Skip links

FUTURE TARGET

FUTURE TARGET

Διάρκεια Έργου

01/10/2019-30/09/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-DE02-KA204-006511

Περιγραφή Έργου

Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε συνεχής άφιξη προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Ιράκ και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του Future Target έχουν πολλές αφίξεις προσφύγων και μεταναστών (π.χ. περισσότεροι από 174.000 έφτασαν στην Ελλάδα και περισσότεροι από 181.000 στην Ιταλία) και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν τη Μεσόγειο θάλασσα. Η βοήθεια των ΜΚΟ και των ενώσεων είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητη για να εργαστεί παράλληλα με τις δημόσιες αρχές. Το Future Target πιστεύει ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση είναι απαραίτητο να βρούμε, να κατανοήσουμε και να μοιραστούμε καλές πρακτικές ώστε να έχουμε την ευκαιρία να τις εφαρμόσουμε σε τοπικό επίπεδο προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες και οδηγώντας στην αποδοχή, την ενσωμάτωση και την θετική αντιμετώπιση των αναγκών της μειονότητας αυτής. Για το λόγο αυτό, το έργο αυτό έχει σχεδιάσει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όχι μόνο τους εταίρους οργανισμούς αλλά και τις τοπικές κοινότητες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Οι κύριες δραστηριότητες είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια, σεμινάρια και συναντήσεις. Μέσα από αυτά, το έργο στοχεύει στη βελτίωση των σημερινών γνώσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των μεταναστών και των προσφύγων με την ενσωμάτωση τους στις τοπικές κοινότητες.

Ορισμένες από τις αναμενόμενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Future Target είναι:

Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (10 ανά χώρα).
Συνεντεύξεις με άλλες οργανώσεις που εργάζονται για πρόσφυγες / μετανάστες (10 ανά χώρα).
Οδηγός καλών πρακτικών: Καθορισμός των καλύτερων 15 πρακτικών για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.
6 διαπολιτισμικά φεστιβάλ  όπου θα παρουσιαστούν τα τρόφιμα, τα ποτά και οι παραδόσεις των κοινοτήτων των μεταναστών.

Σελίδα του έργου:https://futuretarget.es/el/home-gr/

Η Σύμπραξη

Intercultural Youth Dialogue Association, IYDA e.V.-partner, Germany

περισσότερα
Η Ένωση Διαπολιτισμικού Διαλόγου Νέων (IYDA) ιδρύθηκε από ένα σύνολο πολυπολιτισμικών ομάδων με υψηλό κίνητρο. Η IYDA αναγνωρίζεται ως οργανισμός μεταναστών από την αδελφική ΜΚΟ IYDA της Αιγύπτου που ιδρύθηκε πριν από 9 χρόνια και έχει ανέλθει σε μια καλά εδραιωμένη οργάνωση, καταχωρημένη ως μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση. Έχει πάνω από 40 συνεργαζόμενες οργανώσεις σε 22 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και παρέχει σε παιδιά, νέους και ενήλικες αυτές τις υπηρεσίες:
– κέντρο πληροφόρησης και ανάπτυξης έργων
– διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, ανταλλαγών και πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων
– τομεακή μελέτη, έρευνα
– παροχή συμβουλών, υποστήριξη κρίσεων και πρόληψη
– ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, εταιρικές σχέσεις, μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια
– δημοσιεύσεις, εφημερίδες και ιστότοπους.

Youth Europe Service-partner, Italy

περισσότερα
Η υπηρεσία Νεολαία Ευρώπης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1999. Είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που θέλει να παράξει έργο τόσο στον κοινωνικό όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα:
-Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων
-Μετανάστες και πρόσφυγες
-Αμοιβαία γνώση μεταξύ των ανθρώπων, ανάπτυξη αλληλεγγύης και διαβεβαίωση της αρχής της πολιτικής ζωής
-Γνώση και προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής κληρονομιάς
-Ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ευρωπαϊκής υπηκοότητας
-Προώθηση ετήσιων εκδηλώσεων μεταξύ των μελών του, δραστηριότητες όπως η παροχή πληροφοριών, η υλοποίηση ανταλλαγών και παροχή εθελοντικών υπηρεσιών, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
-Ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών και ευκαιριών απασχόλησης
-Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larissa, Greece

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

SHARING EUROPE-partner, Italy

περισσότερα
Ο Sharing Europe είναι ένας τοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών επικοινωνίας και επαγγελματιών που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναπτύσσει δραστηριότητες για και με νέους και ενήλικες, όπως πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Sharing Europe είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που δραστηριοποιείται σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων όπως: μαθήματα κατάρτισης, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, ηλεκτρονική μάθηση, ανταλλαγές, κινητικότητα και πρωτοβουλίες, ευαισθητοποίηση κ.λπ.
Η αποστολή του Sharing Europe είναι να προωθήσει και να στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς συνεργασίας και της ανάπτυξης διαφόρων ευρωπαϊκών σχεδίων. Έχει καλές επαφές και σχέσεις με τους τοπικούς διαχειριστές, με σχολεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και άλλες ΜΚΟ.

GEOCLUBE – ASSOCIACAO JUVENIL DE CIENCIA NATUREZA E AVENTURA-partner, Portugal

περισσότερα
Το Geoclube είναι μια Ένωση Νέων που ιδρύθηκε το 2000 από μια ομάδα καθηγητών και φοιτητών από το γυμνάσιο του Gondomar. Ο βασικός στόχος της ένωσης είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευσή τους και το μέλλον τους. Επιπλέον, το Geoclube – Ένωση Νέων στοχεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες για νέους για να είναι ενεργοί, να συμμετέχουν και να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν άμεσα το μέλλον τους, όπως εκπαίδευση, πολιτική, οικονομία, δημοκρατία, κοινωνικά προβλήματα, θέματα απασχόλησης και περιβάλλον. Η οργάνωση έχει δύο γραφεία: το ένα στο Σπίτι εθελοντισμού του Δήμου Gondomar και το δεύτερο βρίσκεται μέσα σε μία από τις κοινωνικές κατοικίες του δήμου όπου είμαστε εταίροι σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης – P @ ssport’In. Και τα δύο γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Gondomar, όπου ο οργανισμός μπορεί να φτάσει σε ένα ευρύτερο ποσοστό του πληθυσμού και να έχει μεγαλύτερο χώρο για δραστηριότητες όπως εργαστήρια, προπονήσεις και μέντορα για νέους ασκούμενους από διαφορετικές περιοχές. Αυτό επίσης βελτίωσε σημαντικά την προβολή της ΜΚΟ μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινότητας γενικότερα.

Academia Postal 3 Vigo S.L.-partner, Spain

περισσότερα
Η Academia Postal3 παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη, για περισσότερα από 10 χρόνια, σε NEETs: ανάγκες κατάρτισης, ανάλυση ευκαιριών για την αγορά εργασίας, επιχειρηματική ικανότητα των αποφοίτων, βοήθεια για την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, παροχή βοήθειας εκκίνησης, εμπορευματοποίηση και προώθηση και επιχειρηματικό δίκτυο.
Επιπλέον, παρέχονται τεχνολογίες πληροφορικής και διαχείρισης για τους σπουδαστές της Postal3 για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητά τους.
Το Postal3 έχει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:
– Εθνικά και διεθνή σχέδια στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και κονδυλίων
– Ειδίκευση και προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού
– Έρευνα και παρακολούθηση των αναγκών κατάρτισης
– Σχέδια δημιουργίας θέσεων εργασίας για τη γυναίκα και τους νέους
– Σχέδια συστημάτων ποιότητας και μάθησης για τις ΜΜΕ
– Ανάπτυξη και μεταφορά της μάθησης της καινοτομίας στις ΜΜΕ
– Ανάπτυξη και μεταφορά της πληροφόρησης στις ΜΜΕ

PRO IFALL AB-partner, Sweden

περισσότερα
Το PRO IFALL βρίσκεται στα νότια της Σουηδίας και ιδρύθηκε το 2015 με την κύρια ιδέα να αναπτυχθούν μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης για τους νέους. Πρόκειται για ΜΜΕ με 3 άτομα που εργάζονται για τη διαχείριση και την ανάπτυξη έργων. Υπάρχουν επίσης 5 εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την ανεπίσημη εκπαίδευση και την ανάπτυξη των έργων. Το PRO IFALL είναι μια επιχείρηση μικρής κλίμακας, όμως είναι συνδεδεμένη με μη κυβερνητικές οργανώσεις για να αναπτύξει τις ικανότητες των εθελοντών που μπορούν στη συνέχεια να εργάζονται ως ειδικοί σε κοινωνικά θέματα και εκπαίδευση. Το PRO IFALL έχει τώρα 20 εθελοντές στο δίκτυό του, οι οποίοι είναι μελλοντικοί ειδικοί σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Future Target Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Future Target Leaflet
Future Target COMIC STRIP

Ενημερωτικά δελτία

1ο Future Target Newsletter

Future Target Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Future Target Ενημερώσεις

3η Κοινή Εκδήλωση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στο Πόρτο για το έργο Future Target

3η Κοινή Εκδήλωση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στο Πόρτο για το έργο Future Target

Η κοινοπραξία του έργου Future Target συμμετείχε με επιτυχία στην Κοινή Εκδήλωση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού (JSTE) στο Πόρτο της Πορτογαλίας, μεταξύ 10 και 12 Μαΐου 2022! Εταίροι από τη Γερμανία (INTERCULTURAL YOUTH DIALOGUE ASSOCIATION), την Ελλάδα (KAINOTOMIA), την Ιταλία (YOUTH EUROPE SERVICE), την Ισπανία (ACADEMIA POSTAL 3) και τη Σουηδία (MOBILIZING EXPERTISE) συμμετείχαν αυτοπροσώπως [...]
Το 2ο Newsletter του έργου Future Target είναι διαθέσιμο!

Το 2ο Newsletter του έργου Future Target είναι διαθέσιμο!

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 2ο Newsletter του ευρωπαϊκού έργου Future Target είναι πλέον διαθέσιμο! Σ’ αυτό υπάρχουν πληροφορίες για: την διαδικτυακή Κοινή Εκδήλωση Κατάρτισης Προσωπικού JSTE που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την μεθοδολογία ανάλυσης των προβλημάτων των προσφύγων/μεταναστών και την ανάπτυξη στοχευμένων λύσεων και την παροχή ευκαιρίας [...]
Όλα τα νέα του Future Target
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X