Skip links

Skills4VET-app – Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ώστε να γίνουν σύμβουλοι μαθητειών

Skills4VET-app – Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ώστε να γίνουν σύμβουλοι μαθητειών

Διάρκεια Έργου

30/12/2022 – 29/12/2024

Κωδικός Έργου

2022-1EL01-KA220-VET-000088384

Περιγραφή Έργου

Το έργο Skills4VET-app είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών. Το έργο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με γνώσεις και εργαλεία για να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ώστε να υλοποιήσουν μαθητεία.

Οι καινοτόμοι ψηφιακοί πόροι που θα αναπτυχθούν, συμπεριλαμβανομένης μιας ψηφιακής έκθεσης καθώς και ενός ψηφιακού χάρτη πορείας, θα ενισχύσουν την ικανότητα και τις γνώσεις των χρηστών στην ανάπτυξη ποιοτικών και ελκυστικών προγραμμάτων μαθητείας.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ
  • Πάροχοι και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Περιγραφή των αναγκών των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των κέντρων ΕΕΚ που σχετίζονται με τη μαθητεία
  • Η παροχή γνώσεων και μεθοδολογικών εργελείων ώστε οι εκπαιδευτές ΕΕκ να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στον τρόπο καθοδήγησης, υποστήριξης και παρακίνησης των μαθητευόμενων πριν την κινητικότητα
  • Ενίσχυση της συνεργασίας των κέντρων ΕΕΚ με τον επιχειρηματικό τομέα για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας
  • Η δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και πιο πράσινης ΕΕΚ, όσον αφορά τη διαχείριση, τα προγράμματα σπουδών και περιεχόμενο (π.χ. ψηφιοποιημένο
    έγγραφα)
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων και δραστηριοτήτων προώθησης και ενημέρωσης, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή των ευκαιριών κινητικότητας των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας

Skills4VET-app Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Skills4VET-app Ενημερώσεις

Διαβάστε το 1ο Newsletter του έργου Skills4VET-app!

Διαβάστε το 1ο Newsletter του έργου Skills4VET-app!

Ένα νέο έργο το οποίο αφορά την υποστήριξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες! Το έργο Erasmus+ Skills4VET-app είναι ένα έργο που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ΕΕΚ και κέντρα ΕΕΚ, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζουν προγράμματα μαθητείας και να υποστηρίζουν νέους να πάρουν μέρος σε αυτά. [...]
Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Skill4Vet-app!

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Skill4Vet-app!

Το έργο Skills4VET-app ξεκινά! Το Skills4VET-app αποτελεί ένα πρόγραμμα Erasmus+ 24 μηνών, το οποίο αφορά την υποστήριξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και των κέντρων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να σχεδιάσουν αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί έρευνα στις χώρες-εταίρους για την υλοποίηση μαθητειών ενώ θα δημιουργηθεί [...]
Όλα τα νέα του Skills4VET-app
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Skills4VET-app

Αποτελέσματα Έργου

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο «Skills4VET-app Digital Report» αποτελείται από τρεις εθνικές εκθέσεις που περιγράφουν τις τρέχουσες ανάγκες των εκπαιδευτών και των παρόχων ΕΕΚ. Η έρευνα στις χώρες των εταίρων θα διεξαχθεί μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ελλείμματος γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ, των κέντρων και των παρόχων σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα της μαθητείας. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από διάφορους σταθμούς/στάδια που θα καθοδηγούν τους εκπαιδευτές ΕΕΚ σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας των μαθητευόμενων για την πρακτική τους άσκηση μέχρι την ολοκλήρωση και την αξιολόγησή της.

H Σύμπραξη

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Social Innovation and Regional Development Institution – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (S.I.RE.D.) είναι μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το S.I.RE.D. ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στα Τρίκαλα. Αποστολή μας είναι να συνεργαστούμε με παρόμοιους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να προωθήσουμε την εκπαιδευτική και επιμορφωτική αριστεία για άτομα όπως νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και γενικά άτομα από περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν βασικοί παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι επίσης να καταστήσουμε τη γνώση ευρέως προσβάσιμη και να προσφέρουμε ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι αρχές του αλτρουισμού και του εθελοντισμού παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την S.I.RE.D. Με στόχο την προσφορά υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή αξία τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους συνεργάτες της, η SIRED λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Università delle LiberEtà del FVG – ETS – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το University of LiberEtà είναι ένα κέντρο δια βίου μάθησης που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Στόχοι του είναι να αποτελεί πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πόρο για την τοπική κοινότητα, να παρέχει σύγχρονη και συνεχή κατάρτιση, να ενθαρρύνει τον ενεργό και παραγωγικό ρόλο των μελών του μέσω πρωτοβουλιών και έργων, να αυξάνει τους πολιτιστικούς ορίζοντες, να καινοτομεί στις μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης και να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς για την ενίσχυση της έννοιας της Πόλης που Μαθαίνει. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι ο πολιτισμός και η παράδοση, οι δεξιότητες ΤΠΕ, οι ξένες γλώσσες και πολιτισμοί, η ψυχολογική και σωματική ευεξία και τα εργαστήρια τέχνης και χειροτεχνίας. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, μαθήματα και οργάνωση διεθνών ανταλλαγών μαζί με τη διαχείριση και τη συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερους από 60 οργανισμούς.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες των στόχων και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η MEUS είναι ειδικός στις νέες μεθόδους μάθησης, οι οποίες βασίζονται σε συμμετοχικούς και συνεργατικούς τρόπους μάθησης. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες βασίζονται στη βιωματική εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω της πράξης, με σκοπό να κρατούν τους εκπαιδευόμενους σε εγρήγορση, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν νέες ικανότητες με διασκεδαστικό τρόπο. Η MEUS αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παιχνιδοποίηση, αναπτύσσοντας προκλήσεις που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν ατομικά ή ως ομάδες. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες προτείνονται επιτόπου ή σε απευθείας σύνδεση, ενώ συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες πληροφορικής για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που συνάδουν με τη φιλοσοφία μας. Η MEUS προωθεί επίσης την κινητικότητα νέων και ενηλίκων, φοιτητών και επαγγελματιών ως έναν τρόπο μάθησης από εμπειρίες σε άλλες χώρες, ο οργανισμός μας έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα Erasmus + και έχει συνοδεύσει μικτές/βραχυπρόθεσμες κινητικότητες.

Skills4VET-app Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X