Skip links

FACIT

FACIT

Διάρκεια Έργου

15/11/2019-14/05/2022

Κωδικός Έργου

2019-1-IT02-KA204-062152

Περιγραφή Έργου

Το έργο FACIT: «Fostering Active Citizenship Competences« είναι μια στρατηγική σύμπραξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευόμενους σε διάφορους τομείς, αλλά όλοι τους συνδέονται με την ενεργό συμμετοχή. Οι δραστηριότητες προγραμματίζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών από 4 χώρες της ΕΕ και να ταυτόχρονα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

1) Οικολογική Συμμετοχή (Ecologic Citizenship): αυτή η ιδιότητα του πολίτη επικεντρώνεται στην υποχρέωση του να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα, γεγονός που προκύπτει από την ιδιωτική του δραστηριότητα αλλά επηρεάζει και την δημόσια (GEOCLUBE – PT).
2) Οικονομική Συμμετοχή(Economic Citizenship): η πλήρης οικονομική συμμετοχή μπορεί να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική ευημερία, μειώνοντας την εισοδηματική ανισότητα και την  φτώχεια και οδηγώντας σε βιώσιμους τρόπους ζωής για παιδιά, νέους και ενήλικες (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – HE).
3) Ψηφιακή Συμμετοχή (Digital Citizenship): Η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη δίνει την δυνατότητα τους ανθρώπους να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Η ψηφιακή συμμετοχή αποτελεί ένα νέο δικαίωμα. Οι ψηφιακές δεξιότητες δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να το ασκούν με το να υπερασπίζονται τα δικά τους δικαιώματα στη χρήση των κοινωνικών δικτύων και  εφαρμογών (E-JUNIORS – FR).
4) Ευρωπαϊκή Συμμετοχή ( EU Citizenship): Κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του και τα καθήκοντά του ως πολίτης της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλλει στο μέλλον της Ευρώπης  (FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA – IT).
5) Παγκόσμια Συμμετοχή (Global Citizenship): είναι μια κοινωνική τάση η οποία ενθαρρύνει ένα νέο μοντέλο συμμετοχής που θα είναι ενεργά αφοσιωμένο και δεσμευμένο να καταστήσει τον κόσμο πιο δίκαιο και βιώσιμο . Από αυτή την άποψη, η Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Συμμετοχή προωθεί τον σεβασμό και την αξία για τη διαφορετικότητα και το σεβασμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ανθρώπου (INTEGRA ONLUS – IT).
Συνοψίζοντας, το FACIT θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες να αποκτήσουν νέες ειδικές δεξιότητες για να σχεδιάσουν νέες οδούς μάθησης , λαμβάνοντας υπόψη και τις 5 πτυχές της Ενεργού Συμμετοχής.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι το «FACIT TOOLKIT», μια κοινή μεθοδολογία για τη διασύνδεση των 5 διαφορετικών εκφάνσεων των πολιτών. Η ενεργός ιδιότητα του πολίτη πρέπει να είναι ένας εγκάρσιος εκπαιδευτικός στόχος. Οι θεωρητικές γνώσεις πρέπει να συνδυαστούν με την τεχνογνωσία, ενώ οι πρακτικές γνώσεις θα οδηγήσουν στην απόκτηση ικανοτήτων. Δεδομένου ότι η ενεργός συμμετοχή είναι μια εγκάρσια πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε εκπαιδευτική  δραστηριότητα, το Toolkit θα κυκλοφορήσει χωρίς περιορισμούς, εύκολα προσβάσιμος από τις κύριες πλατφόρμες εκπαίδευσης ενηλίκων (EPALE, SALTO κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο, θα υποστηρίξει κι άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν άμεσα στην εταιρική σχέση του έργου,  αλλά υλοποιούν σχέδια μάθησης και κατάρτισης.

#ErasmusPlus #FACIT #ActiveCitizenship

Η Σύμπραξη

INTEGRA ONLUS-applicant- Italy, Milan

περισσότερα
Η «INTEGRA Associazione per l’integrazione e la condivisione degli Immigrati – ONLUS» είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταναστευτικών πολιτικών, της φιλοξενίας μεταναστών, της διεθνούς αλληλεγγύης και διαπολιτισμικής ολοκλήρωσης. Η INTEGRA ONLUS,  συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες από την Ιταλία αλλά και μετανάστες , και για τον λόγο αυτό είναι σε θέση να δώσει σημαντικές και συγκεκριμένες απαντήσεις στα κοινωνικοπολιτιστικά προβλήματα της Ιταλίας.

FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA ASSOCIAZIONE CULTURALE- partner-Italy, Taurisano

περισσότερα
Η FPD ιδρύθηκε το 2009, χάρη στην περιφερειακή κυβέρνηση που στήριξε και επιδότησε την ίδρυσή της με βάση τις προβλεπόμενες δραστηριότητες για την κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειακών αγροτικών περιοχών δράση της.
Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική περιφερειακή πολιτική οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Αποστολή της είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών στην Πούλια , χάρη στην υλοποίηση σχεδίων που αφορούν τον εθελοντισμό, τη νεολαία, την κοινωνική ένταξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ανάπτυξη, την προώθηση της σημασίας της βιοποικιλότητας, της βιολογικής γεωργίας, της φύσης και του αθλητισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
H FPD επικεντρώνει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή κινητικότητα, τόσο για την προσωπική ανάπτυξη των μελών της (συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού) όσο και για την ανάπτυξη τοπικών οργανώσεων-εταίρων σε διεθνές επίπεδο.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larissa, Greece

περισσότερα

Η «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων.
Η “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας την υψηλόβαθμη εμπειρογνωμοσύνης της σε θέματα κατάρτισης , συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ακόμη, η «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό»

Association E-Juniors- partner- Paris, France

περισσότερα
Ο στόχος της E-Juniors είναι να προσφέρει ευκαιρίες στους νέους – ιδιαίτερα εκείνους που υφίστανται  ψηφιακό αποκλεισμό – προκειμένου να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους, προτείνοντας δραστηριότητες και διεξόδους , εκτός από τις ακαδημαϊκές σπουδές.
Η E-Juniors συμμετέχει σε διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις που προτείνουν νέο πρόγραμμα σπουδών για τη νεολαία βασισμένο στη χρήση καινοτόμων εργαλείων από τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών .

GEOCLUBE – ASSOCIACAO JUVENIL DE CIENCIA NATUREZA E AVENTURA-partner, Portugal

περισσότερα
H Geoclube είναι μια Ένωση Νέων που ιδρύθηκε το 2000 από μια ομάδα καθηγητών και φοιτητών στο γυμνάσιο του Gondomar. Ο βασικός στόχος της ένωσης είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευσή τους και το μέλλον τους. Επιπλέον, η Geoclube – Ένωση Νέων στοχεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των νέων και ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν άμεσα το μέλλον τους, όπως εκπαίδευση, πολιτική, οικονομία, δημοκρατία, κοινωνικά προβλήματα, θέματα απασχόλησης και περιβάλλον. όπως εργαστήρια, προπονήσεις και μέντορα για νέους ασκούμενους από διαφορετικές περιοχές. Αυτό επίσης βελτίωσε σημαντικά την προβολή της ΜΚΟ μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινότητας γενικότερα.

FACIT Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

FACIT Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

FACIT Ενημερώσεις

Το Toolkit του έργου FACIT είναι πλέον διαθέσιμο!

Το Toolkit του έργου FACIT είναι πλέον διαθέσιμο!

Το έργο FACIT επιδιώκει να συνδέσει τις 5 όψεις της ενεργού πολιτειότητας. Έτσι, αναπτύχθηκε το Toolkit, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο μεθοδολογιών προκειμένου να υποστηρίξει εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες ευρύτερα σε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης και ανάδειξης δεξιοτήτων όσον αφορά την ενεργό πολιτειότητα. Για να βρείτε το ψηφιακό toolkit σε μορφή e-book μπορείτε να [...]
Τελική Διακρατική Συνάντηση του έργου FACIT

Τελική Διακρατική Συνάντηση του έργου FACIT

Οι εταίροι του έργου FACIT συναντήθηκαν αυτοπροσώπως για την 3η και τελευταία Διακρατική Συνάντηση Έργου στο Μιλάνο, μεταξύ 27 και 28 Οκτωβρίου 2022. Ο οργανισμός υποδοχής και συντονιστής του έργου, Integra Onlus (Ιταλία), υποδέχτηκε όλους τους εταίρους που προέρχονταν από την Ελλάδα (KAINOTOMIA), τη Γαλλία (Association E-Juniors), την Πορτογαλία (Geoclube) και την Ιταλία (Fattoria Pugliese [...]
Όλα τα νέα του FACIT
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X