη καρτέλα παρέχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Rethink, Refuse, δηλαδή Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση, Ανακύκλωση, Αναθεώρηση, Απόρριψη) για να εισαγάγει τους νέους σε αυτή την ιεραρχία δείχνοντάς τους το πώς η τήρηση αυτής της στρατηγικής μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και ενεργούν ως καταναλωτές στον τομέα της μόδας. Η δεύτερη καρτέλα παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει κάθε ύφασμα, κλωστοϋφαντουργικό προϊόν ή αξεσουάρ στο περιβάλλον, καθώς και τους τρόπους χειρισμού αυτών των υλικών λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα ιεραρχία των 5R. Η τρίτη καρτέλα θα παρουσιάζει οντότητες σε κάθε χώρα-εταίρο όπου μπορούν να σταλούν παλιά ρούχα ή ρούχα που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς και οντότητες που έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτό.

H Σύμπραξη

Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit – συντονιστής εταίρος, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Südwind εργάζεται στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με διάφορα ζητήματα επί 40 και πλέον χρόνια. Με έδρα τη Βιέννη και διαθέτοντας 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα προσωπικό) απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind εφαρμόζει τη μοναδική διεθνή αναπτυξιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει τόσο στη διδασκαλία και στην εργασία της για τη νεολαία, ιδίως στην «Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια», ενώ προωθεί την ευαισθητοποίηση και διοργανώνει καμπάνιες. Η Südwind είναι αφοσιωμένη στην περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στην παγκόσμια δικαιοσύνη.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Crossing Borders – εταίρος, Δανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Crossing Borders (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα της CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός, όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται. Αποστολή της είναι να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου για έναν τέτοιο κόσμο και να αναπτύξει την ικανότητα των νέων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος της είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους. Το CB επικεντρώνεται σε τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η συμμετοχή των νέων και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ως συμβολή στην πράσινη καινοτομία και την οικολογική επιχειρηματικότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η CB συνεργάζεται με εταίρους που εργάζονται για τους ίδιους στόχους (π.χ. δημόσιες και εκπαιδευτικές αρχές και φορείς, διεθνείς εταίρους έργων της κοινωνίας των πολιτών και εταίρους δημόσιας και διεθνούς χρηματοδότησης).

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
H CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι εταίροι. Η CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης ατόμων σε διάφορα στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και μεταξύ εκείνων που ήδη λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, η CWEP διαθέτει ικανότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία διαφόρων λύσεων πληροφορικής: ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές εφαρμογές. H CWEP ασχολείται επίσης με την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων και την παροχή λύσεων αξιολόγησης για την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν σε γνώσεις σε τομείς με χαμηλή εξειδίκευση και σε ευαίσθητους τομείς.

Danube 1245 – εταίρος, Σερβία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Danube 1245 είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, η οποία επικεντρώνεται στην περιφερειακή συνεργασία και στις κοινές δραστηριότητες για την περιφερειακή και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία και αξιοποίηση της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη της γνώσης στην τοπική κοινότητα με βάση τη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών. Η Danube 1245 είναι εξειδικευμένη στη χρήση της εργαλειοθήκης για τη συμμετοχή των πολιτών. Το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο στη διαχείριση έργων, την κατάρτιση, τη δικτύωση, τον συντονισμό και τη διευκόλυνση διαφόρων συναντήσεων και εκδηλώσεων.

Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – εταίρος, Μάλτα

Περισσότερες πληροφορίες
Η MECB Ltd είναι ένα διεπιστημονικό συμβουλευτικό γραφείο με έδρα τη Μάλτα, το οποίο είναι αφιερωμένο στην προώθηση της αριστείας και της υποστήριξης της καινοτομίας μέσω της παροχής σχετικών, διεπιστημονικών, υψηλής ποιότητας τεχνικών συμβουλών, έρευνας και κατάρτισης, καθώς και υπηρεσιών συνεργασίας σε έργα της ΕΕ. Η MECB διαθέτει τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, όπως η μηχανική, τα μαθηματικά, οι μελέτες της ΕΕ, η εκπαίδευση, οι ΤΠΕ και τα ευρωπαϊκά έργα. Συγκεκριμένα, η MECB έχει συμβάλει σε έργα στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας, του οικολογικού σχεδιασμού, της εφοδιαστικής, της συγκόλλησης, της βιομηχανίας 4.0, της διεθνούς συνεργασίας, της ηλεκτρονικής υγείας, των αδελφοποιήσεων, της προστασίας δεδομένων της ΕΕ/GD-PR, της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, των μεθόδων καινοτομίας και δημιουργικότητας, της δια βίου μάθησης, της ηλεκτρονικής μάθησης και της κυβερνοασφάλειας.

BRAND Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

BRAND Εκδηλώσεις

15Απρ9:00 πμNext EventΤέταρτη- τελευταία Διακρατική Συνάντηση για το έργο BRAND9:00 πμ Ίκλιν, ΜάλταΤύπος:MeetingsΠρόγραμμα:BRANDΠερισσότερα

BRAND Ενημερώσεις

To 3o ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND είναι διαθέσιμο!

To 3o ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND είναι διαθέσιμο!

Οι εταίροι του έργου BRAND συναντήθηκαν στη Λάρισα, προκειμένου να δοκιμάσουν με τους συμμετέχοντες το πρώτο αποτέλεσμα του έργου που ονομάζεται: "BRAND Οικολογική Εργαλειοθήκη Μόδας".  Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης σχετικά με την αγορά ενδυμάτων, το έργο BRAND προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Για να ενημερωθείτε για τις πιο [...]
Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND!

Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND!

Τα τελευταία χρόνια η μόδα έχει κάνει στροφή σε οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο BRAND έρχεται για να παρακινήσει τους νέους να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές όσον αφορά την επιλογή ρούχων και αξεσουάρ με στόχο την προστασία του πλανήτη. Για να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του έργου, διβάστε [...]
Όλα τα νέα του BRAND
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X