Skip links

EKS

EKS

Διάρκεια Έργου

01/10/2019-30/09/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-DK01-KA204-060180

Περιγραφή Έργου

Η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία εκκίνησης μιας επιχείρησης, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει μια ενεργή στάση απέναντι στην εργασία, την κοινωνία, την πολιτική και όλους τους άλλους τομείς της ζωής ενός πολίτη. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σημαίνει ως εκ τούτου η συνεχής για την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων στη ζωή τους και ενισχύουν την ικανότητά τους να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ζωή, να είναι ενεργοί πολίτες και κατά συνέπεια να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η επιχειρηματικότητα είναι πολύπλοκη και αποτελούμενη από διαφορετικές δεξιότητες όπως: δεξιότητες ανάλυσης, προγραμματισμό, επίλυση προβλημάτων, ηγεσία, δημιουργική σκέψη κ.λπ. Σύμφωνα με την έκθεση Global Challenge Insight, οι ζωτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας είναι οι εξής 5 : σύνθετη επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, διαχείριση και συντονισμός των ανθρώπων με άλλους. Αυτά συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα (ASTD), αλλά στις χώρες εταίρους είναι σε χαμηλό επίπεδο.

Στόχος του έργου EKS είναι η ανάπτυξη  δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας , καθώς και η στήριξη των νέων ενηλίκων οι οποίοι μειονεκτούν σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας ( NEETs στην ηλικία 20-24 ετών) προκειμένου να αποκτήσουν επιχειρηματικές ικανότητες για την οικοδόμηση επιχειρηματικού πνεύματος με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για τους μελλοντικούς επιχειρηματίες , δεξιότητες οι οποίες θα είναι απαραίτητες για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, αλλά δεν θεωρούνται τόσο κρίσιμες στις μέρες μας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω:
– μιας εις βάθος έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αναγκών κατάρτισης των νέων ενηλίκων καθώς και των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται στο άμεσο μέλλον πάνω στον τομέα της επιχειρηματικότητας ( επίλυση σύνθετων προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα,
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και συντονισμός μεταξύ τους)
– της δημιουργίας παιχνιδιού προσομοίωσης που θα  επιτρέψει την καινοτόμα εργασία  πάνω σε αυτές τις 5 δεξιότητες, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην αγορά εργασίας και να τους βοηθήσει ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να επιτύχουν την εκπλήρωση των προσωπικών τους στόχων.
– της δημιουργίας ενός διδακτικού εγχειριδίου για τη χρήση του παιχνιδιού
– της ευρείας διάδοσης και διάχυσης του έργου

Πρωταρχική ομάδα στόχος: νέοι μειονεκτούντες ενήλικες, ιδίως ΝΕΕΤs (άτομα εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας)  ηλικίας 20-24 ετών

Δεύτερη ομάδα στόχος: εκπαιδευτές ενηλίκων /συντονιστές συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σταδιοδρομίας που εργάζονται σε μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης.

EKS Πνευματικά αποτελέσματα

Το παιχνίδι προσομοίωσης θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων, προσφέροντας 5 σενάρια που θα επιτρέψουν οι χρήστες να αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες: πολύπλοκη επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, διαχείριση και συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού.

Κάθε σενάριο θα επικεντρωθεί στην επέκταση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Εκτός από την ολοκλήρωση διαφόρων καθηκόντων στο παιχνίδι, θα παρέχεται και θεωρητική επιμόρφωση η οποία θα εμπεριέχεται με ελκυστικό τρόπο. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει κάτι, το παιχνίδι θα είναι δομημένο ώστε να εμπεριέχει την ‘κρυφή’ γνώση που του λείπει, αρκεί να την αναζητήσει μέσα σε αυτό. Oι πληροφορίες δεν θα είναι διαθέσιμες πάντα και για κάποιες θα υπάρχουν διαφορετικές  προϋποθέσεις ώστε να φανερωθούν, γεγονός που θα κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον.

Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. Θα παρουσιάζει στον χρήστη μια σειρά ροών με βάση τα σενάρια , οι οποίες θα επιτρέψουν την αλληλεπίδραση μέσω διαφορετικών καταστάσεων κάνοντας τις ανάλογες επιλογές. Οι χρήστες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικών ειδών καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν την χρήση των ήδη κατεκτημένων δεξιοτήτων τους. Το παιχνίδι προσομοίωσης θα χρησιμοποιήσει μια ιεραρχική ροή, με βάση τις αποφάσεις που θα μπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης. Κάθε απόφαση που θα ληφθεί από τον χρήστη, θα επηρεάζει την περαιτέρω πρόοδο των επόμενων ενεργειών, αποθηκεύοντας όλα τα προηγούμενα βήματα του. Ο εσωτερικός μηχανισμός του παιχνιδιού αναμένεται να μην έχει μια μόνο  σωστή εκδοχή για τις εικονικές αποφάσεις, οι οποίες  θα χρειαστεί να  ληφθούν .

Το παιχνίδι θα παρέχει ανατροφοδότηση με βάση όλα τα προηγούμενα βήματα που έχει επιλέξει ο χρήστης. Το παιχνίδι θα αναπτυχθεί με μια μορφή διαδικτυακής υπηρεσίας, επωφελούμενο από τα υπάρχοντα πλαίσια διαδικτυακών παιχνιδιών (gaming frameworks). Η δομή του παιχνιδιού θα είναι τέτοια, ώστε όχι μόνο να βοηθήσει στη διαδικασία μάθησης και την απόκτηση γνώσεων, αλλά και να είναι διασκεδαστικό στον χρήστη. Τέλος, η μορφή του παιχνιδιού θα είναι σε μορφή συμβατή με κινητά και tablet, προκειμένου να τύχει μιας πιο ευρείας χρήσης στο κοινό.

Στόχος του διδακτικού εγχειριδίου είναι να υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στη χρήση του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της μάθησης τους πάνω στην επιχειρηματικότητα. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει την περιγραφή των κανόνων του παιχνιδιού, με σκορ και χρήσιμες συμβουλές ,οι οποίες θα παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο για τον χρήστη.   Επιπλέον, θα περιγράφει τους πιθανούς τρόπους χρήσης του παιχνιδιού από τους NEETs, αλλά θα παρέχει επίσης συστάσεις και συμβουλές στους εκπαιδευτές  σχετικά με το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι στη διδασκαλία . Το εγχειρίδιο θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμη για λήψη από τον ιστότοπο του έργου και απευθείας από το παιχνίδι μέσω διασύνδεσης.

Η Σύμπραξη

BrainLog–applicant, Odense, Denmark

περισσότερα
Η «BrainLog» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στο Odense, Δανία (2016) και αναπτύσσει έργα και στη Νορβηγία. Ως οργανισμός, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αξιόπιστων διεθνών συνεργατών. Η ομάδα της αποτελείται από εθελοντές οραματιστές, που είναι όλοι παθιασμένοι με διεθνή κοινοτικά προγράμματα, την απασχόληση, το επιχειρηματικό πνεύμα, την εκπαίδευση, τη σωματική άσκηση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ένταξη
κοινωνική αλλαγή. Μέσα από τα έργα της, η BrainLog έχει δημιουργήσει μια συνεργασία και υποστήριξη από το Δήμο της , Ευρωπαϊκό Γραφείο της Νότιας Δανίας, Start-Up Odense, διάφορα εθνικά σχολεία, Cortex Lab και πολλά άλλα. Μέσω αυτού του τρέχοντος έργου, η BrainLog θα επεκτείνει τη συνεργασία της
διεθνείς και τοπικούς θεσμούς. Επιπλέον, στόχος μας είναι να διαδώσουμε τα δεδομένα του έργου σε ένα εθνικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών και όχι μόνο. Το «BrainLog» θα ήθελε να προσφέρει ευκαιρίες σε ανθρώπους όλων των ηλικιών στη Δανία και σε άλλους Ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους μέσω της ΕΕ όπως είναι το επιχειρηματικό πνεύμα, οι ανταλλαγές, τα μαθήματα κατάρτισης, τα διεθνή σεμινάρια, εργαστήρια, μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές πρωτοβουλίες κλπ.

INSTALOFI LEVANTE SL (FYG CONSULTORES)- partner, Bucharest, Romania

περισσότερα
(FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική, υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιχείρηση, πρωτοπόροι στη συνείδηση με εταιρείες, ενήλικες και νέους στην εκπαίδευση για καινοτόμες ιδέες, επιχειρήσεις δημιουργία, βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής, επιχειρηματικότητα και μαλακό & σκληρό κατάρτιση δεξιοτήτων. Η FyG ενεργεί ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη των ενηλίκων που βλέπουν νέες ευκαιρίες και βοηθώντας τους να γίνουν πιο απασχολημένοι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά προβλήματα ή κοινωνικά εμπόδια. Η FyG έχει πείρα στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, Start-Ups, επίσης με άτομα από μειονεκτικές ομάδες. Λειτουργεί ως σώμα παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, επαγγελματική συμβουλευτική και παροχή πληροφοριών για την εργασία την ένταξη και τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας για ανέργους, όπως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και πληροφορίες.

KNOW AND CAN ASSOCIATION (K&C)-partner, Sofia, Bulgaria

περισσότερα
Η KNOW AND CAN ASSOCIATION είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια, Βουλγαρία. Λειτουργεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας και αναπτύσσει προγράμματα, μαθήματα και δραστηριότητες στον τομέα της άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Σύνδεσμος είναι διαπιστευμένος ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού. Είναι μέλος του Διεθνής Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι: η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με στόχο: ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων · να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και μεθόδους τεχνολογίες για την ανάπτυξη της άτυπης εκπαίδευσης · να εκπαιδεύσει ειδικούς στον τομέα της ανεπίσημης εκπαίδευση; να τονώσει και να εγγυηθεί τη συμμετοχή των ανθρώπων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και τα σχέδια.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (CWEP)-partner, Rzeszow, Poland

περισσότερα
(CWEP) είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική
οργάνωση που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής από το Rzeszow της Πολωνίας. Ο σύλλογος CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση μιας πολύπλοκης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική ηλικία έως την ηλικία των ηλικιωμένων. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων τους ανθρώπους στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που ήδη διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους. Το 2015, το CWEP ήταν διορίστηκε ως Ενδιάμεσος Οργανισμός για το κεντρικό πρόγραμμα Erasmus for Young Οι επιχειρηματίες, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας από την άποψη αυτή τόσο τους αρχάριους όσο και τους πειραματιστές επιχειρηματίες από την Πολωνία. Χρησιμεύει επίσης ως διαπιστευμένο τοπικό σημείο επαφής της ΕΕΥ. CWEP
αποστολή είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και στην να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και εθνοτικής καταγωγής. Το CWEP έχει επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία
διάφορων λύσεων πληροφορικής: ιστότοποι, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογές ιστού.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA (E&D)-partner, Covilha, Portugal

περισσότερα
Η E & D Knowledge Consulting είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών που ειδικεύεται σε τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:
• Διαχείριση έργων, με έμφαση στην παρακολούθηση, αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και υποστήριξη έργων
συντονισμός του έργου,
• Υποστήριξη της στρατηγικής διαχείρισης και διεθνοποίησης των ΜΜΕ,
• Έρευνα στον τομέα των κοινωνικών επιστημών (μεταξύ άλλων διεθνοποίηση, επιχειρηματικότητα και
απασχόληση, διαχείριση καινοτομίας, έξυπνες εξειδικεύσεις, ανοιχτή καινοτομία, ανάπτυξη ικανοτήτων)
• Κατάρτιση ενηλίκων και σχέδια δημιουργίας ικανοτήτων.
Το όραμα της Συμβουλευτικής Γνώσης Ε & Α είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη δημιουργώντας πιο καινοτόμους, εξειδικευμένους και αφοσιωμένους πολίτες, εργαζόμενους και ηγέτες καθώς και να στηρίξει τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων ηγετών ατην αγορά εργασίας.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD-partner, Nicosia, Cyprus

περισσότερα
Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης στον οποίο επικεντρώνεται την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε παγκόσμια κλίμακα. CSI πιστεύω, είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και Οικονομικός εξορθολογισμός σε συνδυασμό με θεμελιωδώς υγιείς και βιώσιμες λύσεις καθώς και η αποδιοργάνωση των λύσεων σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργικές λύσεις επηρεάζουν τη σημαντική αλλαγή στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Το CSI συνεργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις με τις κυβερνήσεις, τις τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας που βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, διερεύνηση της παγκόσμιας, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, αναπτύσσοντας λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές το οικοσύστημα, η πολιτισμική δυναμική, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις όπως εμείς
να διατηρούν συνεχή επαγρύπνηση για να εξασφαλίζουν συνεχή βρόχο ανατροφοδότησης και προσαρμογές. Η ανατροφοδότηση οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να διατηρούμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και να ενημερώνουμε συνεχώς την πρόταση κοινωνικών λύσεων.

LABC S.R.L.-partner, Torino, Italy

περισσότερα

Η LABC srl ιδρύθηκε για να συγχωνεύσει την εμπειρία πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών συμβούλων στον τομέα της την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την ατομική και την κοινωνική ευημερία. Όλοι οι συνεργάτες είναι ανώτεροι σύμβουλοι στους ειδικούς τομείς τους με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα και φέρνουν το όλες τις συνδέσεις και τη συνεργασία τους με πάνω από 200 ενδιαφερόμενους με έδρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
Πολιτείες – μέλη. Από την αρχή της, η LABC έχει μια σταθερή και ευέλικτη ομάδα ατομικών συνεργατών που βρίσκονται μέσα ειδική εντολή ανταποκρινόμενη στην ειδική εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου. Το LABC είναι μια μάθηση
κοινότητα και υιοθετεί τις αρχές:
(α) συνεργατική μάθηση για την αξιοποίηση των εμπειριών, των πόρων και των δεξιοτήτων του προσωπικού, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί διεθνείς και διατροπικές συνεργασίες, αύξηση της πληροφόρησης, των δεσμεύσεων και των μαθησιακών κερδών,
(β) γενεσιότητα για την καθιέρωση και καθοδήγηση της ικανότητας δημιουργίας, παραγωγής και παραγωγής νέων εκπαιδευτικών, τεχνικές και ψυχολογικές εξόδους, τη δομή ή τη συμπεριφορά να διαδίδονται ελεύθερα μέσω της ευρύτερης
κοινότητα.
Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Participant 2.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MV INTERNATIONAL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ASSIST SOFTWARE SRL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EKS Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

1o EKS Newsletter- Μάιος 2020

EKS Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

EKS Ενημερώσεις

Το Newsletter Σεπτεμβρίου του EKS είναι έτοιμο!

Το Newsletter Σεπτεμβρίου του EKS είναι έτοιμο!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το πιο πρόσφατο Newsletter του έργου EKS είναι έτοιμο! Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, η κοινοπραξία EKS ήταν στην ευχάριστη θέση να συζητήσει για τα Πνευματικά Αποτελέσματα που έχουν αναπτυχθεί, το Διδακτικό Εγχειρίδιο EKS και το Διαδικτυακό Παιχνίδι EKS, και να οργανώσει τις επερχόμενες Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις [...]
Το Πρώτο και Δεύτερο Πνευματικό Αποτέλεσμα του έργου EKS είναι έτοιμα!

Το Πρώτο και Δεύτερο Πνευματικό Αποτέλεσμα του έργου EKS είναι έτοιμα!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τα δύο Πνευματικά Αποτελέσματα του έργου, το Παιχνίδι Προσομοίωσης EKS και το Διδακτικό Εγχειρίδιο EKS, είναι έτοιμα! Το Παιχνίδι Προσομοίωσης (IO1) επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων προσφέροντας 5 σενάρια που επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες: σύνθετη επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού […]

Όλα τα νέα του EKS

X