Skip links

Προετοιμασία Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Προετοιμασία Υποψηφίων για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κάνει την έναρξη νέου κύκλου προετοιμασίας για τον επόμενο Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔΔΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και προσφέρει ολοκληρωμένα μαθήματα για την προετοιμασία των υποψηφίων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουνε:

  • Οι ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής [η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ-πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)], οι οποίοι/-ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα(σελ.6).
  • Οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα.

Οι υποψήφιοι εντός  αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η ΕΚΔΔΑ , συντάσσουν πλήρη φάκελο για τη συμμετοχή τους στο Α΄ΣΤΑΔΙΟ, με τα εξής:

1.Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση

2.Εκτύπωση και υπογραφή ηλεκτρονικής αίτησης.

3.Συμπλήρωση και υπογραφή της Υπ.Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναλόγως την ιδιότητα του κάθε υποψηφίου:

Άνδρες Ιδιώτες

Γυναίκες Ιδιώτες

Δημόσιοι Υπάλληλοι

4.Ταχυδρόμηση ή υποβολή επί αποδείξει( συστημένη επιστολή) των παραπάνω, στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ γρ.501).

ΔΕΝ γίνονται δεκτές αιτήσεις που:

Α) καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Β) καταχωρούνται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν υποβάλλονται εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες από τον αιτούντα/την αιτούσα στο ΕΚΔΔΑ ή δεν ταχυδρομούνται επί αποδείξει εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.

Οι υποψήφιοι/ες ΑΜΕΑ υποβάλλουνε επιπλέον έγγραφα.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επίσημο αντίγραφο εγγράφου όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ.

Αντίγραφο Πτυχίου.

Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου(εάν υπάρχει).

Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών.

Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους όπου αναγράφεται η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.

Προκαταβολή πεντακόσια(500€) ευρώ.

Διευκρινήσεις επί του προγράμματος:

Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.

Για τους υποψήφιους ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος θα είναι δωρεάν.

Στις ώρες των μαθημάτων δεν υπολογίζονται ούτε οι ώρες των διαγωνισμάτων ούτε οι ώρες επανάληψης.

Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση 25€ ανά ώρα σε προκαθορισμένες ώρες.

Στάδια διαγωνισμού μαθημάτων

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή εξέταση ανάπτυξης 1 εκ των τριών (3) θεμάτων που κληρώνονται ενώπιον των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής (Πρόεδρο Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες), για τις δύο (2) παρακάτω ενότητες:

1η Ενότητα: «Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους» – διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

2η Ενότητα: «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική – Δημόσια Οικονομική»– διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

3η Ενότητα: «Γνώσεις και Δεξιότητες» εξετάζεται με 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.

Το 1ο Στάδιο διενεργείται εντός 3 ημερών και μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για την ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων του 1ου Σταδίου οι οποίοι θα προχωρήσουνε στο 2ο Στάδιο και εφόσον καταθέσουνε και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους όπως: τίτλους σπουδών, πιστοποιητικό/ά άριστης γνώσης ξένης γλώσσας κλπ.

Το 2o Στάδιο «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», διενεργείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία των υποψηφίων. Η γραπτή δοκιμασία πραγματοποιείται με την ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων (διάρκειας 3 ωρών) επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών. Ο φάκελος με ένα επίκαιρο θέμα, περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με : Νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα για ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, πχ. για το κράτος και τις λειτουργίες του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η  εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων από τον υποψήφιο, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας

 

Τόπος Υλοποίησης

Κέντρο Δια βίου Μάθησης Καινοτομία

 

Διάρκεια

Σε συνεννόηση με τον καθηγητή

 

Κόστος Συμμετοχής

1.800€/άτομο (20% έκπτωση για εγγραφή δύο ατόμων)

Δήλωσε Συμμετοχή
Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τρόποι πληρωμής

Μετρητά

αυτοπροσώπως στο ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Κατάθεση

σε λογαριασμό στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΑΡ.ΛΟΓ. 5614-068120-451
ΙΒΑΝ:GR45-0172-6140-0056- 1406-8120-451

Κάρτα

μέσω συστήματος POS

X